Жудро М.М. Имплементация трендов цифровизации экономики в высокотехнологичный агробизнес

УДК: 330.331

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-273

 

М.М. Жудро, канд. экон. наук, доцент

Белорусский государственный экономический университет

 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ТРЕНДОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ АГРОБИЗНЕС

 

В статье сформулированы ключевые тренды  развития цифрового или точного земледелия (precision agriculture) и точного животноводства (precision livestock farming) и обоснованы инструменты их имплементации в высокотехнологичный агробизнес. Предложены приоритетные направления  его технологической роботизации, которая весьма активно «стартовала» в начале 21-го столетия, а также формирование информационной инфраструктуры АПК.

Ключевые слова: экономика, рынок, цифровизация, высокотехнологичность, агробизнес, тренды, точное земледелие, точное животноводство, цифровая трасформация.

 

Библиографический список:

  1. Жудро М.М. Экономика 4.0 и актуализация институционального дизайна органического земледелия / М.М. Жудро // Органическое производство и продовольственная безопасность: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Житомирский национальный агроэкологический университет, 5-6 сентября 2017 г.) / редкол.: О. Скидан [и др.]. – Житомир: ЖНАЭУ, 2017. – С. 351 –355.
  2. Жудро, М.М. Электронная экономика и форматирование гибридных бизнес-моделей взаимодействия компаний / М.М. Жудро // Вестник БГЭУ. – 2017. – № 5. – С. 65 –73.
  3. Жудро, М.М. Электронная экономика и трансформация методологии идентификации дефиниций «органическое» и «умное» земледелие / М.М. Жудро // Становлення механiзму публiчного управлiння розвитком сiльських територiй як прiоритет державноi полiтики децентралiзацii: матерiали Всеукр. наук.-практ. конф. (Житомирський нацiональний агроекологiчний унiверситет, 28 листопада 2017 г.) / редкол.: О. Скидан [и др.]. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – С. 25 –31.
  4. Жудро, М.М. Инновационный организационно-экономический механизм развития гибридных высокотехнологичных организаций в условиях цифровой экономики: менеджмент, бизнес, образование (теория, аналитика, инструментарий): монография / М.М. Жудро. – Могилев: МГОИРО, 2017. – 222 с.
  5. Жудро, М.М. Электронная экономика и актуализация приоритетного развития высокотехнологичных организаций в условиях электронной экономики / М.М. Жудро, К. Пугачевська, О.Й. Лесько i [др.]  // Соціально-економічні аспекти розвитку підприємництва в Україні: колективна монографiя / Пiд ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочiнський М.М.», 2018. – 272 с. С. 18–23.
  6. Жудро М.М. Скорринг конкурентоспособности высококонкурентоспособного  бизнеса  в  условиях электронной экономики / М.М. Жудро // Управление  социально-экономическими  системами:  материалы  международной научно-практической конференции молодых ученых / М-во образ. и науки РФ; Вологод.  гос. ун-т. – Вологда: ВоГУ,  2018. – С. 61 – 63.
  7. Ольховик И.В. Роль инновационной экономики в современных условиях / И.В. Ольховик // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы Х Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 18–19 мая 2017 г.): в 2 т. – Минск: БГЭУ, 2017. – Т. 2. – С. 41–42.
  8. Тест-драйв "IT-трактора" Belarus. Может ли он обходиться без тракториста. [Электронный ресурс / Auto.tut.by // Режим доступа. auto.tut.by/news/test-drive/605803.html. – Дата доступа: 28.08.2018.

 

Жудро М.М. Імплементація трендів цифровізації економіки в високотехнологічний агробізнес. У статті сформульовані ключові тренди розвитку цифрового або точного землеробства (precision agriculture) і точного тваринництва (precision livestock farming) і обгрунтовані інструменти їх імплементації в високотехнологічний агробізнес. Запропоновано пріоритетні напрямки його технологічної роботизації, яка дуже активно «стартувала» на початку 21-го століття, а також формування інформаційної інфраструктури АПК. У процесі досліджень сучасних проблем і перспектив розвитку АПК встановлена необхідність трансформації системи управління високотехнологічним, роботизованим агробізнесом з урахуванням специфіки її практікопрімененія для великих за масштабами агропромислових організацій Республіки Білорусь. Перш за все, об'єктивна необхідність цифровізації сільського господарства Республіки Білорусь обумовлена тим, що воно є хоча і традиційної, але і в той же час досить сприйнятливою до інновацій сферою економіки. У той же час в ході виконаних досліджень встановлено, що перспективне масштабне інноваційний розвиток точного або цифрового сільського господарства Республіки Білорусь має формуватися на інтегруванні двох концепцій: 1) багатофункціональної місії цифрового сільського господарства в суспільстві і 2) розвитку високотехнологічних і високоприбуткових робочих місць як в агробізнесі , так і суміжних з ним секторах сільської економіки на основі їх цифровізації. На основі ґрунтовного дослідження пріоритетних напрямків аграрної політики вдосконалення і формування оптимальної структури перспективного і конкурентоспроможного розвитку АПК республіки, автором статті обґрунтовано, що ключовим фактором їх реалізації виступають високі технології, що базуються на цифровізації всіх без винятку його як виробничих, так і соціальних, екологічних елементів і комплексів.

Ключові слова: економіка, ринок, цифровизация, високотехнологічність, агробізнес, тренди, точне землеробство, точне тваринництво, цифрова трасформації.

 

Zhudro M.M. The implementation of trends of digitizing the economy into high-tech agribusiness. The article outlines the key trends in the development of digital or precise agriculture and precise livestock breeding; and the tools for their implementation into the high-tech agribusiness are substantiated. The priority directions of its technological robotization, which “started” very actively at the beginning of the 21st century, are proposed. The formation of the information infrastructure of the agro-industrial complex is also proposed in the article. In the process of the research the modern problems and perspectives for the development of the agro-industrial complex and the necessity to transform the managerial system of the high-tech, robotized agribusiness, taking into account the specifics of its practical application for the large agro-industrial organizations of the Belarus Republic have been established. First of all, the objective necessity for digitizing the agriculture in the Republic of Belarus is due to the fact that the agriculture is a traditional, but at the same time, very sensitive to the innovations sector of the economy. At the same time, in the course of the research it has been established that the perspective large-scale innovative development of the precise or digital agriculture of the Belarus Republic should be formed by integrating two concepts: 1) a multifunctional mission of digital agriculture in the society and 2) the development of the high-tech and high-income jobs both in agribusiness and in the related sectors of the rural economy; and this development should be based on the digitizing. Based on a thorough study of the priority directions of the agrarian policy of the improving and forming the optimal structure for the perspective and competitive development of the republic’s agro-industrial complex, the author of the article proves that the high technologies based on the digitizing of all the industrial and social elements and complexes are the key factor for the realization of these directions.

Key words: economy, market, digitizing, high technology, agribusiness, trends, precise agriculture, precise livestock breeding, digital transformation.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 09:52