Скупський Р.М., Єфремова Н.О. Економічна ефективність маркетингової діяльності підприємства

УДК 338.312:339.1

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-252

 

Р.М. Скупський, д-р екон. наук, доцент,

завідувач кафедри підприємництва, управління та адміністрування,

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ ВМУРЛ "Україна"

Н.О. Єфремова, канд. екон. наук, доцент

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Визначено економічну ефективність маркетингової діяльності сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Лободіно» Гадяцького району Полтавської області. Розроблено пропозиції щодо здійснення подальшої маркетингової діяльності досліджуваного підприємства.

Ключові слова: економічна ефективність, маркетингова діяльність, діяльність підприємства, сільськогосподарське підприємство.

 

Бібліографічний список:

  1. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: навч. посібник. – Київ: ВД «Професіонал», 2004. – 288 с.
  2. Гогуля О.П., Новак О.В. Формування системи управління маркетинговою діяльністю сільськогосподарських підприємств // Наук. вісн. НУБіП України. – 2011. – № 168 (1). – С. 185–193.
  3. Дудар Т.Г. Організаційно-економічні засади формування і розвитку системи агромаркетингу // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 89–96. 78.
  4. Єранкін О.О. Маркетинг в АПК України в умовах глобалізації: монографія. – Київ: КНЕУ, 2009. С. – 156–168.
  5. Ілляшенко Н.С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств: монографія. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – 192 c
  6. Красноруцький О.О., Данько Ю.І. Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої продукції України: монографія. – Харків: Міськдрук, 2009. – 262 с.
  7. Ломовських Л.О. Управління маркетингом суб’єктів аграрного підприємництва: системи, механізми, інструменти / Л.О. Ломовських. – Харків: «Смугаста типографія», 2017. – 397 с.
  8. Рябуха І.С. Маркетингова стратегія в системі удосконалення маркетингової діяльності / І.С. Рябуха // Теоретико - методологічні засади ефективного розвитку аграр. вир-ва: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 24–25 квіт. 2014 р.: у 2 ч. Ч. 1 / ХНАУ. – Х., 2014. – С. 194-195.

 

Скупский Р.М., Єфремова Н.А. Экономическая эффективность маркетинговой дельности предприятия. Определена экономическая эффективность маркетинговой деятельности сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Лободино» Гадячского района Полтавской области. Разработаны предложения по осуществлению дальнейшей маркетинговой деятельности исследуемого предприятия.

Ключевые слова: экономическая эффективность, маркетинговая деятельность, деятельность предприятия, сельскохозяйственное предприятие.

 

Skupskyi R.M., Yefremova N.O. Economic effectiveness of marketing activity of the enterprise. The importance of effective marketing activities of enterprises has been substantiated. The essence of the basic concepts, such as marketing, commerce, entrepreneurship is investigated. The analysis of the activities of the agricultural enterprise limited liability "Lobodino" in Gadyatsky district of the Poltava region, namely: the composition and structure of commodity products, the area of agricultural crops, indicators of crop yields and gross product was analyzed. Indicated indicators of industrial and commercial activities, given their characteristics. Determined the economic efficiency of marketing activities. Based on the study, it was concluded that the company needs to improve the economic efficiency of its activities. The low level of profitability of the enterprise is associated primarily with the low profitability of grain production. These cultures had the lowest yield. Therefore, the company should pay special attention to them. The company needs to minimize the cost of producing these crops, to take measures that will lead to increased productivity, which ultimately will lead to an increase in the effectiveness of the marketing activities of the enterprise.

Keywords: economic efficiency, marketing activity, enterprise activity, agricultural enterprise.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 09:22