Милованов Є.В. Вдосконалення системи оподаткування органічних агровиробників в Україні

УДК 631.147:336.22

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-229

 

Є.В. Милованов, канд. екон. наук

Федерація органічного руху України

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

ОРГАНІЧНИХ АГРОВИРОБНИКІВ В УКРАЇНІ

 

Визначено, що одним із ключових напрямів стимулювання органічного сектору агровиробництва у провідних країнах Європи та світу було зменшення податкового навантаження на органічні господарства за рахунок системи оптимізаційних заходів. Подано вітчизняні підходи до зменшення податкового навантаження на сільськогосподарських виробників та здійснено їх ретроспективну оцінку. Проаналізовано практику податкового стимулювання розвитку органічного сектору у різних країнах світу, що може бути прикладом для впровадження у вітчизняну систему оподаткування органічних господарств. Запропоновано систему пільгового оподаткування для сертифікованих органічних агровиробників в Україні, що дасть можливість майбутнім органічним сільгоспвиробникам зменшити свої податкові затрати в один з найскладніших етапів – перехідного періоду до органічного господарювання. Розраховано орієнтовні обсяги заощаджень органічних агровиробників, згідно запропонованого підходу пільгового оподаткування у розрізі областей України.

Ключові слова: оподаткування сільськогосподарських виробників, розвиток аграрної сфери, органічне агровиробництво, стимулювання органічного сектору, державна підтримка, міжнародний досвід

 

Бібліографічний список:

 1. Білоусов Є.Ю. Принципи, напрями та механізми державної підтримки розвитку органічного землеробства в Україні // Молодий вчений. – 2015. – № 6. – С. 74–77.
 2. Бурковська А.В., Шкапоєд В.К. Сучасні особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств України // Modern Economics. – 2017. – № 6. – С. 24–30.
 3. Вдовиченко А.В. Перспективні напрями державної підтримки органічного сільського господарства в Україні. – АГРОСВІТ. – 2016. – № 17. – С. 44–49.
 4. Дема Д.І. Податкове стимулювання виробництва екологічно чистої cільськогосподарської продукції. Органічне виробництво і продовольча безпека: зб. матеріалів доп. учасн. IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Житомир: О.О. Євенок, 2016. – С. 379–382.
 5. Жук В.М. Стан та розвиток спеціальних режимів оподаткування аграрного бізнесу // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С.33–42.
 6. Закон України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" від 10 липня 2018 р. № 2496-VІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (дата звернення: 01.11.2018).
 7. Інформація про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів станом на 01.10.2018 // Офіційний веб-сайт Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру URL: http://land.gov.ua/info/informatsiia-pro-normatyvnu-hroshovu-otsinku-zemel-naselenykh-punktiv-stanom-na-01-10-2017/ (дата звернення: 03.11.2018).
 8. Лайко П.А., Осадчий С.О. Непряме оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: монографія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 186 с.
 9. Мартинюк М.П. Державне регулювання органічного виробництва: стан та перспективи розвитку. Матеріали доповідей учасників V Міжнародної науково-практичної конференції "Органічне виробництво і продовольча безпека". – Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – С. 5–10.
 10. Маслак О.М. Міжнародний досвід державної підтримки виробництва органічної продукції // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія: Економіка і менеджмент. – 2014. – Вип. 8. – С. 72–76.
 11. Мацелюх Н.П., Скорик М.О. Оподаткування аграрного сектору: проблеми і нові підходи в системі державного регулювання. – Агросвіт. 2016. – № 12. – С.24–28.
 12. Милованов Є.В. Найкращі світові практики державної підтримки органічного сільськогосподарського виробництва та перспективи для України. Механізм регулювання економіки. – 2018. – № 2 (80). – С. 14–33.
 13. Милованов Є.В. Особливості розвитку ринку органічних продуктів у Тунісі. – Агроінком. – 2007. – № 11–12. – С. 15–20.
 14. Милованов Є.В. Правові засади регулювання органічного виробництва в країнах ЄС // Економіка АПК. – 2018. – № 5. – С. 117–125.
 15. Органік в Україні / Офіційний веб-сайт Федерації органічного руху України. URL: http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29 (дата звернення: 21.11.2018).
 16. Податковий кодекс України від 04.10.2018 р. № 2755-VI (зі змінами і доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 29.10.2018).
 17. Милованов Є.В., Мартинюк М.П., Ковальова О.В., Ходаківська О.В. Регіональна підтримка органічного виробництва в Україні. – К.: Органік Прінт, 2018. – 56 с.
 18. Самсонова Я.О. Державно-правове забезпечення механізмів стимулювання виробництва органічної продукції // Проблеми законності. – 2017. – Вип. 139. – С. 164–175.
 19. Стратегія розвитку аграрного сектора "3+5". Офіційний сайт Міністерства аграрної політика та продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua/system/files/ 3%205%20final.pdf (дата звернення: 27.10.2018 р.).
 20. 20. Governmental Use of Voluntary Standards: Tunisia’s Organic Standard Case Study 9. URL: https://community.isealalliance.org /sites/default/files/E054_Tunisia_Organic.pdf (дата звернення: 29.10.2018 р.).
 21. 21. Hawaii – Corporate, Personal Income Taxes: Organic Foods Production Tax Credit Enacted (2016). URL : http://news.cchgroup.com/2016/07/15/hawaii-corporate-personal-income-taxes-organic-foods-production-tax-credit-enacted/ (дата звернення: 29.10.2018 р.).
 22. 22. Policy summary: tax breaks for organic operators / IFOAM - Organics International. URL: https://www.ifoam.bio/sites/default/files/ps-07_tax_breaks_for_organic_operators_14_sept.pdf (дата звернення: 29.10.2018 р.).

 

Е.В. Милованов. Совершенствование системы налогообложения органических агропроизводителей в Украине. Определено, что одним из ключевых направлений стимулирования органического сектора агропроизводства в ведущих странах Европы и мира было уменьшение налоговой нагрузки на органические хозяйства за счет системы оптимизационных мероприятий. Представлены отечественные подходы к уменьшению налоговых нагрузок на сельскохозяйственных производителей и сделана их ретроспективная оценка. Проанализирована практика налогового стимулирования развития органического сектора в различных странах мира, что может служить примером для внедрения в отечественную систему налогообложения органических хозяйств. Предложена система льготного налогообложения для сертифицированных органических агропроизводителей в Украине, что позволит будущим органическим сельхозпроизводителям уменьшить свои налоговые затраты в один из самых сложных этапов – во время переходного периода к органическому хозяйствованию. Рассчитано ориентировочные объемы сбережений органических агропроизводителей, согласно предложенного подхода льготного налогообложения в разрезе областей Украины.

Ключевые слова: налогообложение сельскохозяйственных производителей, развитие аграрной сферы, органическое агропроизводство, стимулирование органического сектора, государственная поддержка, международный опит.

 

Milovanov E.V. Improvement of the taxation system of organic agricultural producers in Ukraine. Introduction. It was determined that one of the key areas for stimulating of organic sector of agricultural production in the leading countries of Europe and of the world was to reduce the tax burden on organic farms through systems of optimization measures. The necessity of providing favorable conditions for the dynamic development of multifunctional organic business systems, in particular in the form of tax preferences and other instruments to stimulate economic activity in the agricultural sector, has been established.

The goal of the study is to formulate directions for improving the domestic taxation system for agricultural enterprises engaged in the production and processing of organic products to alleviate the financial burden in the transition period and to create more favorable tax environment for the development of one of the most promising niches in the domestic and international agricultural market.

Methods. The materials of the article are based on the study of approaches to the improvement of the taxation system of organic agricultural producers in Ukraine. The research methodology was based on a systematic approach to the study of existing practices of reducing the tax burden on organic agricultural producers, taking into account the retrospective analysis, monographic method, methods of synthesis and analysis.

Results. International approaches have been submitted regarding the preferential taxation of organic agricultural producers to provide the organic sector with important financial support at the initial stages of development. Analyzed the practice of tax incentives for the development of the organic sector in various countries of the world, which can serve as an example for the introduction into the domestic Ukrainian system of taxation of organic farms. It is argued that the Ukrainian realities of agricultural production require proper support for innovative areas and methods of agricultural production, therefore the introduction of preferential preferences for agricultural producers engaged in organic production is an important step towards improving organic farming systems in Ukraine. Analyzed domestic approaches to reducing the preferential burden on agricultural producers and presented their retrospective assessment. System of preferential taxation for agricultural producers that are following organic Regulations in Ukraine has been proposed, which will allow new organic agricultural producers to reduce their tax costs in one of the most difficult periods at the beginning of organic farming. Estimated volumes of savings of organic agricultural producers were calculated, according to the proposed approach of preferential taxation in the context of the regions of Ukraine.

Conclusions. The necessity of improving the directions of stimulating the development of the organic sector in Ukraine and developing effective mechanisms for their implementation in the domestic realities of agribusiness is substantiated.

Keywords: taxation of agricultural producers, development of the agricultural sector, organic agricultural production, stimulation of the organic sector, state support, international experience.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 09:14