Гудзинський О.Д., Судомир С.М. Соціальна відповідальність бізнесової діяльності в аграрному секторі економіки

УДК 330.3421:316.4

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-211

 

О.Д. Гудзинський, д-р екон. наук, професор

Національний університет біоресурсів і природокористування України

С.М. Судомир, д-р екон. наук, доцент

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

 

В статті розроблено методологію формування результативної системи відповідальності. Запропоновані принципи соціальної відповідальності. Дано авторське визначення соціальної відповідальності, яка розглядається нами як відповідальність суб’єкта підприємницької діяльності перед  суспільством як прерогативної  соціально-економічної цілісності, споживачами, контактними аудиторіями, територіальними громадами, власне працівниками фірми та суб`єктами за інтересами.

Ключові слова: соціальна відповідальність, управління, синергізм, бізнес, система, економіка, аграрний сектор.

 

Бібліографічний список:

  1. Гудзинський О.Д. Система менеджменту інституціональної трансформації економіки України (теоретико-методологічний аспект): колективна монографія / [О.Д. Гудзинський, С.М. Судомир, Ю.С. Гудзинська та ін.]; за заг. ред. О.Д. Гудзинського. – К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012. – 771 с.
  2. Гудзинський О.Д., Нестеренко С.А. Формування результативної системи управління конкурентоспроможністю підприємств: методологічний аспект: монографія. – Львів: «Ліга-Прес», 2014. – 420 с.
  3. 3. Судомир С.М. Відповідальність у системі менеджменту. «Сучасні тенденції розвитку менеджменту та фінансово-економічної безпеки», 26 листопада 2018 р., Збірник доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – С. 85-88.
  4. Судомир М.Р. Організаційно-економічний механізм стійкості функціонування сільськогосподарських підприємств // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – Вип. 14. – Ч. 4. – С. 91–94.

 

Запропоновані принципи соціальної відповідальності  сутнісною характеристикою яких є система вимог, яка базується на змістовності поняття «соціальна відповідальність», яка в уточненому варіанті розглядається як відповідальність суб’єкта підприємницької діяльності перед  суспільством, споживачами, контактними аудиторіями, територіальними громадами, власне працівниками фірми та суб`єктами за інтересами в контексті: дотримання, збереження та забезпечення сталого розвитку екологічного і соціального середовища в їх органічній єдності як фундаментальної основи існування та життєдіяльності людства; дотримання та розвиток цінностей, стандартних загальнолюдських норм поведінки; дотримання та розвиток організаційних культур, організаційної поведінки, організаційного клімату, організаційної взаємодії, соціального клімату як базової основи комунікаційних зв’язків та владних  відносин; забезпечення і розвиток системи цивілізованих відносин – владно-власницького, суб’єктно-суб’єктного, суб’єктно-об’єктного та іншого спрямування в системі інтересів; виконання зобов’язань перед суб’єктами  за інтересами; дотримання законодавства про працю, прав людини, взаємодію з суб’єктами громадянського суспільства тощо.

Встановлено, що при розробці методології формування соціальної відповідальності необхідно враховувати всю систему відносин, а саме: соціально-трудових, суб’єктно-управлінських; власницьких; владно-власницьких; контрольно-відповідальних та ін.

Визначено рівні соціальної нерівності.

Розроблені математичні моделей, які охоплюють основні блоки соціальної відповідальності як системи, а саме блок: дослідження складових соціальної відповідальності як системи; дослідження розвитку регіонів; оцінки дотримання вимог принципів формування потенціалу соціальної відповідальності; оцінки дотримання вимог принципів як системної цілісності при взаємодії із стейкхолдерами; дослідження та оцінки системи відносин; загальної системної оцінки соціально-економічної відповідальності.

Запропоновані принципи соціальної відповідальності  сутнісною характеристикою яких є система вимог, яка базується на змістовності поняття «соціальна відповідальність», яка в уточненому варіанті розглядається як відповідальність суб’єкта підприємницької діяльності перед  суспільством, споживачами, контактними аудиторіями, територіальними громадами, власне працівниками фірми та суб`єктами за інтересами в контексті: дотримання, збереження та забезпечення сталого розвитку екологічного і соціального середовища в їх органічній єдності як фундаментальної основи існування та життєдіяльності людства; дотримання та розвиток цінностей, стандартних загальнолюдських норм поведінки; дотримання та розвиток організаційних культур, організаційної поведінки, організаційного клімату, організаційної взаємодії, соціального клімату як базової основи комунікаційних зв’язків та владних  відносин; забезпечення і розвиток системи цивілізованих відносин – владно-власницького, суб’єктно-суб’єктного, суб’єктно-об’єктного та іншого спрямування в системі інтересів; виконання зобов’язань перед суб’єктами  за інтересами; дотримання законодавства про працю, прав людини, взаємодію з суб’єктами громадянського суспільства тощо.

Встановлено, що при розробці методології формування соціальної відповідальності необхідно враховувати всю систему відносин, а саме: соціально-трудових, суб’єктно-управлінських; власницьких; владно-власницьких; контрольно-відповідальних та ін.

Визначено рівні соціальної нерівності.

Розроблені математичні моделей, які охоплюють основні блоки соціальної відповідальності як системи, а саме блок: дослідження складових соціальної відповідальності як системи; дослідження розвитку регіонів; оцінки дотримання вимог принципів формування потенціалу соціальної відповідальності; оцінки дотримання вимог принципів як системної цілісності при взаємодії із стейкхолдерами; дослідження та оцінки системи відносин; загальної системної оцінки соціально-економічної відповідальності.

 

A.D. Hudzynskyi, S.M. Sudomyr. Social responsibility of business activity in the agrarian sector of the economy. In the article the principles of social responsibility were proposed. Their essential characteristic is a system of requirements based on the content of the concept of “social responsibility”. In more precise variant this system is considered as the responsibility of the subject of the entrepreneurial activity to the society, consumers, contact audiences, territorial communities, employees of the firm in particular and to the subjects with the common interests in the context of the maintenance, preservation and ensuring the sustainable development of the ecological and social environment in their organic unity and as a fundamental basis for the existence and vital functions of mankind. The system should also be aimed at the maintenance and development of values, common to all mankind standards of behavior, the observance and development of the organizational cultures, organizational behavior, organizational climate, organizational interaction and social climate as the fundamental basis of the communication connections and authoritative relationships, the maintenance and development of the civilized relations system, namely the authoritative and proprietary, subjective-subjective, subjective-objective and other directions in the system of interests, the fulfillment of obligations to the subjects as for their interests, the maintenance of labor legislation, the human rights, the interaction with the civil society subjects, etc. It has been established that in developing the methodology of the social responsibility formation it is necessary to take into account the whole system of relations, namely the social and labor, subjective and managerial, proprietary, authoritative and proprietary, control and responsible relations and others. The mathematical models that cover the main blocks of social responsibility as a system are developed. These blocks are the following: the research of the counterparts of social responsibility as a system; the research of the regions development; the assessment of compliance with the principles of the social responsibility potential formation; the assessment of compliance with the principles as a system integrity when dealing with the stakeholders; the research and evaluation of the relations system; and the general system assessment of the socio-economic responsibility.

Key words: social responsibility, management, synergism, business, system, economy, agrarian sector.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 09:01