Іртищева І.О., Стегней М.І., Іщенко О.А., Бурцев О.В. Роль інфраструктурного забезпечення у формуванні регіональної промислової політики

УДК 351.82

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-153

 

І.О. Іртищева, д-р екон. наук, професор

Національний університет кораблебудування імені адмірала

М.І. Стегней, д-р екон. наук, професор

Мукачівський державний університет

О.А. Іщенко, викладач

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова О.В. Бурцев, ст. викладач

Одеська національна академія харчових технологій

 

Роль інфраструктурного забезпечення у формуванні регіональної промислової політики

 

У статті досліджено роль інфраструктурного забезпечення у формуванні регіональної промислової політики. Обґрунтовано взаємозв’язок складових інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку в умовах формування регіональної промислової політики. Окреслено глобальні чинники формування системи інфраструктурного забезпечення регіонів України та пріоритетні стратегічні напрямки розвитку інфраструктурного забезпечення. Охарактеризовано концептуальну модель розвитку державно-приватного партнерства в рамках покращення інфраструктури регіону.

Ключові слова: інфраструктурне забезпечення, інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, регіональна промислова політика

 

Бібліографічний список:

 1. Корецкая В.А. Теоретические основы формирования инвестиционно-финансовой инфраструктуры строительного комплекса региона / В.А. Корецкая, М.Ф. Иванов // Экономика и управление. – 2009. – № 2 – 3. – С. 140.
 2. Корецкая, В.А. Теоретические основы формирования инвестиционно-финансовой инфраструктуры строительного комплекса региона / В.А. Корецкая, М.Ф. Иванов // Экономика и управление. – 2009. – № 2 – 3. – С. 140.
 3. Державна служба статистики України. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 4. Верхоглядова, Н.І. Трансформація стратегічного інвестиційного менеджменту регіону за принципами сталого розвитку / Н.І. Верхоглядова, Ю.В. Орловська, Н.М. Пирець // Економічний простір: проблеми національної та регіональної економіки. – 2008. – № 19. – С.35 – 43.
 5. Цифровізація транспорту та розвиток цифрової інфраструктури є пріоритетними напрямками співробітництва з китайським бізнесом. Сайт міністерства інфраструктури України. Електронний ресурс. Режим доступу: https://mtu.gov.ua/news/29881.html.
 6. Дикань В.Л. Ефективність роботи транспортної системи України в умовах глобалізації економічних систем/ В.Л. Дикань, М.В. Корінь// Вісник економіки транспорту і промисловості .-2011.-№ 33.-С. 13-18.
 7. Закон України «Про державно-приватне партнерство» перша редакція — Прийняття від 01.07.2010. Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17/ed20120704.
 8. Стегней М.І. Інвестиційно-інноваційні домінанти сталого розвитку територіальних одиниць / М.І. Стегней // Економіка та суспільство: електронне наукове видання. – Мукачево: МДУ, 2015. – № 1. – С.56-61.
 9. Стегней М.І. Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку інвестиційної та банківської сфер України / М.І. Стегней, Я.Ю. Софілканич, К.Д. Поллої // Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки /гол. редактор К.С. Шапошников. – Херсон, 2015. – Випуск 10. – Частина 4. – С. 175-177.
 10. Стегней М.І. Інноваційні аспекти сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів / М.І. Стегней // Актуальні проблеми економіки. – К.: ВНЗ «Національна академія управління», 2014. – № 1. – С. 297-304.
 11. Стегней М.І. Державне регулювання інвестиційної сфери в період економічних трансформацій /М.І. Стегней, Паук М.І., Козик І.М. // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки» № 3. – Харків, 2014. – С. 200-207.
 12. Стегней М.І. Сучасні умови формування та реалізації процесу регулювання інвестиційної діяльності в Україні / М.І. Стегней, Лінтур І.О., Петричко М.М. // Вісник ОНУ імені І.І. Мечнікова. – Серія: Економіка. – Том 19. – Вип. 3/1. – Одеса, 2014. – С. 179-183.
 13. Іртищева І.О. Фінансово-кредитне забезпечення аграрного сектору: питання теорії і практики : [монографія] / І.О. Іртищева, М. Стегней. – Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2009. – 152 с.
 14. Іртищева І.О. Методичні підходи до визначення рівня інвестиційної привабливості галузі, підприємства / І.О. Іртищевва, М.І.Стегней, Паук М.І. // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Серія «Економічні науки». – № 5. – Харків, 2014. – С.15-24.
 15. Іртищева І. О. Регіональний інноваційний розвиток агропродовольчої сфери: сучасний стан та завдання управління / І.О. Іртищева // Регіональна економіка. – 2012. – № 4. – С. 71-79.
 16. Іртищева І.О. Інноваційне оновлення фінансово-економічного механізму реалізації децентралізованої моделі сталого розвитку територіальних громад / І.О.Іртищевва, М.І. Стегней // Економіст. – К.: Київський міжнародний економічний форум, 2015. – № 6. – С. 8-12.
 17. Іртищева І.О. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії / І.О. Іртищева, І.С.Крамаренко // Регіональна економіка. – 2014. – № 2 (72). – С. 84-94.
 18. Пономарьова М.С. Конкурентостійкість сільськогосподарських підприємств як запорука стратегічного економічного розвитку / М.С. Пономарьова // Вісник ХНАУ. Cерія Економічні науки». - 2016. - № 1. – C. 285 - 295. - 398 с.

 

И.О. Иртыщева, Е.А. Ищенко, М.И Стегней, О.В. Бурцев. Роль инфраструктурного обеспечения в процессе формирования региональной промышленной политики. В статье исследована роль инфраструктурного обеспечения в формировании региональной промышленной политики. Обоснованно взаимосвязь составляющих инфраструктурного обеспечения регионального развития в условиях формирования региональной промышленной политики. Определены глобальные факторы формирования системы инфраструктурного обеспечения регионов Украины и приоритетные стратегические направления развития инфраструктурного обеспечения. Охарактеризована концептуальная модель развития государственно-частного партнерства в рамках улучшения инфраструктуры региона.

Ключевые слова: инфраструктурное обеспечение, инновационная деятельность, инвестиционная деятельность, региональная промышленная политика

 

Irtyshcheva, E. Ishchenko, M. Stehnei, O. Burtsev The role of infrastructure support in the process of formation of regional industrial policy. The article investigates the role of infrastructure provision in the formation of regional industrial policy. The interconnection of the components of the infrastructure support of regional development in the conditions of formation of regional industrial policy is substantiated. The global factors of the infrastructure provision of the regions of Ukraine and the priority strategic directions of infrastructure development are outlined. The conceptual model of the development of public-private partnership in the framework of improvement of the infrastructure of the region is described.

Key words: infrastructure support, innovative activity, investment activity, regional industrial policy

 

 

 

 
:  Анотація (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 08:37