Горенко А.І. Особливості системи мотивації найманих працівників в умовах інноваційного розвитку: теоретичний аспект

УДК 331.101.3

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-129

 

А.І. Горенко аспірант

Харківський національний технічний університет

сільського господарства імені Петра Василенка

 

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

 

Економічний розвиток країни багато в чому визначається досягненнями науково-технічного прогресу та запровадженням його у виробництво. Головним фактором, визначаючим результативність даного процесу являється рівень компетентності працівника. В статті досліджено, що водночас за умов інноваційних розвитку залишаються недостатньо розроблена системи мотивації за рахунок активізації вмінь, знань, навичок та компетентності найманого працівника та їх адаптація до завдань інноваційного розвитку. Проаналізовано, які компетентності відповідають сучасним реаліям.

Ключові слова: інноваційний розвиток, мотивація, найманий працівник, вміння, знання, навички, компетенції, компетентності.

 

Бібліографічний список:

 1. Луньова В.А. Особливості та проблеми інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств України / В.А. Луньова, В.М. Онегіна // Бізнес Інформ. – № 6. – 2014. – С. 175-180.
 2. Янковська О.І. Інноваційний процес у сільському господарстві / О.І. Янковська // Наука і економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2009. – № 4 (16). – С. 54–58.
 3. Иванов В.А. Методологические основы инновационного развития агропромышленного комплекса // В.А. Иванов / Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2008. – № 2 (2). – С. 50-59.
 4. Гордійчук А.І. Ефективність галузей сільського господарства та їх інноваційний розвиток / А.І. Гордійчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 154. – Ч. 1. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/7331/.
 5. Кот О.В. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та його організаційно-економічне забезпечення/ О.В. Кот // Проблеми науки. – 2008. – № 9. – С. 30-37.
 6. Сердюк Ю.І. Особливості інновацій в сільському господарстві [Електронний ресурс] / Ю.І. Сердюк, Т.О. Шматковська // Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/32132/1/169-304-305.pdf.
 7. Онегіна В.М. Стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств: Монографія / В.М. Онегіна, В.А. Луньова – Харків: ТОВ «Смугаста типографія», 2016. – 255с.
 8. Трубилин А.И. Инновационный путь развития агропромышленного производства / А.И. Трубилин // Власть. – 2009. – № 2. – С. 8–11.
 9. Щербань В. М. Топарно-інноваційна політика: навч. посібник / В.М. Щербань, Л.Л. Козубенко. – К.: Кондор, 2006. – 396 с.
 10. Колот А.М. Інноваційна праця та інтелектуальний потенціал у системі факторів формування економіки знань / Колот А.М. // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 4. – С. 4-9.
 11. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.
 12. Красильникова Г.В. Професійна педагогіка [електронний ресурс] / Г. В. Красильникова. — Режим доступу : http://lubbook.net/book_303.html.
 13. Проблеми підготовки компетентних економістів та менеджерів в Україні: могонрафія / Поноиаренко В.С. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 328 с.
 14. Рацул А.Б. Педагогіка: інформативний виклад: [навч. посібник] / А.Б. Рацул, Т.Я. Довга, А.В. Рацул. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНТ, 2015. – 320 с.
 15. Woodruff C. Competent by any other / C. Woodruff // Presental Management. – 1991. – September. – P. 30–33.
 16. Васильєва А.Н. Управление рисками организации в области человеческого капитала / А.Н. Васильєва // Известия ИГЭА. – 2010. – № 6. – С. 106–110.
 17. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: [підручник] / О.А. Грішнова. – Київ: Знання, 2006. – 559 с.
 18. Ибрагимов Г.И. Компетентностный подход в профессиональном образовании / Г.И. Ибрагимов // Educational Technology & Society. – 2007. – № 10 (3). – С. 361–365.
 19. Мельничук О.П. Компетентність як головна детермінанта конкурентоспроможності трудового потенціалу / О.П. Мельничук // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 3 (57). – С. 337–338.
 20. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34.
 21. Шадриков В.Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход / В.Д. Шадриков // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 4. – С. 28–31.
 22. Hutmacher Walo. Key competencies for Europe // Report of the Symposium Berne. Switzerland 27-30 March. 1996. Council for Cultural Cooperation (CDCC) a // Secondary Education for Europe Strasbourg. 1994 с. 11.
 23. OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills. – Paris : OECD Publishing, 2013. – p.466.
 24. Ревуцька Н.В. Формування концепції інтелектуалізації бізнесу в сучасній парадигмі управління / Ревуцька Н.В. // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – Спец. вип.: Економіка підприємства: теорія і практика. – Ч. ІІ. – К.: КНЕУ, 2008. – С. 543-548.
 25. OECD Innovation for Development A discussion of the issues and an overview of work of the oecd directorate for science, technology and industry May 2012.
 26. OECD (2010). Innovation to strengthen growth and address global and social challenges: Ministerial report on the OECD Innovation Strategy // www.oecd.org.
 27. Инновационный менеджмент: учебник для академического бакалавриата / под. ред. С.В. Мальцевой. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 527 с.

 

А.И. Горенко Особенности системы мотивации наемных работников в условиях инновационного развития: теоретический аспект. Экономическое развитие страны во многом определяется достижениями научно-технического прогресса и введением его в производство. Главным фактором, определяющим результативность данного процесса является уровень компетентности работника. В статье исследовано, что в условиях инновационного развития недостаточно разработана система мотивации за счет активизации умений, знаний, навыков и компетентностей наемного работника и их адаптация к задачам инновационного развития. Проанализировано, какие компетентности отвечают современным реалиям.

Ключевые слова: инновационное развитие, мотивация, наемный работник, умения, знания, навыки, компетенции, компетентности.

 

Gorenkо A.I. Features of the system of motivation of hired workers in the conditions of innovative development: the theoretical aspect. In today's conditions of innovation development, the fact that for the economic development of the country is an important use of scientific and technological innovations is acknowledged. Thus, the intensive introduction of innovations into agriculture is urgent, which will help to increase labor productivity, save material, labor and financial resources, increase production volumes and so on. The experience of economically developed countries proves that the driving force behind innovation is, first of all, the activation of the human factor, which is achieved through the formation of a multifaceted system of motivation for creative work. In order to ensure innovation development in Ukraine, radical changes in the system of motivation are needed, which should help increase the competitiveness of the enterprise and the state as a whole. At the same time, under the conditions of innovative development, measures to increase the level of motivation of labor, provided that the skills, knowledge, skills and competencies of the hired employee are intensified, are not sufficiently developed, and their adaptation to the objectives of innovation development. The purpose of this article is to study at the theoretical level the influence of innovation development on the system of motivation and requirements for the growth of the professional level of employees. Thus, having considered the concept of innovative development and its features in agriculture, we can draw conclusions that changing professional requirements for hired workers. We consider such features as: high professional competence, autonomy, initiative, entrepreneurship, activity, creativity, innovation, originality in labor, the ability to bring an innovative idea to implementation, perseverance, ability to perform labor functions at the level of international standards. In the end, we see that for the further development of the enterprise it is necessary to change the system of motivation. After all, it should be focused on increasing the knowledge of employees, skills and competence. And as a result, the company will be able to increase its performance and take a leading position in the market.

Key words: innovation development, motivation, hired employee, skills, knowledge, skills, competence, competence.

 

 

 

 
:  Анотація (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 08:31