Орлова В.М., Самойлик В.П., Савченко М.П. Вплив корпоративного податкового менеджменту на формування облікової політики: механізм та шляхи взаємодії

УДК 35.073.52

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-89

 

В.М. Орлова, канд. екон. наук, доцент

В.П. Самойлик, М.П. Савченко, магістри

Український державний університет залізничного транспорту

 

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ: МЕХАНІЗМ ТА ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ

 

Предмет дослідження. Обґрунтовано необхідність формування облікової політики в системі податкового обліку як елемента оптимізації оподаткування через висвітлення організаційних та методологічних аспектів питання.

Мета дослідження. Обґрунтування необхідності формування облікової політики в контексті податкового обліку як елемента оптимізації оподаткування на кожному підприємстві України з докладним пропонуванням можливих варіантів вибору елементів податкового характеру.

Завдання дослідження:

- створення цілісної системи обліку;

- організація системи управління оподаткуванням у рамках діючого законодавства для зниження податкових витрат і накопичення інвестиційних ресурсів;

-розробка і впровадження нових методів ведення податкового обліку, в рамках діючого законодавства, консолідація обліку та звітності;

-організація служб податкового обліку та системи податкового контролю дослідити зміст і сутність поняття «облікова політика» як спеціальної облікової категорії, яка впливає на організацію фінансово-господарської діяльності підприємства.

Методи дослідження. У ході дослідження застосовувалися методи системного аналізу, логічного узагальнення, абстрактно-логічні методи.

Результати роботи. Розробка та впровадження облікової політики підприємства для цілей оподаткування значно спростить роботу бухгалтерії в частині нарахування податків з точки зору повноти, об’єктивності, достовірності їх відображення. Вона спрямована на розкриття невикористаних резервів підприємства за допомогою застосування податкового законодавства, оптимізації податкоутворюючої бази для цілей оподаткування, забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів для контролю і своєчасного виконання зобов’язань перед державою та уникнення непорозумінь з податковими органами.

Сфера застосування результатів. Отримані результати можуть бути використані при розробці податкової облікової політики кожного суб’єкта господарювання.

Ключові слова: облікова політика, організація обліку, підприємство, управління, стратегічне управління, звітність, достовірність.

 

Бібліографічний список:

 1. Антонова Ю.В. Системний підхід до управління справлянням податкових платежів в Україні // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Підвищення ролі фінансових відносин у комплексному соціально-економічному розвитку регіону". – Д.: Наука і освіта, 2002. – С. 142.
 2. Безгубенко Л.М., Безгубенко О.Ю. Синергійні елементи й ефекти податкового менеджменту // Фінанси України. – 2001. – № 10. – С. 97-101.
 3. Єлісєєв А.В., Підлужний М.П. Податкове планування. Мінімізація оподаткування законними способами. – Л.: Ліга-Прес, 2003. – 274 с.
 4. Іванов Ю.Б., Петросянц К.В. Малий бізнес: управління податками: монографія. – Х.: ВД „Інжек", 2009. – 352 с.
 5. Крисоватий А.І., Кізима А.Я. Податковий менеджмент: навч. посібник. – Т.: Карт-бланш, 2004. – 304 с.
 6. Скворцов II.II. Налоговый менеджмент: стратегия и тактика: В 10 кн. – Кн. 1: От стагнации к стабилизации: Практ. рук. / Под ред. В.П. Давыдовой. – К.: Вища школа.
 7. О. Кірш та авторський колектив Видавничого будинку «Фактор». Усі фішки єдиного податку. 2017 Мова українська Формат електронна книга (pdf) Кількість сторінок 111.
 8. Греськів Т.С. Формування та вдосконалення облікової податкової політики підприємства. – Серія: Економіка та підприємство, 2008 р. – № 6. – С. 76-79.
 9. Е.А. Ёлгина, М.И. Мигунова. Учетная политика и оценка налогового риска // Бухгалтерский учет №1 январь 2010. – С. 121-122.
 10. Макарова Н.Н. Влияние учетной политики на оценку бухгалтерского и налогового риска // Аудит и финансовый анализ. – № 2. – 2009. – С. 45-49
 11. Тетяна Войтенко. Облікова політика – 2010: головне //Податки та бухгалтерський облік №1-2, січень 2010 р. – С.16-22.

 

Орлова В.Н., Самойлик В.П., Савченко М.П. Влияние корпоративного налогового менеджмента на формирование учетной политики: механизм и пути взаимодействия. Предмет исследования. Обоснована необходимость формирования учетной политики в системе налогового учета как элемента оптимизации налогообложения через освещение организационных и методологических аспектов вопроса.

Цель исследования. Обоснование необходимости формирования учетной политики в контексте налогового учета как элемента оптимизации налогообложения на каждом предприятии Украины с подробным предложением возможных вариантов выбора элементов налогового характера.

Задачи исследования:

- создание целостной системы учета;

- организация системы управления налогообложением в рамках действующего законодательства для снижения налоговых расходов и накопления инвестиционных ресурсов;

-разработка и внедрение новых методов ведения налогового учета, в рамках действующего законодательства, консолидация учета и отчетности;

-организация служб налогового учета и системы налогового контроля исследовать содержание и сущность понятия «учетная политика» как специальной учетной категории, которая влияет на организацию финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Методы исследования. В ходе исследования применялись методы системного анализа, логического обобщения, абстрактно-логические методы.

Результаты работы. Разработка и внедрение учетной политики предприятия для целей налогообложения значительно упростит работу бухгалтерии в части начисления налогов с точки зрения полноты, объективности, достоверности их отражения. Она направлена ​​на раскрытие неиспользованных резервов предприятия посредством применения налогового законодательства, оптимизации податкоутворюючои базы для целей налогообложения, обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля и своевременного выполнения обязательств перед государством и избежания недоразумений с налоговыми органами.

Сфера применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы при разработке налоговой учетной политики каждого предприятия.

Ключевые слова: учетная политика, организация учета, предприятие, управление, стратегическое управление, отчетность, достоверность.

 

Orlova V.M., Samoilyk V.P., Savchenko M.P. Impact of corporate tax management on the formation of accounting policies: the mechanism and ways of interaction. Subject of study. The necessity of formation of accounting policy in the system of tax accounting as an element of optimization of taxation due to coverage of organizational and methodological aspects of the question is substantiated.

The aim of the study. Justification of the need for formation of accounting policy in the context of tax accounting as an element of optimization of taxation at each enterprise of Ukraine with a detailed offer of possible options for selecting elements of a tax nature.

Objectives of the study:

- creation of the integral accounting system;

- organization of a tax management system within the framework of the current legislation to reduce tax expenditures and accumulate investment resources;

-development and introduction of new methods of tax accounting, within the framework of the current legislation, consolidation of accounting and reporting;

-organization of tax accounting services and tax control system to investigate the content and essence of the concept of "accounting policy" as a special accounting category that affects the organization of financial and economic activities of the enterprise.

Research methods. During the study, methods of system analysis, logical generalization, abstract-logical methods were used.

Results of work. The development and implementation of enterprise accounting policies for tax purposes will greatly simplify the work of accounting in terms of charging taxes in terms of completeness, objectivity, and reliability of their reflection. It aims at disclosing unused reserves of the enterprise through the application of tax legislation, optimizing the tax base for tax purposes, providing information to internal and external users for monitoring and timely fulfillment of obligations to the state and avoiding misunderstandings with tax authorities.

Scope of results. The results obtained can be used in the development of tax accounting policies for each entity.

Key words: accounting policy, accounting organization, enterprise, management, strategic management, reporting, reliability.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  Анотація
 

 
Оновлено: 27-03-2019, 08:20