Коваль О.М., Добрівська М.В., Голядинець Н.В. Інноваційно- інвестиційна складова переходу аграрного сектору до біоекономіки в Україні

УДК 330.341.1.631.164.23:[33:57]

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-79

 

О.М. Коваль, канд. екон. наук, доцент

М.В. Добрівська, канд. екон. наук, асистент

Н.В. Голядинець, студентка економічного факультету

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ПЕРЕХОДУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ДО БІОЕКОНОМІКИ

В УКРАЇНІ

 

У статті висвітлено теоретичні аспекти інноваційно-інвестиційних чинників економічного зростання, проаналізовано стан ринку техніки для  сільського господарства на прикладі зернозбиральних комбайнів, встановлено перспективні напрямки реалізації  організаційного потенціалу аграрного сектору економіки для підвищення рівня життя населення країни і збереження навколишнього природного середовища в умовах європейської інтеграції. Згідно з методологією Європейської кластерної обсерваторії та з урахуванням ступеня спеціалізації визначено можливості для розвитку агробіокластерів по регіонах країни. У статті встановлено причини пасивного розвитку агробіокластерів, а також обґрунтовано пропозиції щодо запровадження кластерної політики в Україні.

Ключові слова: інклюзивна економіка, інноваційний розвиток, біоекономіка, біорегіон, кластер, ринок технічних засобів.

 

Бібліографічний список:

 1. Указ президента «Про стратегію сталого розвитку - 2020» № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10
 2. Геєць В.М. Ендогенізація розвитку економіки у вимірі рівноправності відносин держави, бізнесу та суб'єктів голосування / В.М. Геєць // Економіка України. – 2018. – № 7. – С. 3-19.
 3. Лупенко Ю.О. Агрохолдинки в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності / Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2013. – № 7. – С. 5-21.
 4. Кропивко М.Ф. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництьва на основі розвитку кластерних систем / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 3-15.
 5. Іванишин В.В. Організаційно-економічні засади відтворення і ефективного використання технічного потенціалу аграрного виробництва: монографія / В.В. Іванишин. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 350 с.
 6. State Statistic Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 7. Сіденко В.Р. Глобальні структурні трансформації та тренди економіки України / В.Р. Сіденко // Економіка і прогнозування. – 2018. – № 1. – С. 37-57.
 8. Найпопулярніші моделі імпортних комбайнів в Україні / URL: https://grozber.com/ua/news/najpopulyarnishi-modeli-kombajniv-v-ukra%D1%97ni
 9. Офіційний сайт журналу "Пропозиція" / URL: https://propozitsiya.com/ua/kombayn-potuzhniy-i-efektivniy
 10. Аграрне інформаційне агентство / URL: http://agravery.com/uk/posts/show/traktori-na-prodaz-ak-pracue-rinok-poserednikiv-silgosptehniki
 11. Elena Koval Bioeconomy in the Agrarian Resources Potential System of Ukraine // Chinese Business Review, Volume 17, Number 6, June 2018 (Serial Number 180) / URL: http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Article/index?id=36540. html
 12. Щербак А.В. Конкуренція як фактор економічного зростання: світовий досвід та українські реалії / А.В. Щербак // Економіка України. – 2018. – № 8. – С. 3-15.
 13. Как работают кластеры в мире и в Украине? URL: http://lifedon.com.ua/economy/32412-kak-rabotayut-klastery-v-mire-i-v-ukraine.html
 14. European Cluster Observatory. URL: http://www.clusterobservatory.eu.
 15. The European cluster memorandum. Promoting European Innovation through Clusters: An Agenda for Policy Action. URL: http://www.clusterobservatory.eu.
 16. Инновационные подходы к решению социально-экономических, правовых и педагогических проблем в условиях развития современного общества: материалы I Международной научно-практической конференции, 26-27 ноября 2015 г. / под ред. С.Л. Иголкина. – 2015. – 502 с.
 17. Добрівська М.В. Розвиток біоекономіки в умовах трансформації аграрного сектору: дис. … канд. екон. наук: 08.00.03 / Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018.

 

Е.Н. Коваль, М.В. Добривская, Н.В. Голядинец Инновационно-инвестиционная составляющая перехода аграрного сектора к биоэкономике в Украине. В статье освещены теоретические аспекты инновационно-инвестиционных факторов экономического роста, проанализировано состояние рынка техники для сельского хозяйства на примере зерноуборочных комбайнов, определены перспективные направления реализации организационного потенциала аграрного сектора экономики для повышения уровня жизни населения страны и сохранения окружающей природной среды в условиях европейской интеграции. Согласно методологии Европейской кластерной обсерватории и с учетом степени специализации определены возможности для развития агробиокластеров по регионам страны. В статье установлены причины пассивного развития агробиокластеров, а также обоснованы предложения по внедрению кластерной политики в Украине.

Ключевые слова: инклюзивная экономика, инновационное развитие, биоэкономика, биорегион, кластер, рынок технических средств.

 

Koval, M. Dobrivs’ka, N. Holiadynets Innovative and investment way for transition of the agricultural sector to bioeconomy in Ukraine. The article deals with the theoretical aspects of innovation and investment factors of economic growth, the state of the equipment market for agriculture on the example of grain harvesters, and provides perspective directions of the organizational potential realization the agrarian sector of the economy.

The main aim of the state regulation is to provide high level of the living standards of the country's population and preserving the natural environment in Ukraine in conditions of European integration. Bioeconomy development in the agrarian-industrial complex must be organized on the concentration and specialization principles, especially cooperatives and cluster forms of regional partnership. The conclusion is made on the economically expedient to develop bioeconomy in Ukraine on the basis of a cluster approach.

The analysis of cluster policy in the countries of the European Union is carried out. It has been established that the introduction of cluster policy in Ukraine will serve as a so-called innovation-investment component of the transition of the agrarian sector to bioeconomy in Ukraine. According to the methodology of the European cluster observatory and taking into account the degree of specialization, opportunities for the development of agrobiocluster in the regions of Ukraine are determined. The article identifies the causes of the passive development of agrobiocluster in Ukraine, as well as proposes the introduction of cluster policy in Ukraine in the conditions of development of bioeconomics in the agrarian sector.

Key words: inclusive economy, innovation development, bioeconomics, bioregion, cluster, market of technical means.

 

 

 


:  Анотація (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 27-03-2019, 08:14