Kalashnikova T.V., Kalashnikov O.M. Strategic directions of development of Ukrainian agricultural sector and its financial support

T.V. Kalashnikova,

 Doctor of Science (Economics), associate professor

Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev

O.M. Kalashnikov,

 PhD in Economics, associate professor

Financial adviser, EULIFE Group

 

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN AGRICULTURAL SECTOR AND ITS FINANCIAL SUPPORT

 

The article analyzes the strategic program for the development of the agricultural sector as the basis industry of national economy. It substantiates the need for the development of strategic directions of development of the agricultural sector on the principles of sustainable development, priority setting and direction, formulation of objectives, instruments and expected results. The basic external and internal factors reduce the financial ensure of the agricultural sector. Approaches to the formation of the financial sustainable development of the agricultural sector of the country, taking into account changes in taxation and state support of agricultural producers.

Keywords: strategy development, sustainable development, agriculture, financial ensure, state support.

 

References. 1. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація [Текст]: наук. доп. / [О.М. Бородіна та ін.]; за ред. акад. НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НАН України О.М. Бородіної, чл.-кор. НААН України І. В. Прокопи; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: [б. в.], 2012. – 55 с. 2. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року /за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2012. – 182 с. 3. Ринкова трансформація аграрного сектора [Текст] / Т.О. Осташко; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. – К.: Фенікс, 2004. – 280 с. 4. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку [Текст] / Б.Й. Пасхавер [та ін.]; ред. Б.Й. Пасхавер; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: [б.в.], 2009. – 432 с. 5. Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми [Текст] / О.Л. Попова; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: [б.в.], 2009. – 352 с. 6. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України [Текст]: монографія / Н.М. Сіренко; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв: [Дизайн та поліграфія], 2010. – 415 с. 7. Шубравська О.В. Сталий економічний розвиток: поняття і напрям досліджень / О.В. Шубравська // Економіка України. – 2005. – № 1. – С. 36- 42. 8. Тулуш Л.Д. Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання держфінпідтримки сільгосппідприємствам / Л.Д. Тулуш, О.Ю. Гріщенко // Економіка АПК. – 2016. – № 7. – С. 60-71. 9. Звіт про стан продовольчої безпеки України у 2013 році. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.me.gov.ua/Documents/Download?id=c06d7392 10. 3+5. Strategy of prosperous country. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/TarasKutoviy/35-strategy-of-prosperouscountry

 

 Калашникова Т.В., Калашников О.Н. Обоснование и финансовое обеспечение стратегических направлений развития аграрного сектора Украины. В статье проанализированы стратегические программы развития аграрного сектора как системообразующей отрасли экономики страны. Обоснована потребность разработки стратегических направлений развития аграрного сектора на принципах устойчивого развития с определением приоритетов и направлений, формулированием целей, инструментов и намеченных результатов. Выявлены основные внешние и внутренние факторы снижения финансового обеспечения аграрного сектора. Определены подходы к формированию финансового обеспечения устойчивого развития аграрного сектора страны с учетом изменений в налогообложении и государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Ключевые слова: стратегия, развитие, устойчивое развитие, аграрный сектор, финансовое обеспечение, государственная піддержка.

 

У статті проаналізовано стратегічні програми розвитку аграрного сектору як системоутворювальної галузі економіки країни. Обґрунтовано потребу напрацювання стратегічних напрямів розвитку аграрного сектору на засадах сталого розвитку з визначенням пріоритетів та напрямків, формулюванням цілей, інструментів та очікуваних результатів. Виявлено основні зовнішні та внутрішні чинники зниження фінансового забезпечення аграрного сектора. Визначено підходи до формування фінансового забезпечення ст алого розвит ку аграрного сект ору країни з урахуванням змін у оподат куванні т а держ авній підт римці сільськогосподарських т оваровиробників.

Ключові слова: стратегія, розвиток, сталий розиток, аграрний сектор, фінансове забезпечення, державна підтримк

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 22:44