Лещинський В.П. Пошук оптимальної моделі територіальної організації влади в Україні з метою реалізації структурних реформ

В.П. Лещинський,

директор

ТОВ “Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства”

 член-кореспондент Будівельної академії України

 

ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНИХ РЕФОРМ

 

Розглядаються питання пов'язанні з пошуком оптимальної моделі територіальної організації влади в країні. Проаналізовано зарубіжний досвід удосконалення місцевого самоврядування та реформування адміністративно-територіального та муніципально-територіального устрою країни.

Ключові слова: територіальна організація влади, місцеве самоврядування, ефективність, оптимальність, реформа, модель, устрій, концепція, соціально-економічний розвиток.

 

Бібліографічний список: 1. Базилюк Я.Б. Конкурентоспроможність національної економіки України. – К.: НІСД, 2002. – 132 с. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко. – К.: Знання України, 2002. – 326 с. 2. Білозерська Т.О. Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції [Електрон. ресурс] / Т.О. Білозерська // Форум права. – 2007. – № 2. – С. 11-19. 3. Енциклопедія державного управління у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: НАДУ, 2011. Т.3 Історія державного управління / наук.- ред. колегія: А.М. Михненко (співголова), М.М. Білинська (співголова) та ін. – 2011. – 788 с. – С. 603-607. 4. Європейська Хартія міст // Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право): [навч. посібник / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, М.В. Підмогильний]. – К.: Атіка, 2000. – С. 70– 82. 5. Закон України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» // Відомості Верховної Ради України». – 2009. – № 38. – Ст. 534. 6. Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В. Суспільно-географічне районування України: навч. посібник. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2000. – 228 с. 7. Михайлишин Л.Р. Удосконалення системи місцевого управління в Україні з використанням зарубіжного досвіду: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 “Теорія та історія державного управління” / Л.Р. Михайлишин; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Л., 2008. – 20 с. 8. Основы Европейской хартии местного самоуправления: метод. пособие / под ред. В.А. Черникова. Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: Б.и., 2000. – 108 с. 9. Пістун М.Д. Місцеве самоврядування в територіальній організації локального і місцевого рівнів управління соціально-економічним розвитком України // Часопис соціально-економічної географії. – Харків, 2008. – Вип. 4 (1). – С. 21-28. 10. Пирожков С. Адміністративно- територіальна реформа в Україні актуальні питання методології та практики / С. Пирожков, А. Павлюк // Економіка України. – 2005. – № 7. – С. 4–14. 11. Саханенко С. Адміністративно-територіальний та муніципально-територіальний устрій: проблеми співвідношення та реформування / С. Саханенко // Управління сучасним містом. – 2001. – № 4–6. – С. 45–53. 12. Топчієв О., Тітенко З. Суспільно-географічні аспекти адміністративно-територіальної реформи в Україні // Часопис соціально- економічної географії. – Вип. – Харків: Екограф, 2006. – С. 26-37.

 

В.П. Лещинский. Поиск оптимальной модели территориальной организации власти в Украине с целью реализации структурных реформ Рассматриваются вопросы увязке с поиском оптимальной модели территориальной организации власти в стране. Проанализирован зарубежный опыт усовершенствования местного самоуправления и реформирования административно-территориального и муниципально- территориального устройства страны.

Ключевые слова: территориальная организация власти, местное самоуправление, эффективность, оптимальность, реформа, модель, уклад, концепция, социально-экономическое развитие.

 

 V.P. Leszczynski Formation model of territorial organization of power in the country The problems of finding optimal model tarytorialnoy of governance in the country. The foreign experience improving local governance and reform of administrative and territorial, and municipal and territorial division of the country. The search of optimal model of territorial organization of the state was accompanied and accompanied by the revision of existent territorial limits of separate administrative units, characterized by the process of input of all new and new legal forms and methods of activity, what called to generate corresponding consequences. It is not necessary to perceive delegation of powers as redistribution of power. Speech goes about distribution of responsibility between the different branches of power at the direct participating of population in a management. Clear that at delegation of powers into places it is necessary cardinally to revise and perfect budgetary relations, create the proper material, financial and organizational terms for providing of realization the organs of local self-government of own and delegated by the state plenary powers. The plenary powers delegated by the state must be financed fully. A level of local budgets in a count on one habitant can not be less than, than level of the state budget. It is not necessary to perceive delegation of powers as redistribution of power. Speech goes about distribution of responsibility between the different branches of power at the direct participating of population in a management. Clear that at delegation of powers into places it is necessary cardinally to revise and perfect budgetary relations, create the proper material, financial and organizational terms for providing of realization the organs of local self-government of own and delegated by the state plenary powers. The plenary powers delegated by the state must be financed fully. A level of local budgets in a count on one habitant can not be less than, than level of the state budget.

Key words: territorial organization of government, local government, efficiency, optimal reform, a model system, the concept of socio-economic development.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 22:35