Пойманова А.С. Удосконалення управління персоналом: узгодження кадрової політики, її економічний зміст та стратегії розвитку

Пойманова А.С.,

магістранта

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

 

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: УЗГОДЖЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ, ЇЇ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

 

Наукову статтю присвячено вирішенню важливого в сучасних умовах формування соціально орієнтованого управління завдання – удосконаленню управління персоналом шляхом узгодження кадрової політики підприємства та стратегії розвитку. На основі використання теоретичного та практичного матеріалу визначено вплив на рівень управління персоналом соціальних, економічних, організаційних аспектів діяльності підприємства. Уточнено сутність понять “управління персоналом” та “кадрова політика”. Розкрито вплив соціальних, економічних, організаційних чинників на здійснення управління персоналом. Визначено місце та роль кадрової політики в системі управління персоналом. Розроблено методичні рекомендації щодо формування програми комплексної мотивації персоналу.

Ключові слова: управління персоналом, кадрова політика, стратегія розвитку, рівень управління персоналом, кадрове планування, мотивація персоналу.

 

Бібліографічний список: 1. Мостенська Т.Л., Луцький М.Г., Ільєнко О.В., Новак В.О. Менеджмент. Підручник. – 2-ге видання. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 758 с. 2. Стратегічне управління: навч. посібник / В.І. Щелкунов, В.М. Загорулько, С.М. Подрєза та ін. – К.: НАУ, 2012. – 352 с. ISBN 978-966-598-765-9 3. Cкібіцька Л.І., Матвєєв В.В., Щелкунов В.І., Подрєза С.М. Антикризовий менеджмент / навч. посібник для студентів економ. вузів. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 580 с. 4. Тищенко О.М. Стратегічне управління: навч. посібник / Тищенко О.М., Могилко В.О., Онєгіна В.М., Догадіна В.Ю., Ященко О.А., Голозубов В.О. – Х.: «Друкарня Мадрид», 2013. – 232 с. 5. Лукичёва, Л.И. Управление интеллектуальным капиталом: учеб. пособие / Л.И. Лукичёва. – 3-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2010. – 551 с. 6. Андрющенко І.Є. Аналіз фінансової стійкості підприємства в межах концепції оцінювання його життєздатності / І.Є. Андрющенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 6 (87). – С. 44-47. 7. Коломіна О.Б. Основні форми та функції інтелектуального капіталу підприємства / О.Б. Коломіна, К.В. Ковтуненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 1. – С. 20-22. 8. Семенов А.Г. Аналіз показників використання фонду оплати праці на підприємстві / А.Г. Семенов, К.І. Складанна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 4 (85). – С. 82-86. 9. Семенов А.Г. Підвищення продуктивності праці за рахунок застосування системи індикаторів в управлінні персоналом підприємства / А.Г. Семенов, Л.А. Юсипчук // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 4 (85). – С. 69-74. 10. Ковальов В. Розвиток концепції соціально-трудових відносин у світлі вчення академіка В.І. Вернадського / В. Ковальов // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 5. – С. 12-19. 11. Іртищева І.О. Орієнтири підвищення ефективності управління трудовими ресурсами: регіональний аспект / І.О. Іртищева, І.І. Дубинська // Управління розвитком. – № 2. – 2016 – С. 42-48. 12. Іртищева І.О. Трудові ресурси України: міжрегіональні асиметрії / І.О. Іртищева, І.І. Дубинська // Бізнес-інформ. – № 10. – С. 15-18.

 

Пойманова А.С. Усовершенствование управления персоналом: согласование кадровой политики, ее экономическое содержание и стратегии развития. Научная статья посвящена решению важного в современных условиях формирования социально ориентированного управления задача - совершенствованию управления персоналом путем согласования кадровой политики предприятия и стратегии развития. На основе использования теоретического и практического материала определено влияние на уровень управления персоналом социальных, экономических, организационных аспектов деятельности предприятия. Уточнена сущность понятий "управление персоналом" и "кадровая политика". Раскрыто влияние социальных, экономических, организационных факторов на осуществление управления персоналом. Определено место и роль кадровой политики в системе управления персоналом. Разработаны методические рекомендации по формированию программы комплексной мотивации персонала.

 Ключевые слова: управление персоналом, кадровая политика, стратегия развития, уровень управления персоналом, кадровое планирование, мотивация персонала.

 

Poumanova A.S. Development of staff management: coordination of strategy, her economic maintenance and manpower policy. Research article is dedicated to researching one of the most topical problems, which occurs in front of any domestic enterprise: development of staff management by coordination of strategy and manpower policy. On the basis of practical material usage there has been demonstrated influence of enterprise social, economical, organizational activity directions on staff management level. There have been revealed the meanings of definitions “staff management” and “manpower policy”. There has also been determined interrelation of staff management and manpower policy level in context of enterprise development strategy. There has been carried out analysis of demand for labor in Ukraine and revealed current situation of manufacturing enterprises. There has been grounded influence of staff development planning on staff management level. There has been determined the place of staff planning in enterprise general strategy. There have been elaborated the methodical approaches for staff management perfection on the basis of manpower policy realization. There have been determined the components of staff management subsystem. There have been elaborated the methodical recommendations as to staff complex motivation program building. There has been introduced the algorithm of enterprise development strategy generation.

Key words: staff management, staff management level, manpower policy, enterprise strategy, staff planning, social-and-economical aspects of staff management, organization level, staff development, staff motivation.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 23:44