Гончаренко Н.Г. Аналіз динаміки зайнятості населення України

Н.Г. Гончаренко,

канд. екон. наук, доцент

Національна академія Національної гвардії України

 

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

 

У статті розглянуто сучасний стан рівня зайнятості населення України та проаналізовано його динаміку. Аналізу динаміки приділено значну увагу для чого було проведено укрупнення періодів за триріччя та проведено вирівнювання динамічного ряду за ковзною середньою, рівнянням прямої лінії та параболи другого порядку. Дано визначення економічної ефективності зайнятості та визначено її можливий рівень, який і буде сприяти зростанню основних економічних показників та економіки країни в цілому.

 Ключові слова: валовий внутрішній продукт, зайнятість населення, безробіття, динаміка зайнятості, укрупнення періодів.

 

Бібліографічний список: 1. Богиня Д.П. Оптимізація зайнятості як чинник ефективності праці / Д.П. Богиня / Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – № 1 (26), 2012. – С. 6-9. 2. Олійник Т.І. Формування і ефективне використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств: монографія / Т.І. Олійник; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва – Харків: Магда Ltd, 2008. ? 372 с. 3. Статистичний збірник «Праця України у 2015 році» / державна служба статистики України, відповідальний за випуск І.В. Сеник. – Київ. – ТОВ видавництво «Консультант», 2016. – 312 с. 4. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2004. – С. 161-163.

 

Н.Г. Гончаренко. Анализ динамики занятости населения. В статье рассмотрено современное состояние уровня занятости населения Украины и проанализировано его динамику. Анализу динамики отведено большое значение для чего было сделано укрупнение периодов за три года и проведено выравнивание динамического ряда с помощью скользящей средней, уравнения прямой и параболы второго порядка. Дано определение экономической эффективности занятости та определен ее возможный допустимый уровень, который будет способствовать увеличению основных экономических показателей экономики страны.

Ключевые слова: валовой внутренний продукт, занятость населения, безработица, динамика занятости, укрупнение периодов.

 

 Goncharenko N.H. The analysis of the population’s employment dynamics. The modern condition of population’s employment level in Ukraine was examined in the article and its dynamics was analyzed. The great importance was given to the analysis of its dynamics. For this purpose the consolidation of periods for three years and the dynamics level equalization according to the sliding average rate, the equation of straight line and the second order parabola were conducted. The definition of the employment economic efficiency and its possible level that would promote the main economic indices increasing and the increasing of the country’s economy in the whole were given. Analyzing the situation that formed in the country’s economic development it should be mentioned a number of negative factors that wouldn’t allow the main economic factors to grow. During the last decade we observed the GNP and population employment level reducing, price increasing, etc. All these factors make necessary to find the possible ways out of the given crisis condition for the economics. It should be mentioned that among all possible means, one of the most important at present days is the recovery of market situation. To achieve this is possible only with the full employment of the people. But under modern conditions it is almost impossible to achieve full employment, because not everyone agrees to the proposal to carry out any work. So for the certain period a person forced not to be busy with work but to stay in the category of “unemployed”. One of the priority tasks for our country is the problem of the population employment increasing and the way out of the crisis for the economy. And for this purpose it is important to analyze the modern conditions and the dynamics and to develop the measures of further work.

Key words: Gross National Product, population employment, unemployment, dynamics of employment, consolidation of periods.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 22:33