Яроцька О.В. Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти в системі фіскального регулювання водокористування України

О.В. Яроцька,

 канд. екон. наук, с.н.с., старш. наук. співробітник

ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку

Національної академії наук України”, м. Київ

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЗА СКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ВОДНІ ОБ’ЄКТИ В СИСТЕМІ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

 

Обґрунтовано пріоритети зміни розмірів ставок екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти. Визначено шляхи удосконалення системи екологічного оподаткування за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та основу фінансової самостійності регіонів щодо реалізації водозберігаючих заходів, модернізації водогосподарської та водоохоронної інфраструктури.

Ключові слова: екологічний податок, скиди забруднюючих речовин, раціональне водокористування, водні об'єкти.

 

Бібліографічний список: 1. Екологічний податок: зарубіжний досвід та його інтеграція до чинної системи оподаткування України, пропозиції удосконалення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/11_NPE_2013/Economics/7_134422.doc.htm. 2. Гусятинська Н.А. Роль оподаткування у забезпеченні пріоритетів екологічної політики України // Н.А. Гусятинська, Д.М. Гусятинський / Збірник наукових праць: Національний університет державної податкової служби України. – 2010. – № 2 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/znpnudps/2010_2/pdf/10gnapou.pdf. 3. Галушкіна Т.П. Формування інституту екологічних податків в Україні // Т.П. Галушкіна, Л.А. Кравцова/ Економічні інновації. – Вип. 44. – 2011. – с.57–65. 4. Бут Ю.С. Досвід країн Європейського Союзу щодо застосування фіскальних інструментів в екологічній політиці // Ю.С. Бут / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=729 5. В Україні дешевше заплатити штраф за брудну воду ніж очистити // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/news/-/288044/v-ukrayinideshevshe-zaplatyty-shtraf-za-brudnu-vodu-nizh-ochystyty. 6. Дорогунцов С.І. Екологія: підручник // С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://buklib.net/books/25530/. 7. Авраменко Н.Л. Методологічні засади вдосконалення оподаткування забруднення водних об’єктів скидами промстоків // Н.Л.Авраменко / Екологічне оподаткування: збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – С. 9–12. 8. Іртищева І.О. Удосконалення обліку витрат в умовах ринкових відносин / І.О. Іртищева, О.М. Бурова, О.А. Сібілєва // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Економічні науки, 2013. – Вип. 5.1 (97) – С. 28-30.

 

Яроцкая О.В. Экологический налог за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в системе фискального регулирования водоиспользования Украины. Обоснованны приоритеты изменения размеров ставок экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. Определены пути совершенствования системы экологического налогообложения за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и основу финансовой самостоятельности регионов по реализации водосберегающих мероприятий, модернизации водохозяйственной и водоохранной инфраструктуры.

Ключевые слова: экологический налог, сбросы загрязняющих веществ, рациональное водопользование, водные объекты.

 

Yarotska O.V. Еcological tax for discharges of pollutants into water bodies in system fiscal regulation of water use Ukraine. The priorities resizing rates of environmental tax on discharges of pollutants into water bodies has been proposed. The ways of improving the system of environmental taxation discharges of pollutants into water bodies and financial autonomy regional basis to implement water-saving measures, modernization of water management and protection of infrastructure has been determined. It is proved that the regional policy of the state in environmental water pollution tax is one of the economic instruments for water management at the local level, allowing simultaneously solve two problems - the formation of local government funds and financial resources and restoration of water bodies and limiting environmentally harmful activities in the country. In addition, the use of environmental taxes on discharges of pollutants encourages businesses to upgrade production and technical base and the introduction of safe technologies. It is established that the budget revenues and expenditures for water protection measures will increase as a result of improvement of environmental taxation in the area of water volume and it will improve the ecological status of water bodies and state environmental security. However, increasing the share of environmental taxes on discharges of pollutants into water bodies will encourage the modernization and construction of new capacity on sewage, the introduction of environmentally friendly, water-saving technologies, shallow production and development of the environmental industry. This way, the area will contribute to preservation and reproduction of the environment and providing favorable conditions for hum an health.

 Keywords: ecological tax, for discharges of pollutants, rational water use, water bodies.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 23:38