Лепьохіна О.В., Білоусова С.В. Сучасний стан вітчизняного сільськогосподарського машинобудування: сучасний аспект розвитку регіонів

О.В. Лепьохіна,

канд. екон. наук, доцент

Херсонський національний технічний університет

С.В. Білоусова,

д-р екон. наук, професор

 

 СУЧАСНИЙ СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ: СУЧАСНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

 

 Соціально-економічний рівень кожної з держав, окремих регіонів визначається, як правило, рівнем розвитку науки й техніки, впровадженням інженерно-технологічних інновацій у виробництво. Встановлено, що сільськогосподарське машинобудування України є стратегічно важливою галуззю економіки держави, що формує й суттєво впливає на обсяги виробництва та вартість основних видів продовольства для населення країни. Доведено, що низький рівень техніко-технологічної бази, відсутність обігових коштів не сприяють його зростанню, підривають економічні основи розвитку агропромислового комплексу. Тому необхідним є створення сприятливих умов розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування для ефективного технічного забезпечення АПК.

Ключові слова: машинобудування, сільське господарство, стан, забезпечення, витрати, розвиток, стратегія, галузь.

 

Бібліографічний список: 1. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: підручник. – К.: Вікар, 2006. – 396 с. 2. Мельник Ю. Головні пріоритети розвитку аграрного комплексу України // Техніка АПК. – 2008. – № 2. – С. 8-13. 3. Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс] / Режим доступу до сайту: http:// www.ukrstat.gov.ua/ 4. Нехай В.В. Маркетингове управління у вирішені проблем галузі сільськогосподарського машинобудування / В.В. Нехай // Економіка та управління. – Том 22 (61). – 2009. – № 2. – С. 249-254. 5. Бавико О.Є. Формування стратегії постіндустріального розвитку регіонального економічного простору / О.Є.Бавико // Ефективна економіка. – 2012. – № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www/economy.nayka/com.ua. 6. Машинобудівний комплекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrtur.narod.ru.

 

Лепехина Е.В., Белоусова С.В. Современное состояние отечественного сельскохозяйственного машиностроения: современный аспект развития регионов. Социально-экономический уровень каждого из государств, отдельных регионов определяется, как правило, уровнем развития науки и техники, внедрением инженерно- технологических инноваций в производство. Установлено, что сельскохозяйственное машиностроение Украины является стратегически важной отраслью экономики государства, формирует и существенно влияет на объемы производства и стоимость основных видов продовольствия для населения страны. Доказано, что низкий уровень технико-технологической базы, отсутствие оборотных средств не способствуют его росту, подрывают экономические основы развития агропромышленного комплекса. Поэтому необходимо создание благоприятных условий для развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения для эффективного технического обеспечения АПК.

Ключевые слова: машиностроение, сельское хозяйство, состояние, обеспечение, расходы, развитие, стратегия, отрасль.

 

Lepekhina E.V., Belousova S.V. Сurrent state of national agricultural machinery: modern aspect of the regions development. Social-economic level of every state, every region is determined, as a rule, by the level of science and technology development, implementation of engineering-technological innovation into production. It is proved that agricultural machinery in Ukraine is a strategically important brunch of the state economy that creates and largely influences the amount of production and cost of the main types of food for the population. Ii is established, that without the use of modern technology, construction materials and element base of a high technical level, enterprises of national agricultural machinery are unable to provide production of equipment, competitive in national and foreign markets. It is proved that a low level of technical - technological base, lack of working capital do not contribute to its growth, undermine the economic foundations of development of agriculture complex. Therefore, it is necessary to create favorable conditions for the development of national agricultural machinery for effective technical support AIC. Globalization of the world economy, integration of Ukraine into the World Trade Organization requires the transferring of national agricultural machinery on the innovative way of development.

Keywords: engineering, agriculture, state, providing, costs, development, strategy, industry.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 23:37