Войт Д.С., Левенець Ю.А. Шляхи розвитку туристичного потенціалу Миколаївської області

Д.С. Войт,

канд. екон. наук, докторант

Міжнародний університет бізнесу і права, Україна

Ю.А. Левенець,

магістранта

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,

 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Доведено, що зі своїм потенціалом Миколаївська область має всі можливості зайняти одне із провідних туристичних місць в Україні. Особливості економіко-географічного розташування, благодатні природно-кліматичні умови з чорноморським узбережжям та національними природними парками, наявність пам'ятників архітектури, історії й культури, створюють сприятливі передумови для розвитку курортно-рекреаційної й туристичної галузі.

Ключові слова: туризм, туристичний бізнес, курортно-рекреаційна галузь, туристичний імідж, туристичні ресурси, туристичний продукт, сфера послуг.

 

Бібліографічний список: 1. Андрушенко В.Ю. Значення та розвиток територіально-рекреаційної системи завдяки туризму / В.Ю. Андрушенко. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток економічної системи в умовах глобалізації». м. Вінниця, 28-29 листопада 2014 р. – C. 87-90. 2. Биржаков М.Б. Введение в туризм / М.Б. Биржаков. – М.–СПб.: «Издательский Дом ГЕРДА», НП «Издательство «Невский Фонд», 2014. – 544 с. 3. Богославець О.Г. Креативність як визначальний фактор трансформаційних процесів у розвитку рекреації / О.Г. Богославець, Н.О. Бойко. – Тези Міжнародної науково-практичної конференції. "Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди". – (м. Київ, 7 квітня 2016 р.). – К.: КНТЕУ, 2016. – 362 с. – С. 20-22. 4. Ільчук О.О. Сучасні аспекти становлення туристичних ресурсів / О.О. Ільчук, Т.А. Городня. – Вісник Львівської комерційної академії Серія економічна. – 2016. – Вип. 50. – С. 95-98. 5. Коляда О.В. Туристична сфера як пріоритетний напрям діяльності малого бізнесу / О.В. Коляда. – Економіка. Управління. Інновації. – 2012. – № 1 (7). 6. Королюк Ю.А. Тренди в туристичному бізнесі / Ю.А. Королюк. – Тези Міжнародної науково-практичної конференції. "Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди". (м. Київ, 7 квітня 2016 р.). – К.: КНТЕУ, 2016. – 362 с. – С.153-155. 7. Мальська М.П. Теоретичні засади розміщення підприємств індустрії туризму / М.П. Мальська. – Економіка. Управління. Інновації. – 2012. – № 2 (8). 8. Трегубов О.С. Формування інфраструктури туризму як умова вдосконалення діяльності підприємств туристичної сфери / О.С. Трегубов. – Ефективна економіка. – 2013. – № 9. 9. Туристичний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2-вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с. 10. Іртищева І.О. Організація туристичних кластерів як ефективний засіб управління туристичним бізнесом / І.О. Іртищева, Д.С. Войт, Ю.А. Левенець // Вісник ХНАУ. Збірник наукових праць. – Вип. 1. – Харків, ХНАУ. – 2016. – С. 300–308.

 

Д.С. Войт, Ю.А. Левенец. Пути развития туристического потенциала Николаевского области. Доказано, что со своим потенциалом Николаевская область имеет все возможности занять одно из ведущих туристических мест в Украине. Особенности экономико- географического положения, благодатные природно-климатические условия с черноморским побережьем и национальными природными парками, наличие памятников архитектуры, истории и культуры, создают благоприятные предпосылки для развития курортно-рекреационной и туристической отрасли.

Ключевые слова: туризм, туристический бизнес, курортно- рекреационная отрасль, туристический имидж, туристические ресурсы, туристический продукт, сфера услуг

 

D. Voit, Y. Levenets. Тhe ways of development of mykolaiv region tourist potential. It is established that the main trends of world tourism in the twentieth century are the intensive development of political, cultural, educational, business, thematic and adventure tourism and cruises. It is proved that with its potential Mykolaiv region has a big opportunity to become one of the leading tourist destinations in Ukraine. Features of the geographical location, beneficial climatic conditions of coastal areas and national parks, the monuments of architecture, history and culture, creates favorable conditions for the development of resort, recreational and tourism industry. It is proved that various methods can be used to promote the tourist product on the market tourist industry. One of the important methods is exhibitions that allow buyers and sellers to meet the tourist product in the same area and sign the agreement. Such small-scale exhibitions may be held in the Mykolaiv region. An extensive river system in Ukraine should be used more for tourism purposes, that is why it requires detailed study and planning of possible routes. Thus, river tours can provide an opportunity to meet with picturesque corners of Mykolayiv region.

Keywords: tourism, resort and recreation industry, tourism image, tourism resources, tourism products, services.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 23:35