Скупський Р.М., Меліх Т.Г. Харчова промисловість: аспекти дослідження сучасних проблем та тенденцій розвитку

Р.М. Скупський,

д-р екон. наук, професор

Меліх Т.Г.

ст. викладач

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»

 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ: АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ

 

 Розглянуто теоретико-методологічні основи групування підкомплексів харчової промисловості. Визначено основні проблеми функціонування харчової промисловості України у докризовий період і в новітніх політико-економічних умовах інтеграції країни до ЄС. Встановлено, що харчова промисловість країни має надзвичайно сприятливі умови для свого ефективного розвитку. Обґрунтовано новітні тенденції на напрямки розвитку вітчизняної харчової промисловості в умовах повного або часткового переорієнтування на нові ринки збуту продовольчої продукції.

 Ключові слова: харчова промисловість, продовольча продукція, тенденції розвитку харчової промисловості, проблеми, ринок збуту.

 

Бібліографічний список: 1. Вудвуд В. Проблеми виробництва харчової промисловості України в сучасних умовах господарювання / В. Вудвуд, Т. Шуткевич // Молодий вчений. – 2015. – № 2(17). – С. 17–20. 2. Дейнеко Л. Можливі сценарії розвитку харчової промисловості в умовах дії режиму вільної торгівлі з ЄС. [Електронний ресурс] / Л. Дейнеко, І. Романюк. – Режим доступу: http://voxukraine.org/2015/10/30/mozhlyviscenarii-rozvytky-harchovoi-promtslovosti-ua/. 3. Замлинський В.А. Європейська орієнтація інвестиційної політики підприємств харчової промисловості України. [Електронний ресурс] / В.А. Замлинський. – Режим доступу: http://ppeu.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=43. 4. Kuzhel V. The theoretical basis of investment support of the development of the enterprises of agro-food sphere / V. Kuzhel // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 1 (72). – С. 144–149. 5. Мостенська Т. Стан та перспективи розвитку ринку продовольчих товарів в Україні Т. Мостенська // Харчова і переробна промисловість. – 2009. – № 1. – C. 8–12. 6. Новойтенко І.В. Перспективи розвитку харчової промисловості в Україні. / І.В. Новойтенко, Н.Я. Слободян, В.В. Малиновський // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Випуск 11. – С. 454-460. 7. Пашнюк Л.О. Харчова промисловість україни: стан, тенденції та перспективи розвитку / Л.О. Пашнюк // Економічний часопис - XXI. – 2012. – № 9-10. – С. 60-63. 8. Сичевський М.П. Стан та пріоритетні напрями розвитку харчової промисловості в Україні / М. П. Сичевський // Економіка АПК. – 2004. – № 1. – С. 38-42. 9. Скупський Р.М. Інноваційний розвиток агропродовольчої сфери в контексті формування продовольчої безпеки та членства України у Світовій організації торгівлі / Р.М. Скупський // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. – 2014. – №2. – С.48-57. 10. Іртищева І.О. Розвиток садівничих підприємств на засадах інтеграції господарюючих суб’єктів / І.О. Іртищева // Бізнес- навігатор. – 2014. – № 1 (33). – С. 224–231. 11. Іртищева І.О. Державне регулювання розвитку інтеграційних систем в агропродовольчій сфері України / І.О. Іртищева, Т.В. Стройко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 80–87. 12. Іртищева І.О. Удосконалення інтеграційних взаємовідносин садівничих підприємств / І.О. Іртищева // Бізнес-навігатор. – 2014. – № 2 (34). – С. 114-120. 13. Іртищева І.О. Світова продовольча криза: проблеми та перспективи для України / І.О. Іртищева, О.М. Потапенко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – № 8- 1’2011. – С. 65–68.

 

Скупский Р.Н., Мелих Т.Г. Пищевая промышленность: аспекты исследования современных проблем и тенденций развития. Рассмотрены теоретико-методологические основы группировки подкомплексов пищевой промышленности. Определены основные проблемы функционирования пищевой промышленности Украины в докризисный период и в новейших политико-экономических условиях интеграции страны в ЕС. Установлено, что пищевая промышленность страны имеет чрезвычайно благоприятные условия для своего эффективного развития. Обоснованы новейшие тенденции на направления развития отечественной пищевой промышленности в условиях полной или частичной переориентации на новые рынки сбыта продовольственной продукции.

Ключевые слова: пищевая промышленность, продовольственная продукция, тенденции развития пищевой промышленности, проблемы, рынок сбыта.

 

Skupsky R.M., Melіh T.G. Food industry: aspects of research of contemporary problems and development trends. Theoreticalmethodological foundations of grouping of food industry sub-complexes are considered. Are determined the main problems of functioning of food industry in Ukraine during before crisis period and in the latest political-economic conditions of the country's integration into the EU. It was established that the food industry of the country has extremely favorable conditions for its effective development. In particular, it is a raw materials base and labor necessity. Part of the food industry tends to raw areas and another part - to areas of consumption. If for economically developed countries typical are both types of production, for the other countries, where economy is not developed so much, including Ukraine - mainly the second type. Are grounded latest trends as for directions of development of national food industry under the conditions of full or partial reorientation to new markets of food products. The main vectors, defining possible development scenarios, depending on selected priorities are: first – orientation of food industry sectors to the European market; second - diversification of sales markets, particularly with a focus on fast-growing markets of Asia and Africa; third - focus on the national market and insurance of maximum protection of national producers. Further development of this industry and competitiveness of national food are inextricably linked with the modernization of equipment and introduction of modern technologies. In this regard, the main task is to ensure the quality and safeness of products, active participation in solving of the problem of diversification of markets and also stimulation of specific priority brunches and development of new directions of production (eg, involvement of food industry into the formation of the system of bioenergy and production of alternative fuels).

Keywords: food industry, food products, trends in food industry, problems, market.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 23:31