Левковська Л., Мандзик В. Фінансово-економічне забезпечення проектного управління територіальним водно-господарським комплексом

Л. Левковська,

 д-р екон. наук

 В. Мандзик,

канд. екон. наук

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», м. Київ

 

 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ВОДНО-ГОСПОДАРСЬКИМ КОМПЛЕКСОМ

 

В результаті проведеного дослідження обґрунтовано доцільність впровадження у сферу водокористування інститутів державно- приватного партнерства на основі проектного підходу як ефективну форму взаємодії територіальних громад та підприємницьких структур. Конкретизовано основні проблеми реалізації водогосподарських проектів в Україні. Зокрема, однією з найактуальніших проблем розбудови водогосподарської інфраструктури, об’єкти котрої, як правило, перебувають у державній та комунальній власності, є залучення інвестиційних ресурсів. Від цього залежать перспективи модернізації реконструкції і технічного переоснащення окремих гідротехнічних споруд об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства. Доведено, що перспективним та недостатньо використаним механізмом реалізації запропонованих пріоритетів розвитку водного господарства є державно- приватне партнерство. Зарубіжний досвід свідчить, що саме за допомогою цього механізму можна залучити значні інвестиційні ресурси у проекти розвитку територіальних водно-господарських комплексів. Запропоновано та удосконалено механізми управління територіальним водно-господарським комплексом, які на відміну від існуючих передбачають емісію муніципальних облігацій з метою фінансового забезпечення реалізації водогосподарських інфраструктурних проектів. Доведено, що залучення у сферу водокористування приватного капіталу шляхом укладання договорів державно-приватного партнерства, а також забезпечення можливості емісії інфраструктурних облігацій дозволить підвищити капіталізацію територіальних водогосподарських комплексів, модернізувати інфраструктуру, забезпечити сталий розвиток водогосподарських систем

Ключові слова: водні ресурси, державно-приватне партнерство, водогосподарська інфраструктура, фінансово-економічне забезпечення, проектний підхід, капіталізація, облігації

 

Бібліографічний список: 1. Бондарь Н.Н. Инструменты и формы государственной поддержки проектов государственно-частного партнерства в инфраструктурных отраслях экономики / Н.Н. Бондарь // «Молодий вчений». – 2014. – № 8 (11). – С. 60–64. 2. Голян В.А. Інституціональне середовище водокористування: сучасний стан та механізми вдосконалення [монографія]. – Луцьк: Твердиня, 2009.– С. 434– 463. 3. Доценко-Белоус Н. А. Ценные бумаги как способ привлечения средств в инфраструктурные проекты [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://www.financial-strategies.com.ua/ 4. Економічні аспекти управління природними ресурсами та забезпечення сталого розвитку в умовах децентралізації влади в Україні / [за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А. Хвесика, д.г.-м.н., проф. С.О. Лизуна; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»]. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. – 72 с. 5. Закон України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1286-14 6. Концепция управления проектами [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://ani-studio.narod.ru/BOX/Flash/Study/Automation/HTML-Themes/Theme15.htm 7. Формування моделі управління природними ресурсами в ринкових умовах господарювання : [монографія] / [за заг. ред. д.е.н., проф., акад. НААН України М.А. Хвесика]. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 305 с. 8. Хвесик М.А. Інвестиційне забезпечення сфери водокористування в контексті імплементації водних директив Європейського Союзу: інституціональне середовище, секторальні особливості та перспективи диверсифікації / М.А. Хвесик, В.А. Голян // Економіст. – 2014. – № 7. – С. 8 – 15. 9. Irwin T. Government guarantees: allocating and valuing risk in privately financed infrastructure projects / Timothy C. Irwin. – The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. – 2007. – 230 рр. 10. Lewis C.M. Risk Management Systems for Contingent Infrastructure Liabilities / Christopher M. Lewis, Ashoka Mody. – Finance, Private Sector, and Infrastructure Network. The World Bank Group. – № 149, August, 1998. – 4 pp. 11. The World Bank Group. Private Participation in infrastructure Projects Database [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://ppi. worldbank.org/snapshots/sector/water-and-sewerage 12. Іртищева І.О. Світ врятує марикультура // І.О. Іртищева, Н.М. Потапенко // Економіст. – 2014. – № 4. – С. 35–38.

 

Л. Левковская, В. Мандзик. Финансово-экономическое обеспечение проектного управления территориальным водно- хозяйственным комплексом. В результате проведенного исследования обоснована целесообразность внедрения в сферу водопользования институтов государственно-частного партнерства на основе проектного подхода как эффективную форму взаимодействия территориальных сообществ и предпринимательских структур. Конкретизированы основные проблемы реализации водохозяйственных проектов в Украине. В частности, одной из актуальных проблем развития водохозяйственной инфраструктуры, объекты которой, как правило, находятся в государственной и коммунальной собственности, является привлечение инвестиционных ресурсов. От этого зависят перспективы модернизации реконструкции и технического переоснащения отдельных гидротехнических сооружений объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Доказано, что перспективным и недостаточно использованным механизмом реализации предложенных приоритетов развития водного хозяйства является государственно-частное партнерство. Зарубежный опыт свидетельствует, что именно с помощью этого механизма можно привлечь значительные инвестиционные ресурсы в проекты развития территориальных водно-хозяйственных комплексов. Предложены и усовершенствованы механизмы управления территориальным водно- хозяйственным комплексом, которые в отличие от существующих предусматривают эмиссию муниципальных облигаций с целью финансового обеспечения реализации водохозяйственных инфраструктурных проектов. Доказано, что вовлечение в сферу водопользования частного капитала путем заключения договоров государственно-частного партнерства, а также обеспечение возможности эмиссии инфраструктурных облигаций позволит повысить капитализацию территориальных водохозяйственных комплексов, модернизировать инфраструктуру, обеспечить устойчивое развитие водохозяйственных систем.

 

Levkovska L., Mandzyk V. Іnstitutional support project management of water territorial economic complex. The study expediency of introducing water into the sphere of institutions of public-private partnership on the basis of the project approach as an effective form of interaction between local communities and businesses. Concretized the main problems of implementation of water management projects in Ukraine. In particular, one of the most pressing problems of development of water management infrastructure and facilities which are usually in state and municipal property, is attracting investment resources. From this perspective depends modernization reconstruction and technical re-equipment of individual waterworks facilities of water supply and sanitation. Proved that perspective and not used the mechanism of the proposed priorities for the development of water management is a public-private partnership. Foreign experience shows that it is through this mechanism can attract significant investment resources in projects of regional water-economic complexes. An improved control mechanisms and territorial water-economic complex, which, unlike the current issue of municipal bonds provide for financial software implementation of water management infrastructure projects. Proved that attract water into the sphere of private capital through contracting public-private partnerships and infrastructure to be able to issue bonds will increase the capitalization of regional water management systems, upgrade infrastructure, sustainable development of water management systems.

Keywords: water resources, public-private partnership water management, infrastructure financial and economic support, project approach, capitalization and bonds.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 23:29