Олійник Т.І., Ксьонова О.В. Формування ефективної аграрної політики в умовах європейської інтеграції України

Т.І. Олійник,

д-р екон. наук, професор

О.В. Ксьонова,

канд. екон. наук,  викладач

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

У статті визначено та проаналізовано основи формування ефективної аграрної політики в умовах європейської інтеграції України. За результатами проведених досліджень авторами зроблено висновок про необхідність трансформацій вітчизняної аграрної політики із врахуванням досвіду європейської політики сільського розвитку та на основі інструментів апробованих країнами-членами ЄС.

 Ключові слова: аграрна політика, європейська інтеграція, інструменти аграрної політики, пріоритети аграрної політики, державна підтримка.

 

Бібліографічний список: 1. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки (на період до 2020 року). – Міністерство аграрної політики та продовольства України. – К. – 2012. – 16 с. 2. Андрійчук В.Г. Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти / В.Г. Андрійчук, М.В. Зубець. – К.: Аграрна наука, 2005. – 140 с. 3. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доп. / О.М. Бородіна, В.М. Геєць, А.О. Гуторов та ін.; за ред. В.М. Гейця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи. – К.: НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – 2012. – 56 с. 4. Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні / П.І. Гайдуцький. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2015. - 448 с. 5. Регулювання аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції: монографія / ред. А.Д. Діброва, В.Є. Андрієвський. – К., 2014. – 572 с. 6. Калашнікова Т.В. Удосконалення державної підтримки аграрних підприємств України в умовах глобалізації: монографія / Т.В. Калашнікова. – Дніпропетровськ: ВПЦ Середняк Т.К., 2014. - 280 с. 7. Саблук П.Т. Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення / П.Т. Саблук, І.І. Лукінов, В.В. Юрчишин, В.Я. Амбросов, І.Ф. Баланюк. – К., 1996. – 664 с. 8. Скидан О.В. Аграрна політика України в період ринкової трансформації: монографія / О.В. Скидан. – Житомир: ЖНАУ, 2008. – 376 с. 9. Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь / за ред. В.М. Гейця, А.І. Даниленка, Т.О. Осташко; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2015. – 104. с. 10. Зінчук Т.О. Євроінтеграційна перспектива аграрного сектора економіки України: теорія, методологія, практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.00.03 «Економіка та упр. нац. госп-вом» Т.О. Зінчук; ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». - К., 2009. - 40 с. 11. Agriculture Support Policy [Electronic resource]. – Mode of access: http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/doc_KSOW/ksow_en.pdf. 12. Кирилов Ю.Є. Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах глобалізації / Ю.Є. Кирилов, І.В. Осадчук// Економіка АПК. – 2010. -№ 7. – с.91-97. 13. 13. Молдаван Л.В. Форми господарювання в аграрному секторі України в умовах глобалізації/ Л.В.Молдаван//Економіка АПК. -2010. – № 1. – С. 13-17.

 

Т.И. Олейник, Е.В. Ксенова. Формирование эффективной аграрной политики в условиях европейской интеграции Украины. В статье определены и проанализированы основы формирования эффективной аграрной политики в условиях европейской интеграции Украины. По результатам проведенных исследований авторами сделан вывод о необходимости трансформации отечественной аграрной политики с учетом опыта европейской политики сельского развития на основе инструментов апробированных странами-членами ЕС.

Ключевые слова: аграрная политика, европейская интеграция, инструменты аграрной политики, приоритеты аграрной политики, государственная поддержка.

T.I. Oleynik, O.V. Ksonova. Formation of effective agrarian policy in the conditions of the European integration of Ukraine. The bases of formation of effective agrarian policy in the conditions of the European integration of Ukraine are defined and analyzed in the article. By the results of the conducted researches authors drew a conclusion about necessity of transformation of domestic agrarian policy considering the experience of the European policy of development of rural areas on the basis of the tools approved by the states-members of EU. For agrarian policy of Ukraine have to become priority the consolidated support by the society of stable development of rural territories, involvement of youth to the agrarian sphere, increase in investment appeal of branch for small, average and large investors. The state policy of development of agrarian sector of Ukraine has to be focused on support of a national producer in foreign markets. Export incomes of agricultural production have to become a component of development of rural territories, the social sphere of the village increase in the income of a rural population. Agrarian transformations in Ukraine need to be carried out taking into account national peculiarities and structure of granting agrarian subventions. It is necessary to keep and expand programs of preferential crediting of producers within "a yellow basket". The key priority of agrarian policy of the country remains formation of a competitive producer of qualitative and competitive production.

Keywords: agrarian policy, European integration, instruments of agrarian policy, priorities of agrarian policy, state support.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 23:24