Мерчанський В.В. Напрями здійснення інвестиційної діяльності в сільському господарстві

В.В. Мерчанський,

 канд. екон. наук, доцент

Харківська державна зооветеринарна академія

 

 НАПРЯМИ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 

В статті обґрунтовано актуальність проблеми інвестування в сільському господарстві, досліджено публікації з даної тематики, сформовано мету, яка полягає у вивченні динаміки інвестицій в сільському господарстві, визначення пріоритетних напрямів інвестування та шляхів поліпшення інвестиційного клімату. Під час дослідження було проаналізовано динаміку капітальних інвестицій за 2010-2015 рр. в Україні в цілому і в сільському господарстві зокрема. Визначено роль держави і приватного капіталу в здійсненні інвестиційної діяльності. Проаналізовано розподіл інвестицій в сільському господарстві за питомою вагою у матеріальні та нематеріальні активи. Визначено ряд об’єктивних і суб’єктивних причин та факторів, які впливають на формування інвестиційного клімату в Україні і вирішення яких має терміновий характер.

Ключові слова: інвестиції, сільське господарство, конкурентоспроможність, ефективність, привабливість, окупність.

 

Бібліографічний список: 1. Андрійчук В.Г. Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти: [Текст] / В.Г. Андрійчук, М.В. Зубець, В.В. Юрчишин. – К.: Аграрна наука, 2010. – 140 с. 2. Богданов С.М. Розвиток інвестиційного процесу в сільському господарстві. 08.07.02­економіка сільського господарства і АПК [Текст]: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / С.М. Богданов? ХНАУ. – Харків, 2006. – 20 с. 3. Готра В.В. Інвестиційні аспекти забезпечення інноваційного розвитку АПК / В.В. Готра // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 8. – С.50-53. 4. Готра В.В. Сучасний стан інвестиційної діяльності в сфері сільського господарства, фактори забезпечення та напрями активізації / В.В. Готра // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6 (168). – С.114-121. 5. Дадашев Б.А. Економіко-фінансовий механізм розвитку регіонального продовольчого ринку / Б.А. Дадашев, С.Г. Черемісіна, В.В. Обливанцов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 324 с. 6. Дадашев Б.А. Інвестиційний розвиток сільського господарства України / Б.А. Дадашев // Агроінком. – 2013. – № 4-6. – С. 43-46. 7. Дадашев Б.А. Сучасний стан інвестиційної привабливості територіальних і галузевих складових аграрної економіки Криму / Б.А. Дадашев // Вісник університету банківської справи Національно банку України. – 2013. – № 3 (18). – С. 66-70. 8. Кісіль М.І. Ефективність інвестицій сільськогосподарських виробничих кооперативів: монографія / М.І. Кісіль, О.В. Ролінський // К.: ННЦІАЕ, 2006. – 227 с. 9. Панорама інвестиційної привабливості АПК України / [М.І. Кисіль, Т.В. Мацибора, С.П. Іващук та ін.]; пер. з англ. Мелколм Андервуд. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 122 с. 10. Мацибора Т.В. Передумови залучення та ефективного використання іноземних інвестицій в АПК України: Дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / НАН України; Державна установа "Інститут економіки та прогнозування". – К., 2005. – 200 арк.: рис., табл. – Бібліогр.: арк. 170-183. 11. Саблук П.Т., Коденська М.Ю. Концептуальні засади розробки і реалізації інвестиційних програм в аграрно-промисловому виробництві / П.Т. Саблук, М.Ю. Коденська. – ННЦ ІАЕ, 2012. – 46 с. 12. http://www.bdo-ibc.com/fileadmin/dokumente/BDO-IBC-Summary-2016_ ENG.pdf. 13. http://www.dilovyi.com.ua/view.php?id=1616. 14. Майорова Т.В. Капітальні інвестиції: сутність та проблеми реалізації в кризових умовах [Текст] / Т.В. Майорова, В.В. Крук, Я.В. Шевчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 12-16. 15. http://ucab.ua/files/news/2016/Дворнік Євгеній.pdf

 

В.В. Мерчанский. Направления осуществления инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве. В статье обоснована актуальность проблемы инвестирования в сельском хозяйстве, изучены публикации по данной тематике, сформулирована цель, которая заключается в изучении динамики инвестиций в сельском хозяйстве, определения приоритетных направлений инвестирования и путей улучшения инвестиционного климата. Во время исследования было проанализировано динамику капитальных инвестиций за 2010-2015 гг. в Украине в целом и в сельском хозяйстве в частности. Определена роль государства и частного капитала в осуществлении инвестиционной деятельности. Проанализировано распределение инвестиций в сельском хозяйстве по удельному весу в материальные и нематериальные активы. Определен ряд объективных и субъективных причин и факторов, которые влияют на формирование инвестиционного климата в Украине и решение которых имеет срочный характер.

Ключевые слова: инвестиции, сельское хозяйство, конкурентоспособность, эффективность, привлекательность, окупаемость.

 

 V.V. Merchanskiy. Directions of investment activities in agriculture. The article substantiates the relevance of investments in agriculture, studied publications on the subject, formulated the goal, which is to study the dynamics of investment in agriculture, priority areas of investment and ways of improving the investment climate. During the study it was analyzed the dynamics of capital investment for 2010-2015 in Ukraine in General and in agriculture in particular. The role of state and private capital in the implementation of investment activities. The distribution of investment in agriculture in terms of share in tangible and intangible assets. Defined a number of objective and subjective reasons and factors that influence the formation of investment climate in Ukraine and the solution of which is urgent.

Key words: investments, agriculture, competitiveness, efficiency, attractiveness, profitability.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 23:18