Шебаніна О.В., Федосєєва Г.С. Формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку: теоретичний аспект

О.В. Шебаніна,

 д-р екон. наук, професор

Г.С. Федосєєва,

докторант

Миколаївський національний аграрний університет

 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

 

У статті досліджено теоретичні аспекти формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку. При цьому, виокремлено основні принципи формування конкурентних переваг досліджуваних суб’єктів на світовому ринку. Обґрунтовано авторський підхід до даного процесу та виокремлено його п’ять основних етапів: підготовка підприємства до формування конкурентної переваги, проектування нової конкурентної переваги, вибір конкурентної переваги для подальшої її розробки та впровадження, реалізація конкурентної переваги, оцінка результативності впровадження конкурентної переваги виробником сільськогосподарської продукції на світовому ринку. Встановлено, що важливим інструментом формування конкурентних переваг підприємства є його конкурентна стратегія. Від так дано визначення цього поняття та виокремлено основні конкурентні стратегії виробників сільськогосподарської продукції.

Ключові слова: конкурентні переваги, виробники сільськогосподарської продукції, світовий ринок, принципи формування конкурентних переваг, конкурентна стратегія

 

Бібліографічний список. 1. Іванов Ю.Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: [монографія] / Ю.Б. Іванов, П.А. Орлов, О.Ю. Іванова. – Харків: ІНЖЕК, 2008. – 352с. 2. Яценко В.М. Формування конкурентних переваг сільськогосподарських та переробних підприємств / В.М. Яценко, Я.В. Карпенко // Збірник наукових праць ЧДТУ. – Чернігів. – В. 31 (Ч.1). – 2012. – С. 8-12. 3. Бескорса О.А. Сутність забезпечення конкурентними перевагами підприємства / О.А. Бескорса. – Електронний варіант. – Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/325/3/beskorsa.pdf. 4. Пащенко О.П. Особливості формування конкурентних переваг підприємства: стратегічний аспект / О.П. Пащенко // Вісник ЖДТУ. – № 3, 2015. – С. 94-100. 5. Аранчій В.І. Теоретичні аспекти формування конкурентних стратегій аграрних підприємств / В.І. Аранчій, С.П. Зоря, А.О. Лантух. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/5.3/3. 6. Соколюк Г.О. Конкурентні стратегії виробничого підприємства: особливості вибору та умови реалізації / Г.О. Соколюк // Актуальні проблеми економіки. – № 8, 2010. – С. 163-169

 

О.В. Шебанина, Г.С. Федосеева Формирование конкурентных преимуществ производителей сельскохозяйственной продукции на мировом рынке: теоретический аспект. В статье исследованы теоретические аспекты формирования конкурентных преимуществ производителей сельскохозяйственной продукции на мировом рынке. При этом, выделены основные принципы формирования конкурентных преимуществ исследуемых субъектов на мировом рынке. Обоснованно авторский подход к данному процессу и выделены его пять основных этапов: подготовка предприятия к формированию конкурентного преимущества, проектирование новой конкурентного преимущества, выбор конкурентного преимущества для дальнейшей ее разработки и внедрения, реализация конкурентного преимущества, оценка результативности внедрения конкурентного преимущества производителем сельскохозяйственной продукции на мировом рынке. Установлено, что важным инструментом формирования конкурентных преимуществ предприятия является его конкурентная стратегия. От так дано определение этого понятия и выделены основные конкурентные стратегии производителей сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: конкурентные преимущества, производители сельскохозяйственной продукции, мировой рынок, принципы формирования конкурентных преимуществ, конкурентная стратегия.

 

E.V. Shebanina, H.S. Fedoseeva. Formation of competitive advantages of agricultural producer on the world market: theoretical aspect. The article explored the theoretical aspects of the competitive advantages of agricultural producer on the world market. The subject of the work was process of formation of competitive advantages of agricultural producer on the world market. The aim is to study the theoretical aspects of creating competitive advantages for their practical implementation to agricultural producers under conditions of the global market. The article singled out the basic principles of the competitive advantages of the studied subjects on the world market, including: adaptability principle, the principle of integration, the principle of flexibility, dynamic principle, the principles of consistency and comprehensiveness, the principle of innovation. Identified author's approach to this process and singled out five basic steps: training enterprises to form competitive advantage, designing a new competitive advantage, choice of competitive advantage for its further development and implementation, the implementation of competitive advantage, estimation of introducing competitive advantages of agricultural producer on the world market. Found that important instrument of competitive advantage is its competitive strategy. Given the definition of the term and singled out the basic competitive strategies of agricultural producer. Indicated that for the implementation of practical measures to formation of new competitive advantages of agricultural producers should take into account general requirements for them in individual competitive strategies. According to this, allocated the following main theses: there is a close relationship between competitive strategy used by agricultural producers and competitive advantage that he intends to form; requirements for individual factors of competitive advantages are related for certain competitive strategies; agricultural producers at work in the world market can use several strategies depending on the country in which supply products, the number of competitors in the market and customer requirements; agricultural producers at work in the world market can use several strategies depending on the country in which supply products, the number of competitors in the market and customer requirements. The main provisions of the article should be of interest to producers working in the global market and can be used to develop and implement practical measures aimed at forming and retaining competitive advantage.

 Keywords: competitive advantage, agricultural producers, global market, principles of formation of competitive advantage, competitive strategy.

 

Завантажити в pdf




Оновлено: 8-11-2017, 23:17