Ульянченко О.В., Безус Р.М. Проблеми та тенденції розвитку органічного овочівництва і плодівництва в Україні

О.В. Ульянченко,

д-р екон. наук, професор член-кореспондент НААН України

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Р.М. Безус,

 канд. екон. наук, доцент

 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

 

 ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ОВОЧІВНИЦТВА І ПЛОДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

 

 У статті розглянуто проблеми та тенденції розвитку органічного овочівництва і плодівництва. Плодоовочевий комплекс у сільському господарстві України посідає друге місце у вітчизняній галузі рослинництва після виробництва зернових та зернобобових. Сьогодні в Україні приблизно 100 га органічних садів, велика частина з яких - яблуневі. Визначено, що закладка нових органічних садів йде дуже повільно, тому що фермери не мають доступу до довготермінових кредитів з помірною відсотковою ставкою, а власних ресурсів недостатньо. Встановлено регіони України де існують обласні програми, що направлені на розвиток культури виробництва та споживання органічної продукції. Такі програми підтримки розвитку органічного виробництва є у Дніпропетровській, Львівській та Житомирській областях. Запропоновано комплекс заходів направлених на розвиток органічного овочівництва і плодівництва України.

 Ключові слова: органічне виробництво, овочі, плодівництво, підтримка, тенденції розвитку.

 

Бібліографічний список: 1. Дубовий В.І. Екологічна оцінка ґрунту теплиць та оранжерей Миронівського фітотронно- тепличного комплексу / В.І. Дубовий, В.В. Ткалич, О.В. Дубовий // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2011. – № 1. – С. 57–63. 2. Бараннікова М.І. Аналіз особливостей маркетингу в овочівництві / М.І. Бараннікова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – 2012. – Вип. 126: Економічні науки. – С. 48–55. 3. Білоконь Т.М. Економічні аспекти впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах закритого ґрунту / Т.М. Білоконь // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – 2012. – № 56. – С. 146–152. 4. Левкіна Р.В. Проблемні аспекти участі підприємств-виробників овочів на органічному ринку / Р.В. Левкіна // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. – 2013. – № 7. – С. 119–126. 5. Рослинництво України: статистичний збірник 2013 / Державна служба статистики України. – К.: Держаналітінформ, 2014. – 180 с. 6. Рослинництво України: статистичний збірник 2014 / Державна служба статистики України. – К.: Держаналітінформ, 2015. – 180 с. 7. Органічне яблуко з України у 10 разів дешевше польського аналога [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agravery.com/uk/ posts/show/organicneabluko-z-ukraini-u-10-raziv-desevse-polskogo-analoga. 8. Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uhbdp.org/ua/what-is-uhbdp. 9. Проект «Розвиток органічного ринку в Україні»: офіційний сайт (2012–2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . 10. Безус Р.М. Фінансові ресурси благодійних організацій – інвестиції в аграрний комплекс України / Р.М. Безус, Н.І. Демчук // Науковий вісник НЛТУ України: зб. науково-технічних праць. – 2014. – Вип. 24.2. – С. 212–218. 11. Безус Р.М. Результати дослідження «Продукція сертифікована за органічними стандартами : умови, мотиви та перспективи розвитку» (Дніпропетровська область) / Р.М. Безус // Інформаційний збірник. – Херсон: Грінь Д. С., 2014. – 64 с.

 

А.В. Ульянченко, Р.Н. Безус. Проблемы и тенденции развития органического овощеводства и плодоводства в Украине. В статье рассмотрены проблемы и тенденции развития органического овощеводства и плодоводства. Плодоовощной комплекс в сельском хозяйстве Украины занимает второе место в отечественной отрасли растениеводства после производства зерновых и зернобобовых. Сегодня в Украине около 100 га органических садов, большая часть из которых - яблочные. Определено, что закладка новых органических садов в Украине идет очень медленно, так как фермеры не имеют доступа к долгосрочным кредитам с умеренной процентной ставке, а собственных ресурсов недостаточно. Установлено, регионы Украины, где существуют областные программы, направленные на развитие культуры производства и потребления органической продукции. Такие программы поддержки развития органического производства есть в Днепропетровской, Львовской и Житомирской областях. Предложен комплекс мероприятий, направленных на развитие органического овощеводства и плодоводства Украины.

Ключевые слова: органическое производство, овощи, плодоводство, поддержка, тенденции развития

 

 A.V. Ulyanchenko, R.M. Bezus. Challenges and trends of production organic vegetable and fruit in Ukraine. The problems and trends of organic vegetable and fruit development are determined. Vegetable and fruit produce complex in agriculture of Ukraine ranks the second place in domestic crop production after cereals and grain legumes. Today in Ukraine, there are about 100 hectares of organic orchards, most of them are apple. However, establish of new organic orchards in Ukraine has a very slow tendency, because that farmers who has not an access to long-term loans with reasonable interest rates, primarily oriented to obtain fast income that organic orchards is unable to give. According to the data of "Organic Standard" in the Dnepropetrovsk region, there are 10 enterprises specializing in growing organic vegetables, fruits and berries or certified for the production start. For horticultural producers in the region, there is an opportunity to get specialized consulting and find out the feasibility of its products in the Club of organic farming Dnepropetrovsk and Dnepropetrovsk club of organic farming. In addition to individual organic producers in Ukraine, there are cooperatives, some of that created with the support of international charitable organizations. According to the data of "Organic Standard" in the Dnepropetrovsk region, there are 10 enterprises specializing in growing organic vegetables, fruits and berries or certified for the production start. For horticultural producers in the region, there is an opportunity to get specialized consulting and find out the feasibility of its products in the Club of organic farming Dnepropetrovsk and Dnepropetrovsk club of organic farming. In addition to individual organic producers in Ukraine, there are cooperatives, some of that created with the support of international charitable organizations.

 Keywords: organic farming, vegetables, fruit, support, development trends

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 22:29