Самчик М.Ю. Бухгалтерський облік витрат на ремонт основних засобів, що використовуються у спільній діяльності

М.Ю. Самчик,

 здобувач

Житомирський державний технологічний університет

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У СПІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

В статті досліджено особливості здійснення спільної діяльності суб’єктами господарювання за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку, що дозволило визначити основні напрями формування основних засобів у спільній діяльності та об’єкти бухгалтерського обліку, які при цьому виникають. Відповідно до цього запропоновано порядок розподілу об’єктів бухгалтерського обліку, які виникають в ході здійснення спільної діяльності в результаті здійснення ремонту основних засобів та базуються на використання таких баз розподілу як: частка вкладу кожного із учасників, вартість внесеного основного засобу, трудова участь кожного із учасників спільної діяльності, вартість витрачених матеріалів на ремонт основних засобів, тощо. З метою документального забезпечення порядку розподілу спільних витрат, які виникають в ході ремонту основних засобів, розроблено форму калькуляції витрат на ремонт основних засобів. Запропоновано методичний підхід до облікового відображення операцій, пов’язаних з проведенням поточного та капітального ремонту основних засобів спільної діяльності. Розроблено внутрішній звіт зі здійснення спільної діяльності з метою формування показників фінансової звітності відповідно до вимог чинного законодавства та прийняття управлінських рішень щодо ефективності здійснення спільної діяльності суб’єктом господарювання.

Ключові слова: бухгалтерський облік, спільна діяльність, облік витрат, ремонт основних засобів.

 

Бібліографічний список: 1. Бабич В. Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів: обліковий та податковий аспекти / В. Бабич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 8. – С. 10-13. 2. Герасимович А.М. Облік і аудит у банках [Електронний ресурс] / А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз та ін. – Режим доступу: http://ageofbook.com/study-materials/accounting-auditing/2974-oblk-audit-ubankah-gerasimovich-a-m.html. 3. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: Аналіз стану та перспективи розвитку / С.Ф. Голов. Навчальний посібник. – 2007. – 522 с. 4. Коцупатрий М.М. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах / М.М. Коцупатрий, В.Г. Лінник, П.Т. Саблук, В.Б. Моссаковський, Л.К. Сук та ін. – К.: Урожай, 1998. – 416 с. 5. Крупка Я.Д. Аналіз капіталізації витрат на ремонт і модернізацію основних засобів / Я.Д. Крупка // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 68-70. 6. Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку: зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 9 груд. 2014 р., Київ / ред.: М.І. Бондар, В.І. Єфіменко, Л.М. Кіндрацька; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ: КНЕУ, 2014. – 387 c. 7. Покропивный С.Ф. Эффективность инновационных процессов в машиностроении [Текст]: научное издание / С.Ф. Покропивный, А.В. Савченко, А.А. Сладков. – Киев: Тэхника, 1988. – 136 с. 8. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: навч. посібник / В.В. Сопко; Київ. нац. екон. ун-т. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К., 2000. – 578 c. 9. Сук Л.К. Бухгалтерський облік – ІІ: навч. посібник для дистанц. навчання / Л.К. Сук, П.Л. Сук; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – К.: Ун-т "Україна", 2005. – 702 c. 10. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність / Н.М. Ткаченко. – 6-те видання. – Киев, 2013. – 982 с. 11. Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку: монографія / П.Я. Хомин; Терноп. акад. нар. госп-ва. – Т.: Екон. думка, 2004. – 288 c. 12. Чумаченко М.Г. Управлінський облік потребує підтримки / М.Г. Чумаченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 5. – C. 3-7. 13. Шевчук В.О. Особливості обліку основних засобів на малих підприємствах / В.О. Шевчук, Л.В. Джулій // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 6. – Т. 1. – С. 29-32. 14. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи від 30.12.2011 року № 1873, затверджені Наказом Міністерства фінансів України, зі змінами та доповненнями / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-andorders/treasury/2609-1873.html. 15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції” від 26.04.2000 № 91 зі змінами та доповненнями / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /z0284-00. 16. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV зі змінами та доповненнями / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran3882#n3882n3882.

 

М.Ю. Самчик. Бухгалтерский учет расходов на ремонт основных средств, используемых в совместной деятельности. В статье исследованы особенности осуществления совместной деятельности субъектами хозяйствования по международным и национальным стандартам бухгалтерского учета, что позволило определить основные направления формирования основных средств в общей деятельности и объекты бухгалтерского учета, при этом возникают. В соответствии с этим предложен порядок распределения объектов бухгалтерского учета, возникающие в ходе осуществления совместной деятельности в результате осуществления ремонта основных средств и базируются на использование таких баз распределения как: доля вклада каждого из участников, стоимость внесенного основного средства, трудовое участие каждого из участников совместной деятельности, стоимость израсходованных материалов на ремонт основных средств и тому подобное. С целью документального обеспечения порядка распределения общих расходов, возникающих в ходе ремонта основных средств, разработана форма калькуляции расходов на ремонт основных средств. Предложен методический подход к учетной отражения операций, связанных с проведением текущего и капитального ремонта основных средств совместной деятельности. Разработан внутренний отчет по осуществлению совместной деятельности с целью формирования показателей финансовой отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства и принятия управленческих решений по эффективности осуществления совместной деятельности предприятием.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, совместная деятельность, учет затрат, ремонт основных средств.

 

 Samchyk M.Yu. Accounting expenses on repair of fixed assets used in joint activities. In the article the peculiarities of the joint activities of business entities under international and national accounting standards that allowed to identify the main directions of the formation of fixed assets in joint activities and accounting facilities that thus arise. According to the proposed order of distribution facilities accounting arising in the implementation of joint activities as a result of repair of fixed assets and are based on the use of such databases as distribution share of the contribution of each of the participants, introduced the cost of the asset, labor participation of each participant joint activities, the cost of wasted materials for repair of fixed assets, and so on. In order to provide documentary the allocation of common costs that arise during the repair of fixed assets costing form developed for the repair of fixed assets. The methodical approach to your display operations related to the current and capital repairs of fixed assets work together. Developed internal report on the implementation of joint activities in order to develop indicators of financial statements in accordance with current legislation and decision-making on the efficiency of joint activities of the entity.

Keywords: accounting, joint activities, cost accounting, repair of fixed assets.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 23:11