Скоцик В.Є. Організаційно-економічні аспекти відтворення сільськогосподарської техніки в провідних країнах світу

В.Є. Скоцик,

 канд. с.-г. наук

Білоцерківський національний аграрний університет

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

 

 В статті здійснюється оцінка сучасного стану відтворення сільськогосподарської техніки в провідних країнах світу. Встановлено, що часткове відтворення здійснюється у системі технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки, у спеціалізованих ремонтних майстернях, які є приватною власністю фізичних або юридичних осіб. Основними характерними рисами організації технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки в зарубіжних країнах із розвиненим аграрним виробництвом є гарантованість надійності та безвідмовності протягом терміну використання машин і наближеність ремонтної бази до місць їх роботи. Для вирішення даної проблеми в аграрному виробництві необхідно розробити і прийняти програму модернізації вітчизняної галузі сільськогосподарського машинобудування та розробки й виготовлення нової прогресивної техніки, забезпечити її реалізацію шляхом виділення фінансових ресурсів у достатньому розмірі, скориставшись прикладом програм розвитку сільськогосподарського виробництва Білорусі та Бразилії, оскільки у технічному і технологічному відношенні вітчизняний АПК відстає від провідних країн світу.

Ключові слова: відтворення, сільськогосподарська техніка, технічний сервіс, сільськогосподарські товаровиробники.

 

Бібліографічний список: 1. Грицишин М.І. Тенденції світового ринку сільськогосподарської техніки / М.І.Грицишин // Пропозиція. – 2003. – № 1. – С. 94-99. 2. Самойлик Ю.В. Матеріально-технічне забезпечення АПК: тенденції, механізми, перспективи / Ю.В. Самойлик // Економіка і регіон. – 2014. – № 4. – С. 17-22. 3. Захарчук О.В. Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств України та їх модернізація [Електронний ресурс] / О.В. Захарчук // Економіка АПК. – 2016. – № 7. – С. 72-79. 4. Доброзорова О.В. Трансформації на світовому ринку сільськогосподарської техніки в контексті посилення глобальної конкуренції / О.В. Козіна // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки: збірник наукових праць. – Чернівці : Золоті литаври. – 2011. – Вип. 1 (20). – С. 229–236. 5. Травников О.Ю. Современное положение сельскохозяйственного машиностроения и ключевые направления его развития // Российское предпринимательство. – 2011. – № 3. – Вып. 1(179). – С. 130-136. 6. Алферьев В.П. Организация материально-технического снабжения АПК в США и Канаде./ В.П. Алферьев – М.: АгроНИИПТЭО. – 1990. – 120 с. Скоцик В.Е. Организационно-экономические аспекты воспроизводства сельскохозяйственных техники в ведущих странах мира. В статье осуществляется оценка современного состояния воспроизводства сельскохозяйственной техники в ведущих странах мира. Установлено, что частичное воспроизведение осуществляется в системе технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в специализированных ремонтных мастерских, которые являются частной собственностью физических или юридических лиц. Основными характерными чертами организации технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники в зарубежных странах с развитым аграрным производством является гарантированность надежности и безотказности в течение срока использования машин и близость ремонтной базы до мест их работы. Для решения данной проблемы в аграрном производстве необходимо разработать и принять программу модернизации отечественной отрасли сельскохозяйственного машиностроения и разработки и изготовления новой прогрессивной техники, обеспечить ее реализацию путем выделения финансовых ресурсов в достаточном размере.

Ключевые слова: воспроизводство, сельскохозяйственная техника, технический сервис, сельскохозяйственные товаропроизводители.

Skotsyk V.E. Organizational and economic aspects of reproduction agricultural machinery in the leading countries. The article is assessment of the current state of reproduction of agricultural machinery in the leading countries of the world. Established that the partial reproduction is performed in the system of technical maintenance and repair of agricultural machinery in specialized workshops, which are the private property of individuals or legal entities. Depending on the size of the serviced agricultural areas in these storesworkshops run from two to several dozen people. The dealer performs a warranty repair of sold equipment. Farmers who buy from a dealer of machinery and equipment, carry out their own simple maintenance of agricultural machinery and equipment livestock farms. They receive from dealers for the required number of protozoa, wear parts and repair materials for replacement in existing equipment. The main characteristics of the organization of maintenance and repair of agricultural machinery in foreign countries with developed agricultural production is a warranty of reliability and dependability during the period of use of machinery and the proximity of repair facilities to their areas of work. The farmers ' expenses for maintenance and repair of machinery and equipment to reach 15% of the total costs of agricultural production in farms, which is 1.5 times higher than science-based standards. Given this, in all the leading foreign countries are taking measures to optimize the cost of operating and maintaining agricultural machinery. Analysis of foreign experience shows that the main event in this plan is to increase resource reliability and dependability of agricultural machinery aimed at reducing the number of services and repairs within the standard period of depreciation that provides savings and labor when using it and thereby increases the profitability of farms and the competitiveness of the products. To solve the problems in agricultural production it is necessary to develop and adopt program of modernization of the domestic industry of agricultural machinery and the development and manufacture of new advanced equipment, to ensure its implementation through the allocation of financial resources in sufficient size.

 Key words: reproduction, agricultural machinery, technical service, agricultural producers.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 22:59