Герасименко Ю.С. Підвищення ролі методологічних принципів в економічних дослідженнях АПК

Ю.С. Герасименко,

канд. екон. наук, викладач

Харківський національний аграрний університету ім. В.В. Докучаєва

 

ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ АПК

 

 В даній статті розглянуто роль і суть методологічних принципів в економічній науці. Проаналізовані дискусійні питання щодо методологічних принципів дослідницької робот и, що за думкою науковців має велике значення для забезпечення успіхів практичної економіки. Виявлено, що за умов становлення постіндустріального суспільства стає все більш необхідним урахування в дослідженні багатовимірності та складності економічного життя. Визначено, що значного поширення у новій методології дослідження набув принцип методологічного плюралізму, а нова загальнонаукова методологія досліджень у рамках цивілізаційного підходу використовує системно-синергетичний підхід до аналізу будь-яких процесів. Підкреслено, що методологічне забезпечення результативності трансформацій в аграрному секторі базується на тому, що наукове пізнання має свою технологію розгляду реальних процесів. Воно проникає в реальність, пояснює її, дає тлумачення адекватності теорій і того, як ці теорії можуть підтверджуватися практикою.

Ключові слова: методологія, процес пізнання, онтологічна проблематика, раціоналізм, методологічний плюралізм, людина економічна, сільськогосподарська проблематика

 

Бібліографічний список: 1. Ананьин О. Исследовательская программа Торстена Веблена: 100 лет спустя / О. Ананьин // Вопросы экономики. – 1999. – № 11. – С. 49-62. 2. Шумпетер Й. История экономического анализа / Й. Шумпетер [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ek-lit.agava.ru/ books.htm. 3. Маршалл А. Принципы экономической науки. – Т. 3 / А. Маршалл. – М.: Прогресс-Универс, 1993. – С. 214. 4. Гринуэй Д. Панорама экономической мысли конца ХХ ст. – В 2-х т. / Д. Гринуэй, М. Блини, И. Стюарт. – С.Пб: Экономическая школа, 2002. – 743 с. 5. Фридман М. Методология позитивной экономической науки / М. Фридман THESIS. – 1994. Вып. 4. – 52 с. 6. Ольсевич Ю. «Неортодоксальный взгляд» У. Баумоля на достижения экономической науки в ХХ веке и ее задачи / Ю. Ольсевич // Вопросы экономики. – 2003. – № 6. – С. 18-30. 7. Рейкін В.С. Теоретико-методологічні засади мейнстриму та їх застосування в контексті тіньової економіки / В.С. Рейкін // Проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 134-139. 8. Самуэльсон П.Э. Принцип максимизации в экономическом анализе / П.Э. Самуэльсон // THESIS. – 1993. – Вып. 1. – С. 184-202. 9. Лебедева Л. Про методологію дослідження постіндустріальної економіки / Л. Лебедева // Вісник КНТЕУ. – 2013. – № 2. – С. 28-38. 10. McCloskey D.N. The Rhetoric of Economic Science: Essays on Methodology / D.N. McCloskey. – Boston, 1983. – 549 р. 11. Caldwell B.J. Beyond Positivism: Economic Methodology in the twentieth century / B.J. Caldwell. – London, 1982. – 304 р. 12. Філіпенко А.С. Економічний світ: онтологія / А.С. Філіпенко // Економічна теорія. 2014. – № 3. – C. 38-47. 13. Москаленко О.М. Методологія дослідження теоретичної моделі випереджаючого економічного розвитку в сучасній політичній економії / О.М. Москаленко // Економіка розвитку. – 2013. – № 3. – С. 16-19. 14. Степаненко С.В. Інституціональний аналіз економічних систем (проблеми методології): монографія / С.В. Степаненко. – К.: КНЕУ, 2008. – 312 с. 15. Зіновчук Н.В. Економічні засади екологічної політики в АПК: теорія і методологія: Дис... д-ра наук: 08.00.06 - 2008. 16. Кирилюк Є.М., Прощаликіна А.М. Методологія дослідження процесів трансформації економічних систем у сучасних теоріях / Є.М. Кирилюк, А.М. Прощаликіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29686/1/ Kyrylyk.pdf.

 

Ю.С. Герасименко. Роль и суть методологических принципов в экономической науке. В данной статье рассматривается роль и суть методологических принципов в экономической науке. Проанализированы дискуссионные вопросы исследовательской работы, что по мнению ученых имеет большое значение для обеспечения успехов практической экономики. Выявлено, что в условиях становления постиндустриального общества становится все более необходимым учет в исследовании многомерности и сложности экономической жизни. Определено, что широкое распространение в новой методологии исследования приобрел принцип методологического плюрализма, а новая общенаучная методология исследований в рамках цивилизационного подхода использует системно-синергетический подход к анализу любых сложных процессов. Подчеркнуто, что методологическое обеспечение результативности трансформаций в аграрном секторе базируется на том, что научное познание имеет свою технологию рассмотрения реальных процессов. Оно проникает в реальность, объясняет ее, дает толкование адекватности теорий и того, как эти теории могут подтверждаться практикой.

Ключевые слова: методология, процесс познания, онтологическая проблематика, рационализм, методологический плюрализм, человек экономический, сельскохозяйственная проблематика.

 

Yu. S. Gerasymenko. The Role and Essence of the Methodological Principles in the Economic Science. In this article the role and essence of the methodological principles in the economic science are examined. Various discussions on the role and essence of the methodological principles, which in the words of the methodologists has a great importance for the formation of the methodology of the economic science, are analyzed. It was found out that under the conditions of formation of postindustrial society it becomes necessary to take into account the economic study of multidimensionality and complexity of economic life, it requires recognition in synthesizing thinking. It was accepted that the principle of methodological pluralism had acquired significant distribution in a new research methodology. It was revealed that the new general scientific research methodology within the civilized approach uses a systematic and synergetic approach to the analysis of any processes. It is emphasized that the methodological steps to ensure the effectiveness of agrarian transformation, pointed out that the methodology of scientific knowledge should study and show a real cognitive process, explain it, give the interpretation of the adequacy of the theories and how these theories can be confirmed by practice. The aim of the article was determined – to research and identify the role and essence of the methodological principles in the economic science. The methodological measures to ensure the effectiveness of agrarian transformations are examined, they pointed out that the methodology of scientific cognition should study and show a real cognitive process, explain it, give the interpretation of the adequacy of theories and how these theories can be confirmed by practice. Thus, the methodology of economic research today plays a leading role in defining the main pillars of economic sciences. Among them it is necessary to note in the first place the basic principles in the link hypothesis – facts – regularities and facts – hypothesis of regularity. Today both these schemes play a central role in the basic methodological principles.

Key words: methodology, process knowledge, ontological perspective, rationality, methodological pluralism, one economic and agricultural issues.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 22:55