Чебанова Н.В., Корольова Н.М. Стратегія управління економічним потенціалом підприємства

Н.В. Чебанова,

д-р екон. наук, професор

Український державний університет залізничного транспорту

Н.М. Корольова,

канд. екон. наук, доцент

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

 

Підходи до розробки стратегій управління економічним потенціалом підприємства з метою підвищення їх конкурентоспроможності. Метою дослідження є визначення стратегічних підходів до управління економічним потенціалом, враховуючи його складові. Для досягнення поставленої мети були визначені та вирішені наступні завдання, що відображають логіку і структуру дослідження: - виявити недоліки в існуючих підходах до розробки стратегії управління економічним потенціалом підприємства; – обґрунтувати необхідність розробки технології формування стратегії управління економічним потенціалом на підприємстві; – надати алгоритм процедури розробки стратегії управління економічним потенціалом; – довести необхідність розробки стратегій управління окремими складовими економічного потенціалу, зокрема трудовими ресурсами; – розкрити альтернативні варіанти політики управління трудовими ресурсами підприємств. У ході дослідження застосовувалися методи системного аналізу, логічного узагальнення, абстрактно-логічні методи. Дослідження показали, що для підвищення конкурентоспроможності підприємств необхідно здійснювати управління всіма складовими економічного потенціалу, зокрема трудовими ресурсами. Вибір конкретного варіанта політики управління трудовими ресурсами підприємства, як складової економічного потенціалу, визначатиметься конкретною специфікою його управлінської практики, за умови формування і реалізації стратегії управління. Отримані результати можуть бути використані підприємством з ціллю розробки та реалізації стратегічних підходів до управління економічним потенціалом з метою підвищення його конкурентоспроможності.

Ключові слова: економічний потенціал, управління, стратегія, конкурентоспроможність, підприємство.

 

Бібліографічний список: 1. О’Шонесси. Конкурентный маркетинг: стратегический подход [Текст] / О’Шонесси. – СПб.: Питер, 2001. – 864 с. 2. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг [Текст] / Р.А. Фатхутдинов. – М.: Интел-Синтез, 2000. – 640 с. 3. Балабанова І.В. Управління конкурентною раціональністю: [монографія] / І.В. Балабанова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – 537 с. 4. Тарнавська Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теорія, методологія, практика: [монографія] / Н.П. Тарнавська. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 570 с. 5. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів: [монографія] / М. Портер. ? К.: Основи, 1997. ? 390 с. 6. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка [Текст] / О.С. Федонін, І.М. Репіна, О.І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с. 7. Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия [монографія] / Е.В. Лапин. – Сумы: Университетская книга, 2002. – 310 с. 8. Отенко И.П. Методологические основы управления потенциалом предприятия [монографія] / И.П. Отенко. – Х.: ХНЭУ, 2004. – 216 с.

 

Н.В. Чебанова, Н.Н. Королева. Стратегия управления экономическим потенциалом предприятия. Предмет исследования. Подходы к разработке стратегий управления экономическим потенциалом предприятия с целью повышения их конкурентоспособности. Цель исследования. Целью исследования является определение стратегических подходов к управлению экономическим потенциалом, учитывая его составляющие. Для достижения поставленной цели были определены и решены следующие задачи, отражающие логику и структуру исследования: - выявить недостатки в существующих подходах к разработке стратегии управления экономическим потенциалом предприятия; - обосновать необходимость разработки технологии формирования стратегии управления экономическим потенциалом предприятия; - предоставить алгоритм процедуры разработки стратегии управления экономическим потенциалом; - доказать необходимость разработки стратегий управления отдельными составляющими экономического потенциала, в частности трудовыми ресурсами; - раскрыть альтернативные варианты политики управления трудовыми ресурсами предприятий. Методы исследования. В ходе исследования применялись методы системного анализа, логического обобщения, абстрактно-логические методы. Результаты работы. Исследования показали, что для повышения конкурентоспособности предприятий необходимо осуществлять управление всеми составляющими экономического потенциала, в частности трудовыми ресурсами. Выбор конкретного варианта политики управления трудовыми ресурсами предприятия, как составляющей экономического потенциала, определяется конкретной спецификой его управленческой практики, при условии формирования и реализации стратегии управления. Сфера применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы предприятием с целью разработки и реализации стратегических подходов к управлению экономическим потенциалом с целью повышения его конкурентоспособности.

Ключевые слова: экономический потенциал, управление, стратегия, конкурентоспособность, предприятие.

 

N.V. Chebanova, N.M. Koroliova. Control Strategy of economic potential of the enterprise. Purpose of the study. Approaches to the development of management strategies for the economic potential of the enterprise in order to increase their competitiveness. The purpose of the study. The aim of the study is to define a strategic approach to managing economic potential, given its components. To achieve this goal the following objectives have been identified and addressed, reflecting the logic and structure of the study: - identify gaps in existing approaches to the development of management strategies economic potential of the enterprise; - justify the need for the development of imaging technologies management strategy Economic potential of the enterprise; - to provide an algorithm procedures for developing the economic potential of the control strategy; - to prove the need to develop strategies for managing the individual components of the economic potential, in particular human resources; - to reveal the alternatives of human resource management policies of enterprises. Research methods. The study used methods of system analysis, logical generalization, abstract logical methods. The results. Studies have shown that to improve the competitiveness of enterprises need to manage all the components of the economic potential, in particular human resources. The choice of a particular variant of the enterprise human resources management policy, as a component of economic potential is determined by the specific characteristics of its management practices, on condition of formation and implementation of the management strategy. Scope results. The results can now be used to develop and implement strategic approaches to managing economic potential in order to increase its competitiveness.

Keywords: economic potential, management, strategy, competitiveness, enterprise.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 22:53