Нагаєв В.М. Управлінські основи запобігання організаційним конфліктам в умовах сільськогосподарського виробництва

В.М. Нагаєв,

 д-р пед. наук, професор

 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

УПРАВЛІНСЬКІ ОСНОВИ ЗАПОБІГАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ КОНФЛІКТАМ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Проаналізовано управлінські важелі впливу на процес запобігання організаційним конфліктам в аграрних формуваннях. Визначено пріоритетні засади розвитку конфліктологічних стратегій в умовах удосконалення системи аграрного менеджменту. Обґрунтовані принципи раціонального управління організаційними конфліктами: вільний доступ до джерел інформації; відкритість діагностики, об’єктивність розпорядчого впливу, оперативність прийняття управлінських рішень, прямоточність інформаційних каналів, доступність комунікаційних процесів та ін.

Ключові слова: конфлікт, організаційний конфлікт, управління організаційним конфліктом, методи управління організаційним конфліктом.

 

Бібліографічний список. 1. Онищенко О. Сільське господарство, село і селянство України у дзеркалі пострадянської аграрної політики / О. Онищенко, В. Юрчишин // Економіка України. - № 1. – 2006. – С. 4-13. 2. Нагаєв В.М. Формування економічного механізму аграрних формувань: конфліктологічний аспект / В.М. Нагаєв, Н.С. Яропут // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. – Вип. 105. – Х.: ХНТУСГ. – 2010. – С. 263-269. 3. Нагаєв В.М. Конфліктологія: курс лекцій: Навчальний посібник / В. М. Нагаєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 19 с. 4. Бутов М.И. Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы / М.И. Бутов. – М., 2002. – 276 с. 5. Бєсєдін М.О. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант): Підручник / М.О.Бєсєдін, В.М.Нагаєв . – К.: ЦУЛ, 2005. – 496 с. 6. Стан і напрями вдосконалення функціонування дослідного господарства «Кутузівка» : оцінно-ситуаційний аналіз : Монография / В.К., О.К.Трішин, М.О.Бєсєдін / За ред. проф. М.О.Бєсєдіна, В.М.Нагаєва. – Харків, 2011. – 194 с. 7. Нагаєв В.М. Формування професійно-творчої компетентності фахівця аграрної сфери / В.М.Нагаєв // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. - № 2(5). – Т. 1, 2012. - С. 184-189. 8. Нагаєв В.М. Формування кадрового потенціалу аграрної сфери: освітній аспект / В.М.Нагаєв, П.О.Абраменко // Вісник ХНАУ. - № 6., 2014. – С. 50-60.

 

Нагаев В.М. Управленческие основы предотвращения организационных конфликтов в условиях сельскохозяйственного производства. Проанализированы управленческие рычаги воздействия на процесс предотвращения организационных конфликтов в аграрных формированиях. Определены приоритетные принципы развития конфліктологических стратегий в условиях совершенствования системы аграрного менеджмента. Обоснованы принципы рационального управления организационными конфликтами : свободный доступ к источникам информации; открытость диагностики, объективность распорядительного воздействия, оперативность принятия управленческих решений, прямоточність информационных каналов, доступность коммуникационных процессов и др.

Ключевые слова: конфликт, организационный конфлікт, управление организационным конфликтом, методы правления организационным конфликтом.

 

Nagaev V.М. Administrative bases of prevention of organizational conflicts in the conditions of agricultural production. The administrative levers of affecting are analysed process of prevention of organizational conflicts in the agrarian formings. Priority principles of development of conflict strategies are certain in the conditions of perfection of the system of agrarian management. Principles of rational management organizational conflicts are reasonable: free access to the information generators; openness of diagnostics, objectivity of active influence, operationability of acceptance of administrative decisions, exactness of informative channels, availability of communication processes of and other. Purposeful creation of services of the informatively-consultative providing, which would assist to development of informative services for commodity producers regardless of size of enterprises, must become key effective custom organizational conflicts control. A management an organizational conflict must be purposeful, conditioned by objective laws, by complex influence on the dynamics of productive relations in behalf of development of the socio-economic system which this conflict relates to. In the conditions of agricultural production from the side of guidance it is very important about to assist to development of critical thought of subrepaired. For example, at the analysis of problem questions of development of organization, a manager can carry out "provocation of conflict" with a subsequent discussion. These psychological aspects of organizational conduct of balanced of economic decisions the results of which influence on commodity mass of income in the conditions of agrarian production are basis. Every socio-economic system must have organizational structure with block of by organizational conflicts. Such structure must inculcate the programs of the complex administrative affecting dynamics of conflict, aims, tasks, methods, informative resources, organizational terms, administrative connections, would be certain in which.

Keywords: conflict, organizational conflict, management of an organizational conflict, management methods of rule an organizational conflict.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 22:50