Коренюк П.І., Шепель Н.Г., Кулик М.В. Стратегія підвищення конкурентоздатності телекомунікаційних підприємств та підприємств зв’язку

П.І. Коренюк,

д-р екон. наук, професор

Н.Г. Шепель,

канд. екон. наук, доцент

М.В. Кулик

Дніпровський державний технічний університет

 

СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ

 

Сталий розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури є найважливішою передумовою для підвищення конкурентоспроможності економіки та інтеграції України у глобальне інформаційне суспільство, дозволяє розширити можливості людини отримувати доступ до національних та світових інформаційних ресурсів, поліпшити умови та якість життя. Розвиток світової економіки тягне за собою посилення конкуренції на глобальних та локальних ринках. Основним видом послуг зв’язку на який також варто обернути увагу є телекомунікаційні послуги з надання каналів зв’язку та Інтернет. Подальші перспективи ефективного розвитку телекомунікаційних підприємств, зокрема підприємств зв’язку, в першу чергу залежать від здійснення комплексної оцінки їх операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Пропонована управлінська модель дозволить виокремити відповідальність окремих підприємств, які будуть зосереджені та сконцентровані на наданні відповідних телекомунікаційних послуг, та послуг зв’язку. Потрібно ввести єдину систему моніторингу та контролю якості надання послуг. Підвищення якості надання послуг позитивно вплине на діяльність телекомунікаційного ринку регіону та держави.

Ключові слова: конкурентоздатність, підприємство, телекомунікаційні, зв'язок, дослідження, витрати.

 

Бібліографічний список: 1. Афанасьев В.В. Бизнес модели развития сетей мобильной связи / В.В. Афанасьев // Мобильные системы. – 2003. – № 10. – С. 35-42. 2. Андрианов В.И. Сотовые, пейджинговые и спутниковые средства связи / В.И. Андрианов, A.B. Соколов. – СПб.; 2010. – 160с. 3. Орлов В.М. Основи управління в галузі зв’язку / В.М. Орлов. – Одеса: Видавничий центр УДАЗ, 1999. – 205 с. 4. Гребенніков В.О. Аналіз розвитку телекомунікацій незалежної України. / Гребенніков В.О. // ”Зв'язок”№2 2010р. – C.76-82. 5. Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/ 6. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації 7. http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=1250&language=uk 8. Іртищева І.О. Вплив глобалізації на рівень конкурентоспроможності національної економіки: фактори, механізми, інструменти / І.О. Іртищева, Т.В. Стройко, О.Є. Гросицька, М.І. Стегней // Вісник ХНАУ. Збірник наукових праць. Вип. 4. – Харків, ХНАУ. – 2013. – С. 34-45. 9. Іртищева І.О. Корпоративна культура – важливий фактор конкурентоспроможності організації / І.О. Іртищева // Збірник наукових праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – № 1 (457). – С. 69-74.

 

Коренюк П.И., Шепель Н.Г, Кулик М.В. Стратегия повышения конкурентоспособности телекоммуникационных предприятий и предприятий связи. Устойчивое развитие информационно- телекоммуникационной инфраструктуры является важнейшей предпосылкой для повышения конкурентоспособности экономики и интеграции Украины в глобальное информационное пространство, позволяет расширить возможности человека получать доступ к национальным и мировым информационным ресурсам, улучшить условия и качество жизни. Развитие мировой экономики влечет за собой усиление конкуренции на глобальных и локальных рынках. Основным видом услуг связи на который также стоит обратить внимание являются телекоммуникационные услуги по предоставлению каналов связи и Интернет. Дальнейшие перспективы эффективного развития телекоммуникационных предприятий, в частности предприятий связи, в первую очередь зависят от осуществления комплексной оценки их операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. Предлагаемая управленческая модель позволит выделить ответственность отдельных предприятий, которые будут сосредоточены и сконцентрированы на предоставлении соответствующих телекоммуникационных услуг и услуг связи. Нужно ввести единую систему мониторинга и контроля качества предоставления услуг. Повышение качества предоставления услуг положительно повлияет на деятельность телекоммуникационного рынка региона и государства.

Ключевые слова: конкурентоспособность, предприятие, телекоммуникационные, связь, исследования, расходы.

 

Korenyuk P.I., Shepel’ N.G., Kulyk M.V. Strategy of increasing of competitiveness of telecommunication enterprises and communication means enterprises. Sustainable development information and telecommunication infrastructure is an essential prerequisite for increasing the competitiveness of economy and integration of Ukraine into the global information society, allows us to empower people to access national and global information resources, to improve the conditions and quality of life. The development of the world economy entails the increased competition in global and local markets. The main type of communication services which is also worth paying attention to are telecommunication services providing communication channels and the Internet. Future prospects of efficient development of telecommunications companies, particularly communications companies, in the first place depend on the implementation of a comprehensive assessment of their operating, financial and investment activities. Based on the data about the main types of expenses of the enterprises of communication, and demand for telecommunications services, the optimal distribution is the management of such a company, namely the separation of the provision of various services in the different divisions of the enterprise taking into account General features of the units at the interaction between the company and contractors. Thus, at carrying out of mutual settlements between telecommunications operators for using their networks there is a need to develop methods of calculating the cost of services network access by the dominant operator and, based on it, the size of the settlement rates. Also suitable is the construction and maintenance of a private telecommunication network, given that every year though and reduced the number of new subscribers, but the total cost of such a network will grow, and the demand for communication services will grow. Proposed management model would allow us to distinguish the responsibility of individual enterprises that are focused and concentrated on the provision of relevant telecommunication services and communication services. We need to introduce a unified system of monitoring and quality control services. Improving the quality of service provision positive impact on the activities of the telecommunication market of the region and state.

Keywords: competitiveness, enterprise, telecom, communications, research costs.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 22:48