Гуторов О.І. Методологія та методи дослідження ринкових земельних відносин

О.І. Гуторов,

 д-р екон. наук, професор

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

 МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

 

Обґрунтовано, що процес пізнання, як основа будь-якого наукового дослідження, є складним і вимагає концептуального підходу на основі певної методології, застосування певних методів. Визначено, що характерною ознакою сучасної науки про землю є зростання ролі методології при вирішенні проблем розвитку ринкових земельних відносин. Розглянуті методи наукового дослідження ринкових земельних відносин дозволяють стверджувати, що методологія не може бути зведена лише до одного методу, адже кожен метод застосовується не ізольовано, а у поєднанні з іншими. Центральною ланкою в системі методологічного знання є філософія, оскільки її принципи, закони і категорії визначають стратегію будь-якого наукового дослідження. Методологія дослідження стану і завдань розвитку ринкових земельних відносин визначає, що предметом дослідження є земельні відносини та відповідна державна політика їх використання, способи організації управлінських дій, спрямованих на обґрунтування і проведення регулювання ринку земель, ефективне управління земельними ресурсами. Запропоновано практичні рекомендації щодо застосування методів дослідження, пов’язаних з різнобічними процесами формування і розвитку ринкових земельних відносин, на основі ефективного та раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу.

Ключові слова: методологія, метод, дослідження, методика дослідження, земельні відносини, ринок земель, регулювання ринку земель.

 

Бібліографічний список: 1. Бабміндра Д.І. Формування інвестиційних чинників раціонального землекористування в ринкових умовах / Д.І. Бабміндра // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 3. – С. 49– 50. 2. Бистряков І.К. Економічний простір: аспекти методологічного визначення / І.К. Бистряков, Л.Г. Чернюк. – К. : РВПС України НАН України, 2006. – 55 с. 3. Будзяк В.М. Сільськогосподарське землекористування: проблеми та шляхи їх вирішення: [монографія] / В.М. Будзяк. – К.: Аграр Медіа Груп, 2011. – 299 с. 4. Будзяк О.С. Екологобезпечне використання земель: теоретичні та практичні аспекти: [монографія] / О.С. Будзяк. – К.: Аграр Медіа Груп, 2011. – 326 с. 5. Дорогунцов С.І. Управління техногенно-екологічною безпекою у парадигмі сталого розвитку: концепція системно-динамічного вирішення / С.І. Дорогунцов, О.М. Ральчук. – К.: Наукова думка, 2001. – 153 с. 7. Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: колективна моногр. / за ред. д-ра екон. наук, професора, чл.-кор. НААН О.В. Ульянченка; Харк. нац. аграр. ун-т. – Х: Смугаста тип., 2015. – 320 с. 8. Ковалів О.І. Звершення земельної реформи в Україні: нова парадигма: монографія / О.І. Ковалів. – К.: ДІА, 2016. – 416 с. 9. Кошкалда І.В. Земельні відносини в аграрному секторі економіки України: монографія / І.В. Кошкалда / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: Гриф, 2012. – 352 с. 10. Мартин А.Г. Регулювання ринку земель в Україні: монографія / А.Г. Мартин – К.: Аграр Медіа Груп, 2011. – 254 с. 11. Новаковський Л.Я. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування: монографія / Л.Я. Новаковський, М.А. Олещенко. – К.: Урожай, 2009. – 276 с. 12. Трегобчук В.М. Необхідність еколого–економічної моделі ринкових реформ в Україні / В.М. Трегобчук, О.О. Веклич // Економіка України. – 1997. – № 4. – С. 12 – 23. 13. Третяк А.М. Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування: монографія / А.М. Третяк. – Л.: СПОЛОМ, 2011. – 516 c. 14. Хвесик М.А. Стратегічні імперативи раціоналізації землекористування в контексті соціально-економічного піднесення України / М.А. Хвесик // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 24–30. 15. Ходаківська О.В. Екологізація аграрного виробництва: монографія / О.В. Ходаківська. – К.: ННЦ ІАЕ, 2015. – 350 с.

 

Гуторов А.И. Методология и методы исследования рыночных земельних отношений. Обосновано, что процесс познания, как основа любого научного исследования, является сложным и требует концептуального похода на основе определенной методологи, применения определенных методов. Определено, что характерной чертой современной науки о земле является возрастание роли методологи при решении проблем развития рыночных земельных отношений. Рассмотренные методы научного исследования рыночных земельных отношений разрешают утверждать, что методология не может быть сведена только к одному методу, ведь каждый метод применяется не изолированно, а в комплексе с другими. Центральным звеном в системе методологического знания является философия, поскольку ее принципы, законы и категории определяют стратегию любого научного исследования. Методология исследования состояния и заданий развития рыночных земельных отношений определяет, что предметом исследования выступают земельные отношения и соответствующая государственная политика их использования, способы организации управленческих действий, направленных на обоснование и проведение регулирования рынка земель, эффективное управление земельными ресурсами. Предложены практические рекомендации по применению методов исследования, связанных с разносторонними процессами формирования и развития рыночных земельных отношений, на основе эффективного и рационального использования земельно-ресурсного потенциала.

 Ключевые слова: методология, метод, исследование, методика исследования, земельные отношения, рынок земель, регулирование рынка земель.

 

O.I. Gutorov. Methodology and research methods of market land relations. It is proved that a cognitive process, as a basis of any scientific research, is complicated and requires conceptual approach within the scope of defined methodology and application of specific methods. It is determined, that characteristic feature of the contemporary science of Earth is growth of methodology’s role, dealing with market land relations development problems. Described scientific research methods of market land relations allow to maintain that methodology cannot be reduced just to one method, because each of them is not applied independently, but in combination with other methods. Philosophy is a central link in methodological knowledge system, because its principles, rules and categories establish strategy of any scientific research. Research methodology of conditions and objectives of land relations development determines that the scope of the research is land relations and corresponding state policy of their appliance, ways of management activities organization, directed to substantiation and realization of market land regulation and efficient management of land resources. Practical guidelines regarding research methods application, related to various processes of market land relations formation and development in terms of effective and efficient use of land-resource potential.

 Key words: methodology, method, research, research methodology, land relations, land market, land market regulation.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 8-11-2017, 22:47