Улько Є.М. Формування прибуткового виробництва як важіль управління конкурентоспроможністю зернової галузі

Є.М. Улько,

 канд. екон. наук, доцент

 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ВАЖІЛЬ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ЗЕРНОВОЇ ГАЛУЗІ

 

У статті обґрунтовано та розвинуто підхід, який включає структурний взаємозв’язок ряду показників, у тому числі й прибутковості (рентабельності), що узагальнив комплексну методику аналізу з дотриманням системності на базі багатовимірної рейтингової оцінки. За індексом конкурентоспроможності зернової та зернобобової продукції в сільськогосподарських підприємств усіх форм власності проранжовано області України, згідно з цим показником, вони були розподілені за відповідними місцями (рангами). Узагальнено риси областей із високим рівнем індексу конкурентоспроможності зернової та зернобобової продукції. Досліджено в межах груп конкурентоспроможності зміни областей, що відбулися з 2009 р. по 2013 р. Проведено групування областей України за показниками, що характеризують прибуткове виробництво зернових. Виявлено, що для організації господарської діяльності «прибуткового типу», потрібно, щонайменше, досягти статусу з посиленою конкурентоспроможністю. Запропоновано матрицю відношень між показником прибутковості та шкалою конкурентного статусу, яка поділена на п’ять груп. На її підставі виявлено, що конкурентний статус товаровиробників на ринку зерна залежить від розміру та можливостей вилучення прибутків. Обґрунтовано необхідність для управління конкурентоспроможністю зернової галузі на підприємстві застосовувати заздалегідь розроблену виробничу програму, яка має враховувати внутрішні та зовнішні чинники для організації беззбиткової виробничої діяльності.

Ключові слова: зерно та зернобобова продукція, зернове господарство, ринок зерна, урожайність, планування, прибуток, управління конкурентоспроможністю.

 

Бібліографічний список: 1. Трещов М.М. Методи оцінювання конкурентоспроможності продукції [Електр. ресурс] / М.М. Трещов // Економічний простір: Зб. наук. пр. – № 23/1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С.118-126. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_ Gum/Ekpr/2009_23. 2. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: підручник / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2013. – 779 с. 3. Лобас М.Г. Економічна стійкість сільськогосподарського виробництва як основний чинник його конкурентоспроможності / М.Г. Лобас, В.І. Бойко // АгроІнком. – 2008. – № 3-4. – С. 23-27. 4. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: монографія / М.Й. Малік, О.А. Нужна – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 270 с. 5. Олійник О.В. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку зерна: кол. монографія / О.В. Олійник, В.Й. Шиян, В.В. Олійник / Харк. нац. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2011. – 227 с. 6. Шиян Д.В. Інтенсифікація і сталість динаміки урожайності зернових культур / Д.В. Шиян // Вісник Львівськ. держ. аграр. ун-ту, (Сер. Економіка АПК). – 2006. – №13. – С. 411-418. 7. Івашків І.М. Економічна оцінка сутності поняття «конкуренція» і «конкурентоспроможність» як механізм підвищення ефективності інфраструктурного забезпечення в національній економіці / І.М. Івашків // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. Темат. вип.: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ». – 2012. – № 15. – С. 109-113. 8. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с. 9. Основи аграрного підприємництва / За ред. М.Й. Маліка. – К.: ІАЕ, 2000. – 582 с. 10. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: навч. посібник / Р.О. Костирко. – Х.: Фактор, 2007. – 784 с. 11. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2013 рік. Статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. – Київ, 2014 – 88 с. 12. Рослинництво України: стат. збірник за 2014 рік / Державна служба статистики України; відп. за вип. О.М. Прокопенко. – 2015. – 180 с. 13. Сільське господарство України: стат. щорічник за 2013 рік / Державна служба статистики України; за ред. Н.С. Власенко. – К., 2014. – 400 с. 14. Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2009 рік / Статистичний бюлетень. – Харків, 2010. – 113 с. 15. Статистичний щорічник “Сільське господарство України” за 2009 рік / Державний комітет статистики України: Під загальним керівництвом Ю.М. Остапчука. – К., 2010. – 376 с.

 

Е.Н. Улько. Формирование прибыльного производства как рычаг управления конкурентоспособностью зерновой отрасли. В статье обоснован и развит подход, который включает структурную взаимосвязь ряда показателей, в том числе и прибыльности (рентабельности), что обобщило комплексную методику анализа с соблюдением системности на базе многомерной рейтинговой оценки. За индексом конкурентоспособности зерновой и зернобобовой продукции сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности проранжированы области Украины, согласно этому показателю, они были распределены по соответствующим местам (рангам). Обобщены свойства областей с высоким уровнем индекса конкурентоспособности зерновой и зернобобовой продукции. Исследовано в пределах групп конкурентоспособности изменения областей, произошедшие с 2009 г. по 2013 г. Проведено группирование областей Украины относительно показателей, характеризующих прибыльное производство зерновых. Выявлено, что для организации хозяйственной деятельности «прибыльного типа», необходимо, по меньшей мере, достичь статуса с усиленной конкурентоспособностью. Предложено матрицу отношений между показателем прибыльности и шкалой конкурентного статуса, которая разделена на пять групп. На ее основании обнаружено, что конкурентный статус товаропроизводителей на рынке зерна зависит от размера и возможностей извлечения прибыли. Обоснована необходимость для управления конкурентоспособностью зерновой отрасли на предприятии применять заранее разработанную производственную программу, которая бы учитывала внутренние и внешние факторы при организации безубыточной производственной деятельности.

Ключевые слова: зерно и зернобобовая продукция, зерновое хозяйство, рынок зерна, урожайность, планирование, прибыль, управление конкурентоспособностью.

 

Y.M. Ulko. Forming a profitable production as lever of management competitiveness grain branch. The approach that involves structural relationship of a number of indicators, including profit (profitability), which compiled a comprehensive method of analysis in compliance with the systems based on multivariate rating estimation was substantiated and developed the article. By index of competitiveness of grain and leguminous products in the agricultural enterprises of all forms of ownership were ranged regions of Ukraine, according to this indicator, they were distributed at the appropriate places (ranks). The features of regions with high level competitiveness index grain and leguminous products were generalized. The changes, that have occurred since 2009 in 2013 years within regions were researched of groups by competitiveness. By indicators of profitable grain production were been grouped regions of Ukraine. During the research it was found, that for organization of economic activity «profitable type», need, of at least, reach the status with enhanced competitiveness. A matrix relationship between indicator of profitability and scale competitive status, which is divided into five groups was offered. On her basis was detected, that the competitive status of producers a grain market depends on the size and capabilities extracting profits. The necessity to competitiveness management grain branch in the enterprise apply previously developed production program, which should take into account internal and external factors for the organization of break-even production activities was been substantiated.

Key words: the grain and leguminous products, grain economy, the grain market, yield, planning, profit, competitiveness management.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 21:06