Прокопчук Л.М. Управлінські заходи впливу на ефективність виробництва продукції рослинництва

Л.М. Прокопчук,

канд. екон. наук, в.о. доцента

Подільський державний аграрно-технічний університет

 

УПРАВЛІНСЬКІ ЗАХОДИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

 

У статті обґрунтований комплекс заходів управлінського впливу на ефективність виробництва продукції рослинництва. здійснено аналіз сучасного стану ефективності виробництва продукції рослинництва в досліджуваному підприємстві. Обґрунтовані напрями удосконалення управління виробництвом продукції рослинництва. Здійснено оцінку ефективності управління виробництвом індексним методом. Запропоноване використання економічних методів управління трудовим колективом господарства. Доведена необхідність впровадження у господарстві контролінгу як системи управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності підприємства, або як системи управління прибутком підприємства. Визначені основні напрями діяльності по підвищенню якості продукції рослинництва. Систематизовані принципи управління якістю продукції рослинництва. Доведена необхідність і визначена ефективність використання розпорядчих методів управління. Проведена оцінка організаційно- управлінської структури досліджуваного підприємства. Зроблено висновок про необхідність відмови від лінійно-функціональної структури управління для підвищення ефективності управління виробництвом продукції рослинництва.

Ключові слова: рослинництво, управління, мотивація, якість продукції рослинництва, структура управління.

 

Бібліографічний список: 1. Муковоз О.В. Інтенсивність та економічна ефективність інтенсифікації в рослинництві / О.В. Муковоз, С.А. Гамівка // Вісник CНАУ. – Суми. – 2009. – Вип. 8(37). – С. 70-72. 2. Бражевська Г.М. Техніко-технологічне забезпечення виробництва продукції рослинництва / Г.М. Бражевська // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 49-52. 3. Гречкосій В.В. Стан і перспективи розвитку регіонального ринку продукції рослинництва / В.В. Гречкосій // Вісник аграр. науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2009. – С. 81-86. 4. Дещенко О.В. Розвиток і ефективність виробництва продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / О.В. Дещенко // Режим доступу до статті: www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2009_142_2/09dov.pdf. - С. 1-4. 5. Мушеник І.М. Методи управління ризиками в аграрному секторі / І.М. Мушеник // Зб. наук. пр. ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 16. – Т. 2. – С. 128-129. 6. Валінкевич О.Г. Мотивація праці як основа управління персоналом в сучасних компаніях / О.Г. Валінкевич // Наука й економіка: Науково-теор. журнал ХЕУ. – 2009. – Вип. 3(15). – Т. 1. – С. 173-181. 7. Мотивація праці на підприємствах України [Електронний ресурс] / Л.Л. Комариця // Буковинська державна фінансова академія. – Режим доступу до статті: http://www.rusnauka.com/21_DNIS_2009/ Economics/49432.doc.htm. 8. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник / В.Г. Андрійчук. – 2-ге вид., доп. і перероблене. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с. 9. Суть ефективності управління в організації [Електронний ресурс] / Менеджмент аграрних підприємств. – Режим доступу до статті: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/ Itemid,36/catid,120/id,3273/. 10. Сучасний стан та актуальні проблеми розвитку агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / М.Н. Притула // С. 1-6. – Режим доступу до статті: www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Dtr/.../ECON_ 03_2009_Pritula.pdf. 11. Ткачук В.В. Проблеми технології процесу управління в сучасних умовах господарювання / В.В. Ткачук // Зб. наук. пр. ПДАТУ. – Кам’янець- Подільський, 2007. – Вип. 15. – С. 255-257. 12. Ткачук В.В. Роль керівника в регулюванні інформаційних потоків управлінського процесу / В.В. Ткачук // Економіка АПК. – 2008. – № 11. – С. 9-11.

 

Л.М. Прокопчук. Управленческие меры влияния на эффективность производства продукции растениеводства. В статье обоснован комплекс мероприятий управленческого влияния на эффективность производства продукции растениеводства. осуществлен анализ современного состояния эффективности производства продукции растениеводства в исследуемом предприятии. Обоснованные направления совершенствования управления производством продукции растениеводства. Осуществлена оценка эффективности управления производством индексным методом. Предложено использование экономических методов управления трудовым коллективом хозяйства. Доказана необходимость внедрения в хозяйстве контроллинга системы управления процессом достижения конечных целей и результатов деятельности предприятия, или как системы управления прибылью предприятия. Определены основные направления деятельности по повышению качества продукции растениеводства. Систематизированы принципы управления качеством продукции растениеводства. Доказана необходимость и определена эффективность использования распорядительных методов управления. Проведена оценка организационно-управленческой структуры исследуемого предприятия. Сделан вывод о необходимости отказа от линейно-функциональной структуры управления для повышения эффективности управления производством продукции растениеводства.

Ключевые слова: растениеводство, управление, мотивация, качество продукции растениеводства, структура управления.

 

Prokopchuk L.M. Administrative measures effect on crop production. The article notes the significant impact on the effectiveness of crop management and motivation mechanism. It is noted that the increase in production efficiency is high not only by technical support, improving working conditions and work organization and other measures but also through effective management. It is reported that crop industry plays a crucial role in forming food security of Ukraine because they provide people with food, animal - feed, food processing and light industry - raw materials, foreign trade - export goods. Also noted that plant covers a number of areas: grain farming, sugar-beet production, cultivation of oilseeds, potatoes, vegetables, fodder and other crops. Determined that the system of motivation plays a leading role in all internal factors affecting the development of the organization. Proved that guarantee the sustainability of the enterprise will be a high level of process control with advanced technology that will form the basis of perfect process of passing information flow and better decision making with regard to all possible crisis situations and avoid them. Indicated that the perfect technology management considers factors such as the complexity, dynamics, uncertainty management adapts to the conditions of taking into account these factors and use their influence is not as obstacles, but as new features available is determined that improving the management of crop production as an important reserve its enforcement includes the development of complex organizational, technical and socio-economic measures which ensure efficient use of land, labor, technology and other resources to create favorable working and living conditions of workers, new technologies and a quality of perfection. Proved that the leadership of the investigated company should manage the selection, training, evaluation, compensation and communication, to create, improve and use special techniques, procedures, methods of influence on their employees to maximize their potential to achieve organizational goals. It is noted that the main purpose of modern management system in the enterprise should be studied and most widely improvement and effective use of economic management labor collective farms, the most significant is commercial (economic) calculation. Reasonable set of measures of administrative influence on the efficiency of crop production. analyzes the current state of efficiency of crop production in the test facility. The directions of improving the management of crop production. The estimation of efficiency of index production method. The proposed use of economic management labor collective farms. The necessity of implementing the farm management system controlling as achieving the ultimate goals and results of the company, or a profit management company. The main activities to improve the quality of crop production. Systematized quality management principles crop production. The necessity and efficiency defined administrative management. The evaluation of the organizational and management structure of the investigated companies. It is noted that in the current economic conditions necessary for the effective implementation and management of production processes in agricultural enterprise is the use in practice management scheme of its organizational structure, which allows us to understand the formal hierarchy of the organization, including management structure and reporting processes used to solve a number of tasks: defining roles and responsibilities of all personnel within the organization; establishing hierarchical structure of authority, power and decision-making; forming channels of communication and flow of information, including rules and submission methods of regulation relating to methods of reporting; the formation mechanism of control determine the degree and extent of centralized control; defining the functions and management tasks. The conclusion about the necessity of abandoning the linearfunctional management structure to enhance efficiency of crop production.

 Keywords: crop management, motivation, quality of crop production, management structure.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 21:04