Ніценко В.С. Аналіз внутрішнього ринку, імпорту та експорту продукції сільського господарства України

В.С. Ніценко,

канд. екон. наук, доцент

Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова

 

АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ, ІМПОРТУ ТА ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

В статті окреслено сучасний стан внутрішнього ринку, імпорту та експорту сільськогосподарської продукції України. Встановлено, найвищу ефективність діяльності мають сільськогосподарські підприємства (на відміну від фермерських господарств, особистих селянських господарств і державних підприємств). Проаналізовано канали збуту аграрної продукції у 2014 р. На основі проведеного дослідження виявлено можливі обмеження внаслідок діючої імпортної та експортної політики, а також негативні наслідки від обмеження імпорту та експорту продукції сільського господарства.

Ключові слова: внутрішній ринок, експорт, імпорт, сільськогосподарська продукція, канали збуту.

 

Бібліографічний список: 1. Антонюк О.П. Аналіз структури експорту агропродовольчої продукції / О.П. Антонюк // Економіка харчової промисловості. – № 3(23). – 2014. – С. 27-32. 2. Шиян Н.І. Імпорт молока і молочної продукції: стан, тенденції / Н.І. Шиян // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – Том 16. ? № 1(58). Частина 2. – 2014. – С. 271-277. 3. Державна служба статистики України. Офіційний сайт [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу: www.ukrstat.gov.ua. 4. Міністерство аграрної політики і продовольства України. Офіційний сайт [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу : minagro.gov.ua. 5. Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: Закон України № 468/97-ВР від 17 липня 1997 р. [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу : www.rada.gov.ua. 6. Про митний тариф : Закон України № 584- VII від 19 вересня 2013 р. [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу: www.rada.gov.ua. 7. Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини : Закон України від 30.10.2006 р. №404-V. [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу : www.rada.gov.ua. 8. Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України і суб’єктами господарювання – експортерами зерна у 2014/2015 маркетинговому році [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу: minagro.gov.ua. 9. Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур : Закон України від 10.09.1999 р. № 1033- XIV (зі змінами і доповненнями) [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу www.rada.gov.ua. 10. Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину: Закон України від 07.05.1996 р. № 180/96-ВР (із змінами та доповненнями) [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу: www.rada.gov.ua. 11. Світовий банк [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу: http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine. 12. Спеціалізований веб-портал «Державна підтримка українського експорту» [Eлeктронний рeсурс]. – Рeжим доступу : http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/nauka/ukr

 

Ниценко В.С. Анализ внутреннего рынка, импорта и экспорта продукции сельского хозяйства Украины. В статье очерчено современное состояние внутреннего рынка, импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции Украины. Установлено, наивысшую эффективность деятельности имеют сельскохозяйственные предприятия (в отличие от фермерских хозяйств, личных крестьянских хозяйств и государственных предприятий). Проанализированы каналы сбыта аграрной продукции в 2014 г. На основе проведенного исследования обнаружены возможные ограничения в результате действующей импортной и экспортной политики, а также негативные последствия от ограничения импорта и экспорта продукции сельского хозяйства.

Ключевые слова: внутренний рынок, экспорт, импорт, сельскохозяйственная продукция, каналы сбыта.

 

Nicenko V. Іnternal market, import and export of products of agriculture of Ukraine Analysis. Efficiency of agricultural activity in modern terms to a great extent depends on ability of higher management to estimate risks, threats and prospects of external environment. Than high degree of knowledge with an internal market condition, potential possibilities and consequences of actions, on internal and external markets, the greater authenticity of correct acceptance of administrative decisions. Therefore an important value is acquired by research of foreign economic economic activity of agricultural enterprises, internal and external markets of agrarian products.

Keywords: internal market, export, import, agricultural produce, ductings of sale.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:59