Корольова Н.М. Вибір методів фінансування підприємства на підставі оцінки його інвестиційної привабливості

Н.М. Корольова,

к.е.н.

Державний економіко-технологічний університет транспорту

 

ВИБІР МЕТОДІВ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ОЦІНКИ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

 

Процес оцінки інвестиційної привабливості підприємства, орієнтований на забезпечення вибору альтернативних джерел фінансування в умовах невизначеності. Реалізація мети зумовила необхідність вирішення наступних завдань: - обгрунтувати передумови і необхідність вибору методів фінансування підприємства на основі оцінки його інвестиційної привабливості; - визначити цілі та етапи аналізу інвестиційної привабливості підприємства; - розробити методичний підхід до комплексної оцінки інвестиційної привабливості підприємства на основі інтегрального показника, що характеризує фінансовий стан, ринкове оточення і результативність корпоративного управління; сформувати вимоги до вибору системи показників оцінки інвестиційної привабливості підприємства; виділити основні етапи вибору джерел фінансування інвестиційних проектів в умовах невизначеності; обгрунтувати вибір методів фінансування підприємства залежно від значення інтегрального показника його інвестиційної привабливості; визначити напрями підвищення інвестиційної привабливості підприємства.

 Ключові слова: інвестиційна привабливість, методи фінансування, вибір, фінансовий стан, ринкове оточення, результативність корпоративного управління, прибутковість.

 

Бібліографічний список. 1. Антипенко Є. Методика аналізу та оцінки інвестиційної привабливості підприємств / Є. Антипенко, С. Шумікін, А. Стойчева // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9, Ч. 3. – С. 27- 30. 2. Аранчій Д.С. Інвестиційна привабливість підприємств: сутність, фактори впливу та оцінка існуючих методик аналізу / Д.С. Аранчій, С.А. Гончаренко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Економічні науки. - 2011. – Вип.3, Т.2. – С. 59-64. 3. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: [учебник] / Р. Брейли, С. Майерс; пер. с англ. Н. Барышниковой. – М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2008. – 1008 с. 4. Бригхэм Ю. Финансовый менеджмент / Ю. Бригхэм, М. Эрдхарт: пер. с англ.; под ред. Е.А. Дорофеева. – [10-е изд.]. – СПб.: Питер, 2009. – 960 с. 5. Костирко Л.А. Фінансовий механізм сталого розвитку підприємств: стратегічні орієнтири, системи забезпечення, адаптація: [монографія] / Л.А. Костирко. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2012. – 364 с. 6. Кушнір Н.Б. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства та недоліки деяких існуючих методик / Н.Б. Кушнір, Ю.В. Мужук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Серія «Економіка». – 2010. - Випуск 2(50). – С. 110 – 118. 7. Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України: [монографія] / [М.І. Крупка, Д.В. Ванькович, Н.Б. Демчишак, М.І. Кульчицький]. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. - 404 с. 8. Худолій Л. М. Альтернативні джерела фінансування екологічних цільових програм / Л. М. Худолій, В. В. Войцехівська // Бізнес Інформ. - 2014. - № 12. - С. 297-302. 9. Шарп У.Ф. Инвестиции / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 1028 с. – ( Университетский учебник). 10. Шевцова С. А. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств / С. А. Шевцова // Економічний простір. - 2014. - № 86. - С. 224-231.

 

Н.Н. Королева. Выбор методов финансирования предприятия на основе оценки его инвестиционной привлекательности. Предмет исследования. Процесс оценки инвестиционной привлекательности предприятия, ориентированный на обеспечение выбора альтернативных источников финансирования в условиях неопределенности. Теоретическую и методическую основу исследования составили следующие методы: метод экономико-статистического анализа - при выборе наиболее значимых факторов инвестиционной привлекательности предприятия и определении погрешности экспертного опроса; метод анкетирования - при определении коэффициентов весомости характеристик инвестиционной привлекательности предприятия; метод бальной оценки - на этапе приведения значений абсолютных показателей харакетристик инвестиционной привлекательности предприятия к единой размерности; метод сравнительного анализа – при выборе альтернативных источников финансирования. Результаты работы. Наиболее важные результаты исследования, заключаются в раскрытии методического подхода к выбору методов финансирования, который, в отличие от существующих, основывается на результатах комплексной оценки инвестиционной привлекательности предприятия и позволяет сформировать эффективную стратегию финансирования. Сфера применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования организационно- методического обеспечения управления финансовой и инвестиционной деятельностью предприятий реального сектора экономики и разработки стратегии финансирования.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, методы финансирования, выбор, финансовое состояние, рыночное окружение, результативность корпоративного управления, прибыльность.

 

N.M. Koroliova. The choice of methods of business financing based on estimates of its investment attractiveness. The process of evaluation of investment attractiveness of the company, focused on ensuring the selection of alternative sources of financing in the face of uncertainty. The purpose of the study. The study aims to study the scientific and methodological recommendations on the choice of methods of financing based on a comprehensive evaluation of investment attractiveness. Implementation goal necessitated the following tasks:

- To ground conditions and the need to choose methods of financing based on evaluation of its investment attractiveness;

- The objectives and stages of analysis of investment attractiveness;

 - Develop a methodical approach to complex estimation of investment appeal based on an integrated parameter characterizing the financial condition, market environment and the impact of corporate governance;

 - Form requirements for choice of indicators for assessing investment attractiveness;

- Identify the main stages of selecting sources of financing of investment projects under uncertainty;

 - The choice of methods of financing company, depending on the value of its integral index of investment attractiveness;

- Identify ways of increasing investment attractiveness.

 Research methods. Theoretical and methodological basis of the study made the following methods: a method of economic and statistical analysis - in selecting the most important factors of investment attractiveness and determination of expert survey error; method of questioning - in determining the weight coefficients property investment attractiveness; method of scoring - on the stage of bringing the values of absolute indicators of investment attractiveness of properties to a single dimension; method of comparative analysis - when choosing alternative sources of financing. The results of the work. The most important results of the study are as revealing methodical approach to the choice of financing methods that, unlike the existing ones, based on the results of a comprehensive evaluation of investment attractiveness and allows you to create an effective funding strategy. Scope of the results. Results of the study can be used to improve organizational methods of financial management and investment activities of the real economy and development of a funding strategy.

 Keywords: investment attractiveness, financing methods, selection, financial condition, market environment, the effectiveness of corporate governance, profitability.

 


Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 22:14