Івашків І.М. Напрями експорту агропродовольчої продукції апк україни в країни світу

Івашків І. М.

канд. екон. наук, с. н. с.

Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

 

 НАПРЯМИ ЕКСПОРТУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ АПК УКРАЇНИ В КРАЇНИ СВІТУ

 

В статті охарактеризовано експорт вітчизняної сільськогосподарської продукції з України по країнах світу. Проаналізовано основні країни до яких експортувалася українська агропродовольча продукція. Здійснено аналіз щодо основних країн з яких Україна імпортувала аропродовольчу продукцію АПК. Окреслено основні напрями розвитку зовнішньоторгових відносин АПК України з іншими країнами світу. Дано оцінку щодо потреби поглиблення та зміцнення й посилення обмінних зв'язків між Україною та іншими державами світу.

Ключові слова: експорт, агропродовольча продукція, зовнішньоторгові зв'язки, ефективність.

 

Бібліографічний список: 1. Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції : моногр. / за ред. О. М. Бородіної. – Ужгород : ІВА, 2006. – 496 с. 2. . Власюк О. С. Виклики та загрози фінансовій безпеці України на середньострокову перспективу /О. С. Власюк // Фінанси України. – 2012 - № 5. – С. 3-13. 3. Гайдуцький П. І. Україна і ЄС: проблеми інтеграції [Електронний ресурс] /П. І. Гайдуцький. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/international/ukrayina-yes-problemi-integraciyi-_.html. 4. Губенко В. І. Механізм зростання конкурентоспроможності товарів АПК насвітовому ринку / В. І. Губенко // Агроінком. – 2003. – № 1–2. – С. 58–62. 5. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електроннийресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. 6. Експорт та імпорт продукції аграрного сектору України: стан та тенденції/ [Кваша С. М., Власов В. І., Кривенко Н. В. та ін.] ; за ред. С. М. Кваші. – К. :ННЦІАЕ, 2013. – 80 с. 7. Кваша С. М. Про наукове забезпечення розвитку зовнішньоекономічноїдіяльності в аграрному секторі в умовах нових пріоритетів міжнародноїінтеграції / доповідь на Заг. зборах Відділення аграр. економіки та продовольства НААН України ННЦІАЕ. – К., 2013. 8. Кваша С. М. Стан та тенденції розвитку сільського господарства країн- членів Європейського Союзу / С. М. Кваша, К. С. Кваша. – К. : ННЦІАЕ, 2013. 40 с. 9. Нелеп В. М. Перспективи експорту продукції сільського господарства і харчової промисловостіУкраїни / В. М. Нелеп, О. М. Висоцька // Економіка АПК. – 2014. - № 3. – С. 72-78.

 

И.Н. Ивашкив Направления экспорта агропродовольственной продукции апк украины в страны мира. В статье охарактеризован экспорт отечественной сельскохозяйственной продукции из Украины по странам мира. Проанализированы основные страны к которым экспортировалась украинская агропродовольственная продукция. Осуществлён анализ относительно основных стран из которых Украина импортировала агропродовольственную продукцию АПК. Очерчены основные направления развития внешнеторговых отношений АПК Украины с другими странами мира. Дана оценка относительно потребности углубления и укрепления и усиления обменных связей между Украиной и другими государствами мира.

Ключевые слова: экспорт, агропродовольственной продукции, внешнеторговые связи, эффективность.

 

I.Ivashkiv Areas of export aic ukraine agri-food products in foreign countries. Without regard to the crisis situation of political and economic character, Ukraine continues to put right point-of-sale relationships with the different countries of the world for realization of own products. The important for Ukraine was become by rapid orientationof the own fastened positions on the markets of countries of the CIS, where our state realized the far of agro products to the markets of farther after distance countries of the world - countries Near and Asia east. No doubt such sharp orientation is cause for forming of different points of view in relation to expedience or not expedience of this direction of choice in relation to realization of directions of forming of external economic relations our state. However much a crisis and political situation in the state and militarypolitical actions of Russian Federation on east of Ukraine force in these circumstances the exporters of agro products to search an output in these circumstances and orientation to other markets in the world. In the article the export of domestic agricultural produce is described from Ukraine on the countries of the world. Basic countries are analyzed which the Ukrainian agro products were exported to. An analysis is carried out in relation to basic countries from which Ukraine imported the agro products of APK. Outlined basic directions of development of foreign trade relations of APK of Ukraine Therefore development of the indicated foreign trade relations concerning an export and import of agro products to Ukraine and from Ukraine to the countries of the world needs deepening and strengthening for more complete satisfaction of internal necessities of Ukraine and strengthening of exchange relations, with the export of domestic agro products of APK of Ukraine.

 Key words: exports, agri-food products, foreign trade relations, efficiency.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 22:13