Олійник Т.І. Перспектива забезпеченості сільськогосподарських підприємств персоналом залежно від їх територіального розміщення

Т.І. Олійник,

д-р екон. наук, професор

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ПЕРСПЕКТИВА ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРСОНАЛОМ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ

 

У статті проведено комплексне дослідження кількісних змін і якісної відповідності трудових ресурсів суспільства вимогам виробництва. В результаті проведених досліджень встановлено, що при збереженні загальної тенденції до зменшення населення області в районах, наближених до обласного центру і транспортним шляхах повідомлення, чисельність сільського населення майже не зменшилася. Наявність транспортного сполучення відіграє велике значення в закріпленні сільського населення в місцях їх традиційного проживання, сприяє підвищенню зайнятості. Демографічні процеси втратили вирішальне значення для формування чисельності зайнятого населення. Основною причиною його скорочення стало зменшення попиту на робочу силу в регіоні і зокрема з боку сільськогосподарських підприємств, зростання рівня безробіття. Механізм стійкого демографічного відтворення може бути відновлений в результаті виваженої державної політики щодо розвитку сільських територій, розробки економічного механізму підвищення привабливості аграрного праці, розширення сфери застосування праці у сільській місцевості, активної державної позиції з регулювання зайнятості та рівня заробітної плати.

Ключові слова: праця, трудовий потенціал, продовольча сила, персонал, демографія.

 

Бібліографічний список. 1. Якуба К.І. Демографічна політика в сільській місцевості України. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 75 с. 2. Лібанова Е.М. Стратегічні пріоритети демографічної політики України // Програма шостого міжнародного наукового конгресу Державне управління та місцеве самоврядування. Харків, 2006. – 58 с. 3. Онищенко О., Юрчишин В. Сільське господарство, село і селянство України у дзеркалі пострадянської аграрної політики // Економіка України. – 2006. – № 1. – С.4-13. 4. Шепотько Л.О., Прокопа І. В., Гудзинський С.О., Яровий В. Д. Сільський сектор економіки на рубежі тисячоліть. У 2 томах. Том 1. Потенціал сільського сектора. К., ІЕ НАН України, 2000, 396 с., Том 2. Соціальні ресурси сільських територій. К., ІЕ НАН України, 2003, 466 с. 5. Саблук П.Т., Якуба К.І. Демографічні проблеми українського села (наукова доповідь) / Відп. ред. П.Т.Саблук. – К. : ІАЕ УААН, 2002. – 37 с. 6. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 292 с. 7. Відтворення та ефективне використання ресурсного потенціалу АПК (теоретичні і практичні аспекти / Віп. Редактор акад. УААН В.М.Трегобчук. – К.: Ін-т економіки УААН, 2003. - 259 с. 8. Макаренко П.М. Моделі аграрної економіки. – К.: ННЦІАЕ, 2005 – 628 с. 9. Кириленко І.Г. Трансформація соціально- економічних перетворень у сільському господарстві України: проблеми, перспективи. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2005. – 452 с. 10. Законі України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» від 18 жовтня 2005 р. № 2982 – IV. 11. Харківська область у 2014 році: Статистичний щорічник. – Харків, 2014. – 606с

 

Олейник Т.И. Перспектива обеспечения персоналом сельскохозяйственных предприятий в зависимости от их территориального размещения. В статье проведено комплексное исследование количественных изменений и качественного соответствия трудовых ресурсов общества требованиям производства. В результате проведенных исследований установлено, что при сохранении общей тенденции к уменьшению населения области в районах, приближенных к областному центру и транспортным путям сообщения, численность сельского населения почти не уменьшилась. Наличие транспортного сообщения играет большое значение в закреплении сельского населения в местах их традиционного проживания, способствует повышению занятости. Демографические процессы потеряли решающее значение для формирования численности занятого населения. Основной причиной его сокращения стало уменьшение спроса на рабочую силу в регионе и в частности со стороны сельскохозяйственных предприятий, рост уровня безработицы. Механизм устойчивого демографического воспроизводства может быть восстановлен в результате взвешенной государственной политики по развитию сельских территорий, разработки экономического механизма повышения привлекательности аграрного труда, расширения сферы применения труда в сельской местности, активной государственной позиции по регулированию занятости и уровня заработной платы.

Ключевые слова: труд, трудовой потенциал, производительная сила, персонал, демография.

 

Oleynik T.I. The prospect of staffing agricultural enterprises depending on their location. The article conducted a comprehensive study of the quantitative and qualitative changes of workforce in compliance with the requirements of the company production. The studies found that the population of the Kharkov region is characterized by a steady downward trend. More rapidly declining rural population, which in the future may form a threat to the formation of the labor potential of the agricultural sector in the area. The main reason for the decline of the rural population in the region is its natural movement. В сельской местности количество умерших превышает количество родившихся почти в три раза. In rural areas, the number of deaths exceeds the number of births is nearly three times.In recent years, the negative impact of migration is greatly enhanced. While maintaining the overall downward trend in the population of the region in areas close to regional centers and transport routes, the rural population is almost diminished. Availability of transportation plays a great significance in consolidating the rural population in their traditional places of residence, promotes employment. There has been a decrease in the load on the working population, but nearly double burden of children below the load persons older than working age. It allows to predict in the short-term trend reversal burden on the working population. Noting the growing influence of migration on the formation of the rural population should be taken into account that migrants are the most active part of the working population, and therefore the seasonal migration increased after the accession of Ukraine to the WTO. Therefore it is necessary to create jobs and conditions for the maintenance of the working population in the territory of their own state. Demographic processes have lost crucial for the formation of the employed population. The main reason for its decline was the decrease in the demand for labor in the region and in particular from the agricultural enterprises, the growth of unemployment. The mechanism of sustainable demographic reproduction can be restored as a result of sound public policy on rural development, development of the economic mechanism to increase the attractiveness of the agricultural work, expanding the scope of work in the rural areas, active public position on the regulation of employment and wages.

Key words: labor, labor potential, productive force,, staff, demography.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 22:09