Сафронська І.М., Пеняк Ю.С. Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств

І.М. Сафронська, Ю.С. Пеняк,

 кандидати екон. наук, доценти

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

В статті досліджено сукупність теоретичних, методичних і практичних положень щодо інвестиційного забезпечення розвитку ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств. Метою статті є вивчення основних чинників, які впливають на інтенсивність інвестиційного забезпечення, що сприяє результативності сільськогосподарських підприємств. Розширене відтворення економіки не може відбуватися без належного забезпечення його інвестиційними ресурсами та без удосконалення управління всією інвестиційною діяльністю. Тому, у процесі управління формуванням інвестиційних ресурсів важливим є визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів, вибір ефективних схем фінансування інвестиційної діяльності, забезпечення максимального обсягу залучення власних інвестиційних ресурсів за рахунок внутрішніх джерел, забезпечення необхідного обсягу залучення власних інвестиційних ресурсів з зовнішніх джерел, визначення оптимального співвідношення структури капіталу та забезпечення мінімізації вартості залучених інвестиційних ресурсів із різних джерел.

Ключові слова: інвестиції, інвестування, інвестиційна діяльності, інвестиційне забезпечення, джерела фінансування, аналіз, ефективність, ресурси, підприємства.

 

Бібліографічний список: 1. Антонов А.В. Розвиток наукової думки з питань інвестиційної діяльності / А.В. Антонов // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2012. – С. 73-80. 2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1560-ХІІ від 18 вересня 1991 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. –Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. 3. Кожемякіна М.Ю. Інвестиційне забезпечення як основа розвитку аграрної економіки України // М.Ю. Кожемякіна // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 68-73. 4. Пересада А.А. Реалізація інвестиційних проектів в Україні / А.А. Пересада, В.В. Зубленко // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 106–112. 5. Стецюк П.А. Дискусійні питання аналізу інвестицій сільськогосподарських підприємств / П.А. Стецюк // Наукові праці Кіровоградського НТУ: Економічні науки. – Кіровоград: КНТУ, 2007. – Вип. 12. – Ч ІІ. – С. 348-353. 6. Череп А.В. Теоретичні аспекти формування інноваційно-інвестиційної діяльності / А.В. Череп, С.В. Маркова // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – № 4. – С. 154-157.

 

И.М. Сафронська, Ю.С. Пеняк. Инвестиционное обеспечение развития сельскохозяйственных предприятий. Предметом исследования является совокупность теоретических, методических и практических положений по инвестиционному обеспечению развития эффективного функционирования сельскохозяйственных предприятий. Целью статьи является определение основных факторов, влияющих на интенсивность инвестиционного обеспечения, что способствует результативности сельскохозяйственных предприятий. Расширенное воспроизводство экономики не может происходить без надлежащего обеспечения его инвестиционными ресурсами и без совершенствования управления всей инвестиционной деятельностью. Поэтому, в процессе управления формированием инвестиционных ресурсов важным является определение общего объема необходимых инвестиционных ресурсов, выбор эффективных схем финансирования инвестиционной деятельности, обеспечение максимального объема привлечения собственных инвестиционных ресурсов за счет внутренних источников, обеспечение необходимого объема привлечения собственных инвестиционных ресурсов из внешних источников, определение оптимального соотношения структуры капитала и обеспечение минимизации стоимости привлекаемых инвестиционных ресурсов из различных источников.

 Ключевые слова: инвестиции, инвестирование, инвестиционная деятельность, инвестиционное обеспечение, источники финансирования, анализ, эффективность, ресурсы, предприятия.

 

I. Safronska, Yu. Penyak. Investment Security of Agricultural Enterprises Development. Today the agricultural sector of the economy is one of the most perspective investment tendencies, as investment volume increase in the branch is a determinant tendency of food problem solution and the means to overcome the adverse effects of the world’s financial crisis. It acquires a special significance now that agricultural production gained a status of the sector, development of which can be one of the main components to provide output growth. However, the conditions of agricultural enterprises functioning are characterized by insufficient investments, disparities between investment needs and investments, limited possibilities of investment functioning from various sources that influence the level of investment security of the economic agents. The object of the research is a set of theoretical, methodological and practical provisions as to formation and development of efficient investment of the agricultural enterprises. The aim of the article is to identify the main factors that influence the intensity of investment activity and the results of agricultural enterprises activity. The results of the work. Enlarged economy reproduction can not occur without proper provision of its investment resources and without improving the management of the whole investment activity. Therefore, it is important to determine the total required investment resources, to choose the effective investment financing schemes, to maximize the inflow of the internal investment resources from the domestic sources, to ensure the necessary volumes of the internal investment resources from the external sources, to determine the optimal ratio of the capital structure and to minimize the costs of the involved investment resources from different sources in the process of investment resources formation management.

 Key words: investments, investing, investment activity, investment security, financial sources, analysis, efficiency, resources, enterprises.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 22:05