Пономарьова М.С., Должикова І.С., Вовк Н.В. Екологічні та соціально-економічні засади використання земель та перспективи управління земельними ресурсами

М.С. Пономарьова, канд. екон. наук, доцент

І.С. Должикова, здобувач

Н.В. Вовк, студентка

 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ЕКОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

 

У статті доведено, що проблеми раціоналізації землекористування, розкриті екологічні, соціально-економічні засади використання земель. В умовах докорінної перебудови соціально-економічної структури суспільства, трансформування економічного механізму господарювання, переходу до економіки ринкового типу розкрити перспективи управління земельними ресурсами й організації раціонального їх використання.

 

Ключові слова: земля, земельні ресурси, управління земельними ресурсами, землекористування, ефективность.

 

Бібліографічний список: 1. Земельний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями внесеними Законами України від 2 червня 2015 року N 497-VIII, ОВУ, 2015 р., N 51, ст. 1652. – Х.: Одіссей, 2015. 2. Про Державний земельний кадастр: Закон України [від 7 липня 2011 року N 3613-VI] // [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 3. Про охорону земель: Закон України [19 червня 2003 року N 962-IV] // [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 4. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: навч. посіб / В.С. Джигирей. - К.: Знання, 2006.- 319 c. 5. Дідковська Л.І. Основні принципи організації і стимулювання раціонального використання і охорони земельних ресурсів в аграрній сфері // Економічні та соціальні аспекти розвитку АПК і сільських територій. – К.: ОІЕ НАН України, 2005. – С. 28-37. 6. Корчинська О. Л. Родючість ґрунтів: соціально-економічна та екологічна сутність : монографія / О. Л. Корчинська. – К. : ННЦ УАЕ, 2008. – 238 с. 7. Третяк А.М., Романський М.М., Кручок С. І. та ін. Методичні рекомендації оцінки ефективності інвестицій в сільськогосподарське землекористування. – К.: ІЗУААН, 2001. – 90с. 8. Хвесик М. А. Інституціональні трансформації та фінансово-економічне регулювання землекористування в Україні: Монографія. / М.А. Хвесик, В.А. Голян, А.І. Крисак. – К.: Кондор, 2013. – 522 с. 9. Сільське господарство України 2014 року. Статистичний збірник. – Київ, 2015. – 379 с. 10. Ступень М. Шляхи вдосконалення раціонального використання земель сільгосппризначення / М. Ступень, М. Богіра // Землевпорядний вісник. - 2007. - № 5. - С. 33-36. 11. Ткачук Л.В. Фрагментація та роздробленість земель впостприватизаційний період: проблеми сьогодення / Л.В. Ткачук // Землеустрій і кадастр. – 2008. – №4. – С. 58–63. 12. Третяк А. Стан та шляхи розвитку земельних відносин і системи землекористування в аграрному комплексі України // Землевпорядний вісник. - 2008. - № 6. - С. 4-13. 13. Ковальчук Т. Проблема ефективного землекористування в Україні / Т. Ковальчук, О. Розинка // Банківська справа. – 2013. – № 1. – С. 6 – 16 c. 14. Мордвінов О. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва в Україні в умовах ринкової трансформації : Вісник української академії державного управління/ О.Мордвінов. – 2001. - №1. – С.144 – 145. 15. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://kadastrua. ru/stat i/895-mora torij-na-prodaz h-zemel-silskogospodarskogo-priznachennya.html 16. ЦПС:АгроХолдинг [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.1cps.ru/products/doc-natural-industry.html

 

М.С. Пономарёва, И.С. Должикова, Н.В. Вовк. Экологические и социально-экономические основы использования земель и перспективы управления земельными ресурсами. В статье доказано, что проблемы рационализации землепользования, раскрыты экологические, социально-экономические основы использования земель. В условиях коренной перестройки социально-экономической структуры общества, трансформации экономического механизма хозяйствования, перехода к экономике рыночного типа раскрыты перспективы управления земельными ресурсами и организации рационального их использования.

Ключевые слова: земля, земельные ресурсы, управление земельными ресурсами, землепользование, эффективность.

 

M. Ponomar’оvа, I. Dolzhikova, N. Vovk Environmental and socio-economic bases of land use prospects land management. The article proved that the problem of rationalizing land use disclosed environmental, social and economic principles of land use. In terms of a radical restructuring of the socio-economic structure of society, transforming economic mechanism of management, the transition to a market economy perspective reveal Land Management and organization of rational use. Of land in Ukraine is 5.7% in Europe. Ukraine has the largest reserves of black soil in the world, occupying 44% of our country, and this - a tenth of all world reserves. Current land use Ukraine does not comply with environmental management. Violated environmentally acceptable ratio of arable land, natural grasslands, forest plantations, affecting the stability of agricultural landscapes. to preserve the fertility of the land. Government policy on land use in agricultural production in the future should be directed at improving the efficiency of agricultural land use, sustainable land use and land protection, implementation in practice of the new technologies of cultivation and other farming practices aimed at maintaining and improving soil fertility, combating erosion, agricultural land use by optimizing output from intensive cultivation of unproductive and degraded lands. Currently geographic information systems on the territory of Ukraine are used in small quantities, and those that are available for use, is foreign developments. State same system is still underway and completion, corrections. Therefore, the development of geographic information systems of this type, both at the state level and local (on some large farms) can be called still topical issues as they help effectively use the available land resources due to their status and location, to quickly process data land, simplify the process of registration, issuance of documentation land management with regard to agricultural land.

 

Keywords: land, land resources, land management, land use, effectiveness

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 22:04