Орлов В.В. Проблеми і перспективи розвитку виробництва насіння зернових культур високих генерацій

В.В. Орлов,

здобувач

Харківський національний аграрний університет імені В.В Докучаєва

 

 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ВИСОКИХ ГЕНЕРАЦІЙ

 

У статті розглядаються питання, пов`язані із перспективами розвитку виробництва насіння зернових культур високих генерацій, яке на сучасному етапі розвитку аграрного сектору економіки стикається з рядом проблем організаційно-економічного характеру. Досліджено динаміку показників розвитку виробництва зерна в Україні та класифікацію насіння згідно діючого законодавства. Виявлено та критично проаналізовано основні проблеми розвитку насінництва високих генерацій як основного напряму інноваційного розвитку зерновиробництва. Запропоновано комплекс заходів вирішення проблем насінництва високих генерацій в Україні як на рівні держави як гаранта продовольчої безпеки, так і на рівні конкретних господарюючих суб`єктів.

Ключові слова: насіння високих генерацій, насінництво, зерно, державна підтримка, оригінатори сортів, інновації, селекція с.-г. культур.

 

Бібліографічний список: 1. Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 806-р від 17 жовтня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806-2013- %D1%80?nreg=806-2013-%F0&find=1&text=%E5%EB%B3%F2&x=0&y=0. 2. Погріщук Б.В. Особливості формування та економічного базису зерновиробництва та ринку зерна України [Електронний ресурс] / Б.В. Погріщук // Наукові праці ПДАА. – Режим доступу: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/ nppdaa/2011/01/219.pdf. 3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 4. Про насіння і садивний матеріал: Закон України № 411-IV від 26 грудня 2002 року, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/411-15. 5. Ткачук В.І. Інновації як фактор підвищення ефективності виробництва зерна [Електронний ресурс] / В.І. Ткачук // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2727. 6. Шубравська О.В. Розвиток селекційної діяльності та ринку селекційної продукції в Україні та світі / О.В. Шубравська // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 2. – С. 86-98. 7. Гришова І.Ю. Державна підтримка регіональних програм інноваційного розвитку / І.Ю. Гришова // Економка: реалії часу. – 2013. – № 2 (7). – С. 201-206.

 

В.В. Орлов. Проблемы и перспективы развития производства семян зерновых культур високих генераций. В статье рассматриваются вопросы, связанные с перспективами развития производства семян зерновых культур высоких генераций, которое на современном этапе развития аграрного сектора экономики сталкивается с рядом проблем организационно-экономического характера. Исследована динамика показателей развития производства зерна в Украине и классификация семян согласно действующему законодательству. Выявлены и критически проанализированы основные проблемы развития семеноводства высоких генераций как основного направления инновационного развития зернопроизводства. Предложен комплекс мер для решения проблем семеноводства высоких генераций в Украине как на уровне государства как гаранта продовольственной безопасности, так и на уровне конкретных хозяйствующих субъектов.

Ключевые слова: семена высоких генераций, семеноводство, зерно, государственная поддержка, оригинаторы сортов, инновации, селекция сельскохозяйственных культур.

 

V. Orlov. Problems and Prospects of Production Development of High Generation Cereal Seeds. The problems related to the production development prospects of high generation cereal seeds which is faced with a number of organizational and economic problems at the present stage of economy’s agrarian sector development are examined in the article. The dynamics of indices of grain production development in Ukraine is investigated and the tendency to increase both the volume of the produced grain and its productivity level in Ukraine in the period of 1990-2014 is set. The seed classification is represented and the place of high generation seeds among other varieties of seed production is determined according to the Law of Ukraine "On Seeds and Planting Stock". The main problems of high generation seeds development as the main direction of innovation development of grain production are revealed and critically analyzed: violation of certain technological operations of seed growing; lack of government support; limitation of proper financial resources and inaccessibility of loan funds. It was determined that the main obstacles are violation of objective pricing in the original varieties in the selling sphere of high generation seeds; lack of a mechanism to obtain royalties for the original varieties of seeds at the stage of selective work; imbalance in demand for products of elite seed production; imperfection of regulatory and legal supply of relationship between producers and buyers of high generation seeds; distrust of individual agricultural producers due to low awareness of advanced technology in crop production, lack of proper Agricultural Consulting. The package of measures to solve the problem of high generation seed production in Ukraine both at the level of the state as a guarantee of food security and at the level of the specific economic subjects is set. The main measures of the macrolevel offer to improve the regulatory and legal regulation of relations between the players of the seeds market; to develop the legal mechanism in the pricing sphere for seeds and relations as to royalty payments; to increase the volume of government support for both producers and consumers of high generation seeds. To overcome problems at the macrolevel the author considers to optimize the area under crop and to rationalize seed rotation; to intensify production on the innovation basis; to follow the technology of presowing treatment and crops care strictly.

Key words: high generation seeds, seed growing, grain, government support, variety originators, innovations, agricultural crops selection.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 21:58