Шовкун Л.В. Розробка цілей проекту та побудови «дерева цілей»

Л.В. Шовкун,

канд. екон. наук, доцент

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

РОЗРОБКА ЦІЛЕЙ ПРОЕКТУ ТА ПОБУДОВИ «ДЕРЕВА ЦІЛЕЙ»

 

У статті висвітлені здатності успішно і з мінімально можливими витратами здійснювати проекти (особливо в галузі розробки нових продуктів), які дають можливість компанії істотно підвищити свою конкурентоспроможність. Обґрунтовані цілі проекту, сам проект та побудова «дерева цілей», як схематичне відображення дій у менеджменті з урахування фінансових результатів, ймовірності отримання їх позитивного значення, можливості порівняння альтернатив.

Ключові слова: проект, ціль, дерево цілей, менеджмент, управлінське рішення, інвестиції, бізнес-план.

 

Бібліографічний список: 1. Грашіна М. Основи проектування / М. Грашіна, В. Дункан. – СПб.: Аланс, 2006. 2. Корхов Ю.В. організаційне проектування / Ю.В. Корхов. – Киев: Бизнес. 2001. 3. Мазур І. І. Керування проектами: довідковий посібник / І.І. Мазур, В. Д. Шапиро. – М.: Вища школа, 2001. 4. Ноздріна Л.В. Управління проектами: підручник / Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай. – К.: Центр учб. літ-ри, 2010. 5. Румянцева К.Р. Менеджмент в организации / К.Р. Румянцева. – М.: УЦ «Перспектива», 2004. 6. Ульянченко О.В. Управління проектами: навч. посібник / за ред. О.В. Ульянченка та П.Ф. Цигікала. – ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 2010. – 522 с.

 

Л.В. Шовкун. Разработка целей проекта и построения «дерева целей». В статье освещены способности успешно и с минимально возможными затратами осуществлять проекты (особенно в области разработки новых продуктов), которые дают возможность компании существенно повысить свою конкурентоспособность. Обоснованные цели проекта, сам проект и построение «дерева целей», как схематическое отображение действий в менеджменте с учетом финансовых результатов, вероятности получения их положительного значения, возможности сравнения альтернатив.

Ключевые слова: проект, цель, дерево целей, менеджмент, управленческое решение, инвестиции, бизнес-план.

 

L.V. Shovkun. The development objectives of the project and construction of the «tree of goals». Today the project think and act not only in industry and construction, but also in culture, science, social sphere, medicine and business. Background is that in recent decades fundamental changes in technology and global competition are particularly obvious and tangible . Business has become more efficient and dynamic. The article highlights the ability to successfully and with minimum possible cost to implement projects (especially in new product development), which enable the company to significantly increase its competitiveness. The purpose of the article is justification entities as project objectives and the project itself , the definition of building «objectives tree». Management of any entity ( company, organization, firm) through projects carried out in many countries and this approach has proved its ability to significantly improve the effectiveness of management decisions. Substantiated the goals of the project, the project itself and building «objectives tree» as a schematic display of action with regard to financial management results, the probability of obtaining a positive value, the comparability of alternatives. The main goal of the project specified that lets you solve problems as soon as possible , with the lowest cost and highest quality, through the information model the project as a scheme that reflects the idea main goal as a sub. Construction of the objectives tree is a «top down», in the overall objectives to private, by their decomposition and reduction. Thus, achieving the main goal ensured by the implementation of the objectives of the first level .

Keywords: project, goal, objectives tree, management, decision management, investments, business plan.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 21:50