Миргород М.М., Бідило М.І. Консолідація сільськогосподарських земель: еколого-економічна ефективність

М.М. Миргород, М.І. Бідило,

кандидати екон. наук, доценти

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

КОНСОЛІДАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

 

В роботі розглядається два варіанти організації території орних земель на агроландшафтній основі та впровадженні сівозмін, в модельному господарстві. Аналіз варіантів проводився по розрахованим технологічним картам вирощування культур, та економічній ефективності вирощування кожної культури на полі і в цілому по кожній із сівозмін. Аналіз показав, що сьогодні виникла необхідність консолідації земель шляхом об’єднання паїв у великі земельні масиви.

 Ключові слова: консолідація земель, земельні ресурси, агроландшафт, рілля, організація території, економічна ефективність.

 

Бібліографічний список: 1. Андріїшин І.М. Методологічні основи оптимізації охорони природи і землекористування / І.М. Андріїшин, А.Я. Сохнич. – Львів: НВФ «Українські технології», 1996. – 136 с. 2. Булыгин С.Ю. Формирование экологически сбалансированных агроландшафтов. Проблема эрозии / С.Ю. Булыгин, М.А. Неаринг. – Харьков: Эней, 1999. – 276 с. 3. Мартин А. Консолідація земель сільськогосподарського призначення в Україні: механізм здійснення / А. Мартин, О. Краснолуцький // Землевпорядний вісник. – 2011. – № 5. – С. 16-21. 4. Осипчук С.О. Консолідація сільськогосподарського землекористування – як передумова сталого розвитку аграрного сектора економіки / С.О. Осипчук, О.В. Кустовська // Економічно- правові та екологічні аспекти земельних відносин. Частина ІІ. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції «Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні» (м. Київ, 13-14 квітня 2006 року). – К.: РВПС України НАН України, 2006. – К., 2006. – С. 76-78. 5. Технології і витрати на вирощування польових сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу України: посібник / В.К. , А.М. Свиридов, О.В.Олійник та ін..; за за ред. В.К. а / Хар. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2010.-213 с. 6. Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур / Міністерство аграрної політики України, Головне управління сільського господарства та продовольства Харківської обласної державної адміністрації та ХДТУСГ. – Харків, 2001. – 173 с.

 

Миргород М.Н. , Бидыло М.И. Консолидация сельськохозяйственних земель: эколого-экономическая эффективность. В работе рассматривается два варианта организации территории пахотных земель на агроландшафтной основе и внедрении севооборотов, в сложившемся модельном хозяйстве. Анализ вариантов проводился по рассчитанным технологическим картам выращивания культур, и экономической эффективности выращивания каждой культуры на поле и в целом по каждому из севооборотов. Анализ показал, что сегодня возникла необходимость консолидации земель путем объединения паев в крупные земельные массивы.

Ключевые слова: консолидация земель, земельные ресурсы, пашня, агроландшафт, организация территории, экономическая эффективность.

 

Myrhorod M.M., Bidylo M.I. Consolidation of Agricultural Lands: Ecological and Economical Effectiveness. The statement of a question. The versatility of the land use and land protection problems and the availability of a significant number of unsettled scientific tasks concerning the development of land use planning projects on the agrarian and landscape basis require deeper and firm studies in this field.

The aim of the research is the development of scientific and methodical approaches to the evaluation of ecological and economical effectiveness in the introduction of land use on the agrarian and landscape basis.

The summary of the main material. The parceling out (partselyatsiya) of agricultural lands into individual land plots of various configurations and sizes has become a considerable measure during land reform realization towards a full-blown using of agrarian and landscape zoning results. The result of partselyatsiya in agricultural land ownership has become the failure of the owners to compensate the costs which had been spent to apply modern agricultural technologies, chemicals and machinery.

The variants of arable land territories organization on the agrarian and landscape basis taking into account the available modern technologies on the farms and crop rotation projects have been considered on a formed model farm.

The using of normative method has allowed to obtain technological cards for crops growing as well as economic efficiency calculations for each crop rotation on the whole.

The analysis of the results regarding technological cards calculations in the terms of crops has shown that the volume of work, labour costs, fuel and payroll tariff per 1 ha of the field reduced by 7-13% on the average in the crop rotation with the field size of 100 ha. And with the crop rotation of the field size of 5 ha these indexes relatively increase.

The production of crops in the crop rotation variant with an average field size of 100 ha is profitable. As for the crop rotation variant with a field size of 5 ha the production of crops is essentially a loss.

Conclusion: The analysis has shown that nowadays there has been a need for consolidation of agricultural lands into large land tracts by combining the shares.

Key words: consolidation of lands, land resources, ploughing, agrarian landscape, organization of the territory, economic efficiency.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 21:45