Супрун О.М. Формування трансакційних витрат в процесі порушення господарських прав сільськогосподарських підприємств

О.М. Супрун,

д-р екон. наук, професор

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ФОРМУВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В ПРОЦЕСІ ПОРУШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Статтю присвячено питанню формування трансакційних витрат в процесі порушення господарських прав сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано необхідність застосування компенсаторних механізмів з метою зменшення трансакційних витрат на прикладі СТОВ Агрофірма ім. Т. Г. Шевченка Вовчанського району Харківської області в процесі втручання Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України в господарську діяльність останнього.

 Ключові слова: трансакційні витрати, сільськогосподарське підприємство, управління, антимонопольний комітет,держава, контроль.

 

Бібліографічний список: 1. Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР // ВВР, 1996. № 30. Ст. 141. 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року No 436-IV // Відомості Верховної Ради. 2003. №№ 18-22. Ст. 144. 3. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 p., № 3659-XII // ВВР України. 1993. № 50. Ст. 472. 4. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 p., № 2210-III // ВВРУкраїни. 2001. № 12. Ст. 64. 5. Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку. Затверджено Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 р. № 49-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0317-02. 6. Буряк О.Г. Теоретические аспекты государственного регулирования / О.Г. Буряк // Государственное регулирование сельского хозяйства: концепции, механизмы, эффективность. М.: ВИАПИ им. Никонова, «Энциклопедия российских деревень» 2005. С. 38-40. 7. Віскузі В.К. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика / В. Кіп Віскузі, Дж. М. Вернон, Дж. Е. Гарингтон; [пер. З англ. ; наук. ред. пер. та авт. передм. О. Кілієвич]. – К.: Видво Соломії Павличко «Основи», 2004. – 1047 с. 8. Дефорж С.Ю., КлочкоА.Н. Актуальные проблемы институализации транзитивной экономики // Наукові праці ДонНТУ. – Серія :Економічна. – 2008. – Вип. 34-1. – С.112-115. 9. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13.04.2007 року №01-8/229. 10. Організаційно-економічні трансформації в аграрному виробництві : зб. матеріалів Дванадцятих річ. зборів Всеукр. конгр. вчених економістів-аграрників, 25-26 лют. 2010 р., Київ / ред.: П. Т. Саблук, В. П. Ситник, В. Я. Месель-Веселяк; Укр. акад. аграр. наук, Акад. екон. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. екон.". К., 2010. 616. 11. Супрун О. М. Економічне регулювання аграрного виробництва: монографія / О. М. Супрун. К. : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2011. 350 c. 12. Шпикуляк О.Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: монографія / Шпикуляк О.Г. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 396 с.

 

О.Н. Супрун. Формирование трансакционных издержек в процессе нарушения хозяйственных прав сельскохозяйственных предприятий. Статья посвящена вопросу формирования трансакционных издержек в процессе нарушения хозяйственных прав сельскохозяйственных предприятий. Обоснована необходимость применения компенсаторных механизмов с целью уменьшения трансакционных издержек на примере СООО Агрофирма им. Т. Г. Шевченко Волчанского района Харьковской области в процессе вмешательства Харьковского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в хозяйственную деятельность последнего.

Ключевые слова: трансакционные издержки, сельскохозяйственное предприятие, управление, антимонопольный комитет, государство, контроль.

 

O.M. Suprun. The formation of transaction costs by infringement of economic rights of agricultural enterprises. With the development of the institutional environment, that is accompanied by raising the competition, increasing the number of suppliers and consumers of products and services, constant interaction with banks, the judges, license authorities, authorities of the State Tax Service and other public institutions, there is a process of increasing the part of the transaction costs as general expenses of the enterprise. This necessitates understanding the mechanism of their formation, that will provide management of these costs, that is a prerequisite for the effective industrial and economic activities of enterprise. The control of the composition and structure of transaction costs will help improve the cost effectiveness and financial sustainability of enterprises, so the study of transaction costs is urgent and important in the account and by infringement of economic rights of agricultural enterprises.

Keywords: transaction costs, agricultural enterprise, management, the Anti-Monopoly Committee, state, control.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:54