Коваленко С.О. Сучасні проблеми відповідності державних соціальних стандартів реальним потребам населення

С.О. Коваленко,

канд. екон. наук

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів і міжнародної торгівлі

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ РЕАЛЬНИМ ПОТРЕБАМ НАСЕЛЕННЯ

 

В статті викладені основні проблеми формування державних соціальних стандартів на сучасному етапі розвитку України, проведений порівняльний аналіз офіційно встановленого та фактичного розмірів прожиткового мінімуму, визначені недоліки формування базового соціального стандарту, дано більш повне та уточнене визначення прожиткового мінімуму як економічної категорії, а також запропоновані шляхи удосконалення процесу формування базового соціального стандарту та підвищення ефективності контрольних заходів щодо повноти фінансування видатків у сфері соціального захисту населення.

Ключові слова: соціальна політика, соціальні гарантії, соціальні стандарти, прожитковий мінімум, соціальні зобов’язання, споживчий кошик.

 

Бібліографічний список: 1. Конституція України. – Х.: ФО-П Стеценко І.І., 2014. – 48 с. 2. Полозенко Д.В. Фінансова політика в умовах трансформаційної економіки України (1992-2008). – К.: НДФІ, 2008. – 392 с 3. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 05.10.2000р. N 2017-III[електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2017-14. 4. Про прожитковий мінімум:Закон України від 15. 07.1999 року N 966-XIV [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-14. 5.Ковязина К.О. Щодо удосконалення методики визначення споживчого кошику [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1233/. 6.Момотюк Л. Державне фінансування соціальних гарантій населення України: автореферат дис. на здобуття ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»/ Л. Момотюк. – К.: НДФІ, 2005. – 19с. 7. Тищенко О.В.Державні соціальні стандарти та гарантіїяк основа соціального забезпечення в Україні.[електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.law.nau.edu.ua/images/Nauka/Naukovij_jurnal/2013/statji_n4_29_2 013/Tishenko_99.pdf.

 

С.А. Коваленко Современные проблемы соответствия государственных социальных стандартов реальным нуждам населения. В статье рассмотрены проблемы формирования базового государственного социального стандарта, рассмотрена сущность прожиточного минимума, проведен сравнительный анализ официально установленного и фактического размера прожиточного минимума, сделаны выводы о необходимости пересмотра порядка и нормативов его расчета, а также дано более полное и уточненное определение прожиточного минимума как экономической категории, а также предложены пути решения проблемы несоответствия официально установленного прожиточного минимума фактическому, рассчитанному исходя из действующих цен на товары и услуги.

 Ключевые слова: социальная политика, социальные стандарты; социальные гарантии; прожиточный минимум; социальные обязательства; потребительская корзина.

 

S.A. Kovalenko Current problems of conformity of state social standards in the real needs of the population. The purpose of the article is the analysis and determination deficiencies of the system of minimum state social standards in Ukraine. This document devoted to an important issue of social standards formation. Now in Ukraine the state social standard is not reflecting the real needs of the population of the country. The basic social standard is a living wage. The article suggests more complete definition of a living wage based on the situation of crisis in Ukraine. The essence of living wage is examined and updated in the article. The article also suggests statistics of living wage and minimum salaries in Ukraine in recent years. The living wage in Ukraine calculates with using normative method which based on the calculation of the minimum value of the consumer basket. The living wage in Ukraine is understated, but actual living wage is acts too. These two indicators do not match because the one indicator hasn’t been recalculate the past fifteen years and the other one calculated at current prices of goods and services. These two indicators are compared and analyzed in this article. The result of the research this problem of system of minimum state social standards in Ukraine is the proposals regarding their further reformation with account of effective price and real needs of the population of the country.

Key words: social politics; social standards; social guarantees; living wage; social liabilities; consumer basket.

 


Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 21:40