Бутенко Т.А. Інформаційне забезпечення ефективної діяльності агропідприємств

Т.А. Бутенко,

 канд. екон. наук, доцент

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПІДПРИЄМСТВ

 

У статті зроблено висновок про вагомий вплив інформації як ресурсу на обґрунтованість та ефективність прийняття управлінських рішень, необхідність системного використання інформації та організації інформаційного забезпечення діяльності агропідприємств з метою підвищення конкурентоспроможності їх продукції. Проаналізовано проблеми інформаційного забезпечення діяльності агропідприємств. Запропоновано одним з ефективних напрямів удосконалення управління необхідність розробки нових і удосконалення існуючих інформаційних систем аграрного менеджменту. Визначено вимоги до методології створення та впровадження інформаційних систем управління аграрними підприємствами і потреба у вагомій фінансовій підтримці держави з вирішення цього питання.

Ключові слова: управління, економічна ефективність, інформація, інформаційне забезпечення, інформаційна технологія, інформаційна система.

 

Бібліографічний список: 1. Дерлеменко В.В. Сільськогосподарські інформаційні консультаційно-освітні служби: [монографія] / В.В. Дерлеменко. –– К.: ІАЕ УААН, 2001. – 452 с. 2. Кропивко М.Ф. Про концептуальні засади удосконалення системи управління в аграрному секторі / М.Ф. Кропивко, О.П. Савицька // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: зб. наук. пр. / за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка та ін. – К.: ІАЕ УААН, 2005. – № 4. – С. 57- 59. 3. Ситник В.П. Проблеми удосконалення наукового, інформаційного та консультаційного забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва / В.П. Ситник // Інформаційні ресурси та їх використання в агропромисловому виробництві: зб. наук. пр. / за ред. П.Т. Саблука, М.Ф. Кропивка та ін. – К.: ІАЕ УААН, 2005. – № 4. – С. 9-14. 4. Лисак П.П. Інформаційне забезпечення прийняття рішень в управлінні підприємствами в період становлення ринкових відносин: автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки» / П.П. Лисак – Харків, 2002. – 19 с. 5. Агарков А.О. Інформаційно-консультаційне забезпечення в системі управління сільськогосподарськими підприємствами: автореф. дис. ... канд. екон. наук.: спец. 08.00.04 «Економіка та управляння підприємствами» / А.О. Агарков – Харків, 2010. – 23 с. 6. Бутенко Т.А. Основи агарного консалтингу: конспект лекцій / Т.А. Бутенко. – ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Х., – 2012. – 104 с. 7. Андрусенко В.М. Інформаційні системи в менеджменті: опорний конспект лекцій / В.М. Андрусенко. – Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: 2008. – 132 с. 8. Бутенко Т.А. Актуальні питання розробки та впровадження інформаційних систем аграрного менеджменту / Т.А. Бутенко, Н.М. Проценко // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3658. – 2014. – №12.

 

Т.А. Бутенко Информационное обеспечение эффективной деятельности агропредприятий. В статье сделан вывод о значительном влиянии информации как ресурса на обоснованность и эффективность принятия управленческих решений, необходимость системного использования информации и организации информационного обеспечения деятельности агропредприятий. Проанализировано проблемы информационного обеспечения деятельности сельскохозяйственных предприятий. Предложено одним из эффективных направлений усовершенствования управления аграрными предприятиями необходимость разработки новых и усовершенствование существующих информационных систем аграрного менеджмента. Определены требования к методологии создания и внедрения информационных систем управления аграрными предприятиями и потребность в финансовой поддержке государства в решении этого вопроса.

 Ключевые слова: управление, экономическая эффективность, информация, информационное обеспечение, информационная технология, информационная система.

 

T.A. Butenko. Information support for efficient operation of agricultural enterprises. The article examines the impact of information resources on the validity and effectiveness of managerial decision-making, modern organization of information management of agricultural enterprises, provision of effective access to reliable and relevant information, methods of the systematic information resources use. The primary problems of the agricultural enterprises information support were discussed: insufficient degree of business processes informatization; the lack of effective information exchange between participants of agrarian market; insufficient development of innovation market infrastructure (access to databases of advanced technologies, consulting services, etc.). The paper suggests ways to improve agrarian enterprises management: creation of new and development of existing agricultural managements; creation of data banks of agricultural information; inclusion to information systems risk assessment and modeling of commercial credit/investment mechanism of production development. The requirements for modern information systems of agrarian management were formulated: functional completeness, modular structure integrity, economy, security. The paper suggests ways of methodology improvements of agricultural information systems management: provision of automation of business processes; quality assurance not acceding budget expenses; support of maintenance, modification, and expandability; compliance with principle of open architecture; scalability; focusing on the existing customers’ hardware and software. The importance of government funding of agricultural enterprises information support was emphasized.

Keywords: management, economic efficiency, information, information support, information technology, information system.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 21:37