Баришевська І.В. Державне стимулювання стратегічного розвитку аграрних підприємств

І.В. Баришевська,

канд. екон. наук

Миколаївський національний аграрний університет

 

 ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

У статті обґрунтована система механізмів здійснення державної підтримки аграрного сектора економіки. Висвітлені основні напрями державної підтримки, виходячи з реальних можливостей державного бюджету та заходів, які відповідають умовам участі України до СОТ.

Ключові слова: аграрні підприємства, державне регулювання, економічний механізм, розвиток, ціна, страхування.

 

Бібліографічний список: 1. Калашніков О.М. Розвиток ринку агрострахування в Україні / О.М. Калашніков // Економіка АПК. – 2012. – № 1. – С. 54-57. 2. Комяков О.М. Державне регулювання перехідної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 00.08.01 «Економічна теорія та історія економічної думки» / О.М. Комяков. – К., 2000. – 19 с. 3. Маказан Е.В. Сучасні аспекти ціноутворення в Україні [Електронний ресурс] / Е.В. Маказан, І.С. Медведєва. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/soc_gum/znptdau/2012_18_1/18-1-32.pdf. – Дата останнього доступу: 25.01.2013. 4. Попович Т.М. Організаційно- економічний механізм регулювання ринку споживчих товарів: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 / Т.М. Попович; Терноп. нац. екон. ун-т. – Т., 2008. – 20 с. 5. Про державну підтримку сільського господарства України: закон України від 27.06.04 р. № 1877-IV [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1877-15. – Дата останнього доступу: 20.01.2013. 6. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою: закон України від 09.02.2012 р. № 4391-17 [Електронній ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124391.html. – Дата останнього доступу: 23.01.2013. 7. Супрун О.М. Теоретичні концепції та механізми регулювання економіки / О.М.Супрун // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 50-57. 8. Танклевська Н. С. Фінансова політика розвитку сільського господарства України: теорія, методологія, практика: автореф. дис. ... доктор. екон. наук: 08.00.08 / Н.С. Танклевська; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2010. – 36 с.

 

И.В. Барышевская Государственное стимулирование стратегического развития аграрных предприятий. В статье обоснована система механизмов осуществления государственной поддержки аграрного сектора экономики. Освещены основные направления государственной поддержки, исходя из реальных возможностей государственного бюджета и мер, которые отвечают условиям участия Украины к МОТ.

 Ключевые слова: аграрные предприятия, государственное регулирование, экономический механизм, развитие, цена, страхование.

 

I.V. Baryshevska. Governmental stimulation of agrarian enterprises’ strategic development. The system of governmental support of agrarian sector of economy is grounded in the article. The main directions of governmental support according to the real possibilities of state budget and measures of Ukrainian entrance into WOT.

Key words: agrarian enterprises, government regulation, economic mechanism development, the price, insurance.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 21:33