Олійник Т.І. Місце персоналу в системі категорій трудозабезпеченості підприємства

Т.І. Олійник,

д-р екон. наук, професор

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

МІСЦЕ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ КАТЕГОРІЙ ПРАЦЕЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Визначено місце категорії «персонал» в системі близьких за змістом соціально-економічних і трудових категорій («трудовий потенціал», «робоча сила», «трудові ресурси», «людський капітал», «кадри», «людський капітал») – вона повинна зайняти провідне місце в цій системі, оскільки вона найбільш повно характеризує наявність ресурсу праці, яким володіє підприємство. Обґрунтовано методологічні основи організації мережі системи технічного сервісу сільськогосподарських підприємств.

Ключеві слова: персонал, працезабезпеченість, трудовий потенціал, робоча сила.

 

Бібліографічний список: 1. Приймак В.І. Регулювання трансформації трудового потенціалу в регіональній системі ринку праці // Автореферат на здоб. наук. ст. д.е.н. – Львів. – 2005. – 35 с. 2. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – Т. 23. – 907 с. 157. 3. Экономика труда / под ред. В.Д. Арещенко Мн.: Высш. шк., 1985. 4. Экономическая энциклопедия: политэкономия. / Под ред. A.M. Румянцева М.: Издательство Советская энциклопедия, 1980. – Т. 4. 5. Петренко И.Я., Чужинов П.И. Экономика сельского хазяйства. – Алма-Ата: Канар, 1988. – 416 с. (С. 101). 6. Концепция социального развития села. М.: РАСХН, 1995. 7. Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1981. – 1058 с. 8. Горкавенко І.В. Сутність понять у теорії трудового потенціалу // Економіка АПК. – 2006. – № 5. – С. 143-146. 9. Бородіна О.М. Людський капітал на селі: наукові основи, проблеми розвитку. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 177 с. 10. Сагиндиков Е.Н. Комплексний анализ и прогноз формирования трудового потенциала региона. 2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Изд-во СПбУ-ЭФ, 1999. – C. 33 11. Махсма Б.М.Економіка праці й соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2005. – 304 с., с.300. 12. Якуба К.І. Поліпшення використання трудових ресурсів села. – К.: Урожай, 1989. – 104 с. 13. Струмилин С.Г. Наши трудовые ресурсы и перспективы хозяйственного строительства. – М.: Наука, 1982. – 471 с. 14. Петренко И.Я., Чужинов П.И. Экономика сельского хазяйства. – Алма-Ата: Канар, 1988. – 416 с. 15. Шепотько Л.А. Человек в аграрной сфере / Шепотько Л.А., Прокопа И.В., Крисанов Д.В. и др. – К.: Наукова думка, 1991. – 284 с. 16. Лучик С.Д. Лібанова Е. Проблеми формування й розвитку неформального сектора ринку праці в Україні // Україна: аспекти праці. – 1998. – № 3.– C. 3–9. 17. Лучик С.Д. Демографічний процес і оцінка зайнятості населення в аграрному регіоні // Вісник аграрної науки. – 1997. – № 11. – С. 75–77. 18. Косяков П.О. Косяков П.О. Трудовые ресурсы – экономическая категория. – Свердловск, 1970. – C. 57. 19. Людина і праця – інформаційний бюллетень Крюкова М. Трудовые ресурсы колхоза и пути их лучшего использования. – Свердловск, 1964. – 60 с. 20. Экономический словар агропромышленного комплекса / Сост. А.В.Крисальный; под ред. А.А.Сторожука. – К.: Урожай, 1986. – 336 с. 21. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 254 с., с. 9-10. 22. Семенов А.С., Кузнецов С.Г. Взаимосвязь динамики занятости и важнейших макроэкономических показателей // Вопросы статистики. – 1999. – № 9. – С. 89–96. 23. Курс социально-экономической статистики: учебник для вузов / под ред. проф. М.Г. Назарова. – М.: Финстатинформ, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 24. Салин В.Н., Шпаковская Е.П. Социально- экономическая статистика: учебник. – М.: Юристъ, 2001. – 320 с. 25. Алавердов А. К вопросу о внутрифирменном рынке труда // Вопросы экономики. 1999. – № 12. – С. 46-52. 26. Региональная экономика: учебник для вузов / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б. Поляк и др.; под ред. проф. Т.Г. Морозовой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 410 с. 27. Горелов Н.А. Экономика трудовых ресурсов: учебное пособие для студентов экон. спец. вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1989. 28. Население и трудовые ресурсы: Справочник / Сост. А.Г. Новицкий. – М.: Мысль, 1990. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 313 с. 29. Економіка сільського господарства: підручник / О.І. Здоровцов та ін. – К.: УСГА, 1993. – 320 с. 30. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. – К.: ІЗМН, 1996. – 512 с. 31. Шиян В.Й., Горковенко І.В. Формування та ефективність використання трудового потенціалу в сільськогосподарських підприємствах: Текст лекції / В.Й. Шиян, І.В. Горковенко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2007. – 42 с. 32. Вернадський М.Д., Бэляэва С.В.,. Виноградська А.М, Шканов О.М. Управління персоналом: навч. посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2006. – 504 с. 33. Качан Є.П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами: навч. посібник. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2005. – 358 с. 34. Осовська В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 224 с. 35. Михайлова Л.І. Формування, розвиток та використання трудових ресурсів як складової капіталу АПК / Монографія держ. управління]: Бородіна О.М. Людський капітал на селі: наукові основи, проблеми розвитку. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 177 с. 36. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. –254 с. 37. Бородіна О.М. Людський капітал на селі: наукові основи, проблеми розвитку. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 177 с.

 

Т.И. Олейник. Место персонала в системе категорий трудообеспеченности предприятия. Определено место категории "персонал" в системе близких по содержанию социально-экономических и трудовых категорий ("трудовой потенциал", "рабочая сила", "трудовые ресурсы", "человеческий капитал", "кадры", "человеческий капитал") - она должна занять ведущее место в этой системе, поскольку она наиболее полно характеризует наличие ресурса труда, которым владеет предприятие. Обоснованы методологические основы организации сети системы технического сервиса сельскохозяйственных предприятий.

Ключевые слова: персонал, трудозабезпеченность, трудовой потенциал, рабочая сила.

 

Т. Olijnik. A place of personnel is in the system of categories of material well-being labour of enterprise. The location of category is determined "personnel" in the system of near on maintenance socio-economic and labour categories ("labour potential", "labour force", "labour resources", "human capital", "shots", "human capital") - she must take the leading place in this system, as she characterizes the presence of resource of labour, which is owned by an enterprise, most full. Methodological bases of organization of network of the system of technical service of agricultural enterprises are reasonable.

Key words: personnel, labour potential, labour force.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 21:29