Ломовських Л.О. Маркетинговий аналіз ринку м’яса в Україні

Л.О. Ломовських,

канд. екон. наук, доцент

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ РИНКУ М’ЯСА В УКРАЇНІ

 

У статті визначено сутність маркетингового аналізу, проведено маркетинговий аналіз ринку м’яса в Україні, виявлено проблеми та перспективи розвитку даного ринку.

Ключові слова: маркетинговий аналіз, ринок м’яса, виробництво, реалізація, споживання, споживчі ціни.

 

Бібліографічний список: 1. Мошенський С.З. Економічний аналіз: підручник для студ. екон. спеціальн. внз / За ред. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – С. 317. 2. Сирохман І.В. Товарознавство м’яса та м’ясних товарів: підруч. для студ. вузів / І.В. Сирохман, Т.М. Раситюк; М-во освіти і науки України. – К.: ЦУЛ, 2004. – С. 23. 3. Липчук В.В. Маркетинговий аналіз: навч. посіб./ В.В. Липчук, І.Г. Яців, Б.М. Гошко, О.Й. Гошко. – К.: Академвидав, 2008. – 216 с. 4. Тищенко Д. Передові технології інтелектуального аналізу даних у маркетингу / Д. Тищенко // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 4. – С. 52-54. 5. Березівський П.С. Відродження галузі скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівської області: оцінка, проблеми, прогнози / П.С. Березівський // Економіка АПК. – 2010. – № 2. – С. 15-20. 6. Мудрак Р.П. Споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні: сучасний стан і перспективи/ Р.П. Мудрак, Б.Б. Музика [Електронний ресурс] // Economic Annalіs-XXI (2015), 3-4(2), 25-28 – Режим доступу: http://soskin.info/userfiles/file/2015/3-4_2_2015/Mudrak,%20Muzyka.pdf. 7. Одінцов М.М. Моделювання впливу механізму вільного ціноутворення на розвиток м’ясного ринку в умовах кризи / М.М. Одінцов // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 44-48. 8. Тваринництво України 2014 //Статистичний збірник. – К. – Державна служба статистики України. – 2015. – 211 с.

 

Л.А. Ломовских. Маркетинговый анализ рынка мяса в Украине. В статье определена сущность маркетингового анализа, проведен маркетинговый анализ рынка мяса в Украине, выявлены проблемы и перспективы развития данного рынка.

Ключевые слова: маркетинговый анализ, рынок мяса, производство, реализация, потребление, потребительские цены.

 

L. Lomovskikh. Marketing analysis of the meat market in Ukraine. The article defines the essence of marketing analysis; conducted a market analysis of the meat market in Ukraine; identified problems and prospects of development of this market.

Key words: marketing analysis, meat market, production, sales, consumption, consumer prices.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 21:27