Павлов О.І. Тенденції просторового розвитку сільських територій України

О.І. Павлов,

д-р екон. наук, професор

 Одеська національна академія харчових технологій

 

ТЕНДЕНЦІЇ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

 

У статті визначено взаємозв’язок між простором та сільськими територіями як природними та соціально-просторовими утвореннями. Охарактеризовано сутність, фактори просторового розвитку сільських територій та тенденції їх прояву у розрізі різновидів цих природних та соціально-просторових утворень. Доведено, що виявлені тенденції просторового розвитку мають бути враховані при розробці стратегії та політики розвитку сільських територій.

Ключові слова: просторовий розвиток, рівні сільських територій, різновиди сільських територій, сільські території, тенденції просторового розвитку сільських територій, типи сільських територій, фактори просторового розвитку.

 

Бібліографічний список: 1. Географічна наука в нових соціально- економічних умовах розвитку України: вступне слово Л.Г. Руденка (за матеріалами наукового семінару) // Укр. геогр. журн. – 2011. – № 1. – С. 3– 37. 2. Барановський М.О. Демографічні і розселенські зміни у розвитку сільських територій України / М.О. Барановський // Екон. та соціальна географія: [наук. зб.] / Ред. кол.: С. І. Іщук (відп. ред.) та ін. – 2011. – Вип. 1 (62). – С. 65?73. 3. Барановський М.О. Просторові аспекти трансформації сільських територій України / М.О. Барановський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Сучасні проблеми розвитку сільських територій: [зб. наук. пр.]; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України. – 2011. – Вип. 6 (92). – С. 17?25. 4. Павлов А.И. Идентификация и классификация сельских территорий: теория, методология, практика: монографія / А.И. Павлов. – Одесса: Астропринт, 2015. – 344 с. 5. Павлов О.І. Сільський розвиток в Україні: теорія, практика, політика, управління: монографія / О.І. Павлов. – Одеса: Астропринт, 2008. – 208 с. 6. Павлов О. Сільський розвиток: об’єктність, просторові межі та суспільне призначення / О. Павлов // Економіка України. – 2011. – № 8 (597). – С. 78–89. 7. Павлов О.І. Структурні зрушення у територіальній системі «місто-село» та їх врахування в управлінській діяльності / О.І. Павлов // Соціально- економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій [зб. наук. пр.]; редкол.: Є.І. Бойко (відп. ред.). – Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2011. – Вип. 1 (87). – С. 210–216. 8. Нефедова Т. Пространственные контрасты сельской местности / Т. Нефедова [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.strana.oz.ru/2012/6/prostranstvennye-kontrasty-selskoy-mestnosti 9. Нефедова Т. Сельская Россия: пространственное сжатие и социальная поляризация / Т. Нефедова [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.polit.ru/lectures/2010/08/05/countigside.htm/ 10. Топчієв О.Г. Методологічні засади геопланування регіону / О.Г. Топчієв, А.М. Шашеро, Д.С. Мальчикова // Укр. геогр. журн. – 2010. – № 1. – С. 23–31. 11. Krugman P. Geography and Trade / P. Krugman. – Cambridge, MA: MIT Press, 1991. – 476 p. 12. Родоман Б.Б. Поляризованная биосфера: сб. статей / Б.Б. Родоман. – Смоленск: Ойкумена, 2002. – 336 с. 13. Павлов О.І. Ідентифікація сільських територій як периферійних: теорія та практика / О.І. Павлов // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій: [зб. наук. пр.]; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2013. – Вип. 6 (104). – С. 20–27. 14. Теорія, політика та практика сільського розвитку / За ред. О.М. Бородіної, І.В. Прокопи. – Київ: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2010. – 376 с.

 

А.И. Павлов. Тенденции пространственного развития сельских территорий Украины. В статье определена взаимосвязь между пространством и сельскими территориями как природными и социально- пространственными образованиями. Охарактеризованы сущность, факторы пространственного развития сельских территорий и тенденции их проявления в разрезе разновидностей этих природных и социально- пространственных образований. Доказано, что выявленные тенденции пространственного развития должны быть учтены при разработке стратегии и политики развития сельских территорий.

 Ключевые слова: пространственное развитие, разновидности сельских территорий, сельские территории, тенденции пространственного развития сельских территорий, типы сельских территорий, уровни сельских территорий, факторы пространственного развития.

 

А.I. Pavlov. The trends of spatial development of rural territories of Ukraine. The subject of the study is to determine the relationship between space and rural territories both natural and socio-spatial formations and identify trends of spatial development of rural territories. Objective – based on the use of theoretical and methodological foundations of economic and geographical sciences to characterize the nature and spatial factors of rural development and trends in the context of their display varieties of natural and socio-spatial formations. The tendency of spatial development of rural territories can be taken into account when developing national and local strategies for rural development, formulation and implementation of policies.

Key words: factors of spatial development, levels of rural territories, rural territories, spatial development, trends of spatial development of rural territories, types of rural territories, variety of rural territories.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 21:26