Данкевич Є.М. Експортний потенціал виробників органічної продукції

Є.М. Данкевич,

д-р екон. наук, професор кафедри економіки підприємства

Житомирський національний агроекологічний університет

 

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Встановлено, що пропозиція органічних продуктів на внутрішньому ринку країни не задовольняє зростаючого попиту, що сприяє посиленню зовнішньоекономічної діяльності. Ринок органічної продукції по своїй суті є специфічним, тому і торгівля органічною сировиною та товарами має певні особливості. Обґрунтовано, що існують суттєві відмінності у торгівлі всередині Європейського Союзу та з третіми країнами. Доведено, що формування експортних партій органічної продукції можливо у вітчизняних господарствах, де вартість валової продукції у порівняних цінах перевищує 10 млн грн, що надає можливість покрити витрати на розвиток виробництва та сертифікацію. Запропоновано основні напрями розширення експортного потенціалу вітчизняних товаровиробників органічної продукції.

Ключові слова: органічне землеробство, експорт, сертифікація,

сільськогосподарські землі, аграрні підприємства, ефективність, глобалізація.

 

Бібліографічний список: 1. Квітка Г. Досвід землеволодіння: аграріям об’єднаної Європи затісно господарювати / Г. Квітка // Землевпорядний вісник. – 2009. – № 8. – С. 40–46. 2. Кобець М.І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку / М.І. Кобець // Проект “Аграрна політика для людського розвитку”. – К. – 2004. – 22 с. 3. Комплексна програма розвитку сільського господарства Житомирської області у 2009–2010 роках та на період до 2015 року / М.М. Дейсан. – Житомир: Рута, 2009. – 304 c. 4. Матеріали Федерації органічного руху України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.organic.com.ua/ 5. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західного регіону України / редкол.: В.М. Зубець (голова) та ін. – К.: Аграрна наука, 2010. – 944 с. 6. Структура Програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minagro.gov.ua. 7. Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом, Кабінет Міністрів України, Урядовий портал; Джерело: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id= 246581344 8. Ярова В.В. Соціальна відповідальність у вирішенні проблем сучасного землекористування / В.В. Ярова // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 83–89. 9. FAOSTAT [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://faostat.fao.org/ 10. Gliessmann S. Agroecosystem sustainability: Developing Practical Strategies / S. Gliessmann. – Bose Raton, Florida. – 2001. – 130 p. 11. Runge C.F. Trade Protectionism and environmental Regulations: The New Nontariff Barriers / C.F. Runge // North western Journal of International Law and Business. – 2004. – № 11/1. – P. 47–61. 12. Situation and prospects for EU agriculture: [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/situation-andprospects/2010_en.pdf. 13. The World of Organic Agriculture 2012 is launched [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ifoam.org/

 

Е.М. Данкевич. Экспортный потенциал производителей органической продукции. Установлено, что предложение органических продуктов на внутреннем рынке страны не удовлетворяет растущего спроса, способствует усилению внешнеэкономической деятельности. Рынок органической продукции по своей сути является специфическим, так и торговля органическим сырьем и товарами имеет определенные особенности. Обосновано, что существуют существенные различия в торговле внутри Европейского Союза и с третьими странами. Доказано, что формирование экспортных партий органической продукции возможно в отечественных хозяйствах, где стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах превышает 10 млн грн, что позволяет покрыть расходы на развитие и сертификацию. Предложены основные направления расширения экспортного потенциала отечественных товаропроизводителей органической продукции.

Ключевые слова: органическое земледелие, экспорт, сертификация, сельскохозяйственные земли, аграрные предприятия, эффективность, глобализация.

 

E. Dankevych. Export potential farm organic production. The article found that offer organic products on the domestic market does not satisfy the growing demand, which enhances foreign trade. We have proved that the organic market is essentially a specific, therefore, raw materials and trade in organic products has certain characteristics. The study proved us that there are significant differences in trade within the EU and with third countries. We proved that the formation of parties export organic products possible in domestic farms where the value of gross output in constant prices exceeded 10 million, which will enable to cover the costs of production development and certification. In the article the main directions of expansion of export potential domestic producers of organic products.

Key words: organic farming, export, certification, agricultural land, farms, efficiency, globalization.

Є.М. Данкевич,

 д-р екон. наук, професор кафедри економіки підприємства

Житомирський національний агроекологічний університет

 

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИРОБНИКІВ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Встановлено, що пропозиція органічних продуктів на внутрішньому ринку країни не задовольняє зростаючого попиту, що сприяє посиленню зовнішньоекономічної діяльності. Ринок органічної продукції по своїй суті є специфічним, тому і торгівля органічною сировиною та товарами має певні особливості. Обґрунтовано, що існують суттєві відмінності у торгівлі всередині Європейського Союзу та з третіми країнами. Доведено, що формування експортних партій органічної продукції можливо у вітчизняних господарствах, де вартість валової продукції у порівняних цінах перевищує 10 млн грн, що надає можливість покрити витрати на розвиток виробництва та сертифікацію. Запропоновано основні напрями розширення експортного потенціалу вітчизняних товаровиробників органічної продукції.

Ключові слова: органічне землеробство, експорт, сертифікація, сільськогосподарські землі, аграрні підприємства, ефективність, глобалізація.

 

Бібліографічний список: 1. Квітка Г. Досвід землеволодіння: аграріям об’єднаної Європи затісно господарювати / Г. Квітка // Землевпорядний вісник. – 2009. – № 8. – С. 40–46. 2. Кобець М.І. Органічне землеробство в контексті сталого розвитку / М.І. Кобець // Проект “Аграрна політика для людського розвитку”. – К. – 2004. – 22 с. 3. Комплексна програма розвитку сільського господарства Житомирської області у 2009–2010 роках та на період до 2015 року / М.М. Дейсан. – Житомир: Рута, 2009. – 304 c. 4. Матеріали Федерації органічного руху України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.organic.com.ua/ 5. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західного регіону України / редкол.: В.М. Зубець (голова) та ін. – К.: Аграрна наука, 2010. – 944 с. 6. Структура Програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minagro.gov.ua. 7. Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом, Кабінет Міністрів України, Урядовий портал; Джерело: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id= 246581344 8. Ярова В.В. Соціальна відповідальність у вирішенні проблем сучасного землекористування / В.В. Ярова // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 83–89. 9. FAOSTAT [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://faostat.fao.org/ 10. Gliessmann S. Agroecosystem sustainability: Developing Practical Strategies / S. Gliessmann. – Bose Raton, Florida. – 2001. – 130 p. 11. Runge C.F. Trade Protectionism and environmental Regulations: The New Nontariff Barriers / C.F. Runge // North western Journal of International Law and Business. – 2004. – № 11/1. – P. 47–61. 12. Situation and prospects for EU agriculture: [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/situation-andprospects/2010_en.pdf. 13. The World of Organic Agriculture 2012 is launched [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ifoam.org/

 

Е.М. Данкевич. Экспортный потенциал производителей органической продукции. Установлено, что предложение органических продуктов на внутреннем рынке страны не удовлетворяет растущего спроса, способствует усилению внешнеэкономической деятельности. Рынок органической продукции по своей сути является специфическим, так и торговля органическим сырьем и товарами имеет определенные особенности. Обосновано, что существуют существенные различия в торговле внутри Европейского Союза и с третьими странами. Доказано, что формирование экспортных партий органической продукции возможно в отечественных хозяйствах, где стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах превышает 10 млн грн, что позволяет покрыть расходы на развитие и сертификацию. Предложены основные направления расширения экспортного потенциала отечественных товаропроизводителей органической продукции.

Ключевые слова: органическое земледелие, экспорт, сертификация, сельскохозяйственные земли, аграрные предприятия, эффективность, глобализация.

 

E. Dankevych. Export potential farm organic production. The article found that offer organic products on the domestic market does not satisfy the growing demand, which enhances foreign trade. We have proved that the organic market is essentially a specific, therefore, raw materials and trade in organic products has certain characteristics. The study proved us that there are significant differences in trade within the EU and with third countries. We proved that the formation of parties export organic products possible in domestic farms where the value of gross output in constant prices exceeded 10 million, which will enable to cover the costs of production development and certification. In the article the main directions of expansion of export potential domestic producers of organic products.

Key words: organic farming, export, certification, agricultural land, farms, efficiency, globalization.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 21:20