Мазуренко О.В. Інноваційне забезпечення соціально-економічної ефективності галузі скотарства

О.В. Мазуренко,

 канд. екон. наук, провідний наук. співробітник

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

 

ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ

ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЛУЗІ СКОТАРСТВА

 

Розглянуто інноваційні аспекти забезпечення соціально-економічної ефективності галузі скотарства. Встановлено, що для підвищення соціально-економічної ефективності скотарства відбувається за наявності організованої та ефективної інноваційної системи галузі, яка охоплює широке коло учасників процесу створення і освоєння нововведень з комплексним забезпеченням інноваційного процесу. Для підвищення соціально-економічної ефективності вітчизняного скотарства необхідний інноваційний розвиток, який вимагає техніко- технологічної переорієнтації виробництва продукції, підвищення рівня кваліфікації працівників галузі, створення діючої інноваційної інфраструктури. У цих обставинах стає пріоритетною концентрація ресурсів держави та бізнесу на передових наукових напрямах та інноваційних технологіях, які забезпечують підвищення соціально- економічної ефективності вітчизняного скотарства, прискорення темпів економічного та соціального зростання, освоєння перспективних ринкових ніш.

Ключові слова: ефективність, скотарство, інновації, інноваційний розвиток.

 

Бібліографічний список: 1. Дацій О.І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України / Дацій О.І. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – 428с. 2. Кропивко М.Ф. Особливості формування регіональних агропромислових класторів / Кропивко М.Ф., Д.І. Мазоренко, І.О. Белебеха, В.В. Бакум // Економка АПК. – 2008. – № 10. – С. 7-15. 3. Верхоглядова Н.І. До питання про економічну сутність інноваційного розвитку / Н.І. Верхоглядова // Держава та регіони. – 2010. – № 6. – С. 266- 268. 4. Єрмолаєва В.В. Особливості та проблеми інноваційного розвитку в Україні / В.В. Єрмолаєва // Держава та регіони. – 2010. – № 6. – С. 275-280. 5. Покотилова В.І. Ефективні системи управління інноваційними процесами / В.І. Покотило ва // Економіка АПК. – 2009. – № 5. – С. 42-48.

 

Е.В. Мазуренко. Инновационное обеспечение социально- экономической эффективности отрасли скотоводства. Рассмотрены инновационные аспекты обеспечения социально- экономической эффективности отрасли скотоводства. Установлено, что повышение социально-экономической эффективности скотоводства происходит при наличии организованной и эффективной инновационной системы отрасли, которая охватывает широкий круг участников процесса создания и освоения нововведений с комплексным обеспечением инновационного процесса. Для повышения социально-экономической эффективности отечественного скотоводства необходимо инновационное развитие, требующее технико-технологической переориентации производства продукции, повышение уровня квалификации работников отрасли, создание действующей инновационной инфраструктуры. В этих обстоятельствах становится приоритетной концентрация ресурсов государства и бизнеса на передовых научных направлениях и инновационных технологиях, обеспечивающих повышение социально- экономической эффективности отечественного скотоводства, ускорение темпов экономического и социального роста, освоение перспективных рыночных ниш.

 Ключевые слова: эффективность, скотоводство, инновации, инновационное развитие.

 

E.V. Mazurenko. Innovative maintenance of social and economic efficiency of cattle breeding industry. Considered innovative aspects of the cattle industry socio-economic efficiency ensuring. It`s established that the improvement of socio-economic efficiency of cattle breeding occurs in the presence of an organized and efficient innovation system of industry, which encompasses a broad range of stakeholders in the creation and development of innovations in providing integrated innovation process. To improve the socio-economic efficiency of domestic cattle need innovative development, which requires technical and technological reorientation of production, increasing the level of qualifications of its personnel, the establishment of a functioning innovation infrastructure. In these circumstances becomes a priority concentration of resources of the state and business on advanced areas of scientific research and innovative technologies for improving the socio-economic efficiency of domestic cattle, the acceleration of economic and social growth, by development of promising market niches. Among the innovative factors to improve the socio-economic efficiency of cattle can be identified: technological, biological, social, environmental and organizational-economic groups, among which are the priority of technological and biological factors that determine the choice of the breed of cattle, the complex of technical means for the implementation of innovative technological processes and influencing the level of socio-economic efficiency and competitiveness of production. The action of certain groups and characterized of innovative factors in cattle, which contain different direction, should, as a rule, occur in the complex and direct communication. The complex interaction of all these factors will contribute to the systematic improvement of efficiency in the industry.

Key words: efficiency, cattle breeding, innovation, innovative development.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 21:16