Скарбовий С.С. Енергетичний потенціал розвитку підприємств промислової сфери

С.С. Скарбовий,

аспірант

Одеський національний політехнічний університет

 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОЇ СФЕРИ

 

Найбільш важливі результати дослідження, полягають у визначенні наукової категорії "енергетичний потенціал підприємства", принципів розвитку енергетичного потенціалу, джерел фінансування проектів з альтернативної енергетики, проблем що стримують його, окреслення перспективи використання енергії, виготовленої з біомаси. Результати дослідження, насамперед, застосовні для управління підприємствами сфери промисловості.

Ключові слова: промислові підприємства, первинні джерела енергії, альтернативні джерела енергії, біогаз, біогазові установки, когенераційні установки.

 

Бібліографічний список: 1. Базюк Т.М. Особливості оцінки енергетичного потенціалу та зміни енергетичного балансу регіону / Т.М. Базюк // Енергетика : економіка, технології, екологія. – 2013. – Спецвипуск. – С. 27-31. 2. Гелетуха Г. Перспективи біогазу в Україні [Електронний ресурс] / Г. Гелетуха. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/columns/2013/07/3/ 383399/. 3. Екологізація енергетики: навч. посібник / В.Я. Шевчук, Г.О. Білявський, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький. – К.: Вища освіта, 2002. – 111 с. 4. Енергетичний потенціал біомаси в Україні / [Лакида П.І., Гелетуха Г.Г., Василишин Р.Д., та ін.], відповід. наук. ред. д.с.-г.н., проф. П.І. Лакида; Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства НУБіП України. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011. – 28 с. 5. Енергетичний потенціал Миргородського району та оцінка наявних методик розрахунку: Звіт: Завдання 2. – К.: Інститут місцевого розвитку, 2013. – 82 с. 6. Енергетичний потенціал України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.necin.com.ua/energetika-ukrayini/23-energetichniypotencal-ukrayini.html. 7. Енергетичні ресурси [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Енергетичні_ресурси. 8. Петренко І. Біогаз – наш Клондайк / І. Петренко // Агробізнес сьогодні. – 2013. – № 3 (250). – С. 50-54. 9. Півняк Г.Г. Альтернативна енергетика в Україні: монографія / Г.Г. Півняк, Ф.П. Шкрабець ; Дніпропетровськ : Нац. гірн. ун-т., 2013. – 109 с. 10. Получение биогаза – путь повышения эффективности производства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fluitech.com.ua/ru/articles/255.html. 11. Потенциал производства биогаза в Украине [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.biowatt.com.ua/analitika/potentsial-proizvodstva-biogaza-vukraine/. 12. Про електроенергетику : Закон від 16.10.1997 № 575/97-ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 1. – Ст. 1. 13. Про енергозбереження : Закон України від 01.07.1994 № 74/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 30. – Ст. 284. 14. Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу : Закон України від 05.04.2005 № 2509-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 20. – С. 278. 15. Энергетический потенциал Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stratagema.org/exclusive/research/research_1053.html.

 

Скарбовий С.С. Энергетический потенциал развития предприятий промышленной сферы. Наиболее важные результаты исследования, заключаются в определении научной категории "энергетический потенциал предприятия", принципов развития энергетического потенциала, источников финансирования проектов по альтернативной энергетике, проблем сдерживающих его, определение перспективы использования энергии, произведенной из биомассы. Результаты исследования, в первую очередь, применимы для управления предприятиями сферы промышленности.

Ключевые слова: промышленные предприятия, первичные источники энергии, альтернативные источники энергии, биогаз, биогазовые установки, когенерационные установки.

 

Skarbovoy S. The energy potential of the enterprises of the industrial sphere. Theoretical and methodological foundations were following methods: dialectical method – in order to study the processes of production, consumption and sale of energy generated by biomass – biogas in biogas plants and the conversion of biogas cogeneration plants in electric and thermal energy; methods of empirical research – collection and processing of information; systems analysis; analogy, formalization; abstract-logical method - for practical generalizations and drawing conclusions of the study. A study primarily useful for business management industries.

Key words: industrial enterprises, the primary sources of energy, alternative energy, biogas, biogas plants, cogeneration plants.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 21:11