Галенко О.І. Конкурентоспроможність зернової галузі: проблеми, перспективи

О.І. Галенко,

 канд. екон. наук, доцент

 Білоцерківський національний аграрний університет

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗЕРНОВОЇ ГАЛУЗІ:

ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

 

Постановка проблеми. Галузь виробництва зерна є галуззю стратегічного значення. Продукція галузі використовується в трьох основних і дуже важливих напрямках. По-перше, вона має продовольче значення, бо хліб та хлібопродукти є одним із основних продуктів харчування населення України. По-друге, зерно є високопоживним кормом для тварин, тому воно виступає важливим складовим елементом кормової бази тваринництва. Тому від розвитку галузі виробництва зерна в значній мірі залежить економічна ефективність галузі тваринництва. По-третє, зерно є сировиною для багатьох галузей народного господарства: хлібопекарської, борошномельно-круп'яної, макаронної тощо. В зв'язку з цим державою для управління процесами розвитку галузі вживається багато заходів. Зокрема розроблено обширну нормативно-правову базу у вигляді Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні"[1, с.258], програми „Зерно України -2015."[2]. Незважаючи на те, що розвитку галузі зерна приділяється дуже багато уваги і зі сторони держави, і зі сторони сільськогосподарських підприємств, тут є ще багато невирішених досить складних проблем. Все це в сукупності і обумовлює актуальність обраної теми.

Постановка завдання. Розглянути проблеми конкурентоспроможності зернового господарства як галузі на прикладі господарств Південного регіону, провести дослідження факторів які визначають рівень конкурентоспроможності зернового виробництва , у першу чергу витрат.

Бібліографічний список: 1. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002. – № 35, С. 258. 2. Програма «Зерно України – 2015». – К.: ДІА, 2011. – 48 с. 3. Кваша С.М. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на світовому аграрному ринку / С.М. Кваша, Н.Є. Голомша // Економіка АПК. – 2006. – № 5. – С. 99-104. 4. Месель-Веселяк В.Я. Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2007. – № 12. – С. 8-15. 5. Маршалл А. Принципи економічної науки. – Т. 2 / переклад з анг. – М.: Прогрес-Уні- верс, 1993. – 416 с.

А.И. Галенко. Конкурентоспособность зерновой области: проблемы, перспективы. В статье исследована совокупность теоретических, методологических и практических аспектов проблемы конкурентоспособности зернового хозяйства как области и факторов которые определяют уровень конкурентоспособности зернового производства. Рассмотрены проблемы конкурентоспособности зернового хозяйства как отрасли, провести исследование факторов которые определяют уровень конкурентоспособности зернового производства , в первую очередь затрат.

Galenko О. Сompetitiveness of grain production: problems and perspectives. At the present stage of grain production development the competitiveness increase allows meaningful impact, primarily on internal factors that determine its level, taking into account the external environment. Regulation of grain production competitiveness primarily anticipates the production and costs management, and marketing. Our study has showes that grain yield growth lags behind the costs growth rate, as the law of diminishing returns is applied to agriculture. Due to the increase in production costs per 1 hectare by improving crops production technology and production management the value of yield increase decreases, which results in investment return decrease, causing cost increase. Within the economic instability environment the commodity producer should know the margin for efficient production. We determined the make out zone with the optimal parameters to justify yields and costs, under different scenarios of market conditions, especially prices. We found that boundaries for make out production at the lowest realisation price are constricted, and at the middle price - increased.

 

Завантажити в pdf
Оновлено: 9-11-2017, 20:16